Durant el curs 2018-2019, es va consolidar la tendència a l'alça de documents incorporats als repositoris digitals. Destaca, especialment, el repositori institucional de la UPF, amb més de 17.500 documents digitals (articles, tesis, publicacions en congressos, llibres, working papers, treballs dels estudiants, revistes publicades a la UPF i dades primàries de recerca, entre altres) en accés obert.

La UPF ha mantingut la seva participació activa en els repositoris cooperatius del CSUC: TDX, RECERCAT, RACO, MDC i MDX.

Repositori institucional de la UPF (e-Repositori)

Durant el curs 2018-2019, es van concentrar els esforços en el creixement del repositori institucional, amb l'objectiu de recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual de la UPF per tal d'augmentar l'impacte i la visibilitat de la recerca feta a la Universitat i de preservar-ne la memòria intel·lectual. S'hi van afegir més de 2.000 nous documents (especialment articles, congressos, treballs dels alumnes i working papers). El nombre de documents consultables al final de curs era de més de 17.500.

L'e-Repositori, el repositori institucional de la Universitat, és un dels proveïdors de publicacions de projectes H2020 i ERC. En concret, projectes participats per la UPF com PANACEA, ADEMU i CompMusic tenen les seves publicacions al portal OpenAire (iniciativa de la Comissió Europea que promou la publicació dels resultats de la recerca en accés obert).

L'e-Repositori compleix tots els requisits demanats per la Unió Europea en el marc de la publicació en accés obert.

Materials Docents en Xarxa (MDX)

Es va continuar treballant en el repositori cooperatiu MDX, que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les deu universitats participants. La UPF hi aporta dues col·leccions, que es poden consultar tant des d'MDX com des del repositori electrònic institucional. El nombre de documents total consultables a MDX a final de curs és de més de 6.300.

Memòria Digital de Catalunya (MDC)

Aquest curs s'hi va afegir una nova col·lecció de la UPF, el Fons Periodístic Jaume Guillamet. Aquest fons permet l'accés i la consulta en línia de tota la producció periodística del catedràtic de la UPF Jaume Guillamet Lloveras, publicada al llarg de la seva vida professional com a periodista. La col·lecció està formada per 2.182 articles de gèneres i temes diversos, publicats en diverses capçaleres, amb una incidència remarcable en la premsa comarcal, entre els anys 1968 i 2017.

A final de curs hi havia disponibles a l'MDC més de 154 col·leccions de 34 institucions diferents d'arreu de Catalunya que, a més a més, són consultables des de la plataforma Europeana.

Revistes catalanes amb accés obert (RACO) 

RACO edita 500 revistes (20 de la UPF) de 95 institucions, amb més de 219.500 articles publicats. Es van iniciar els treballs per implementar una nova versió del programari amb codi lliure que usa RACo, Open Journal Systems (OJS). 

RECERCAT

Amb un augment de 1.300 documents durant aquest curs, RECERCAT permet fer visibles més de 8.300 documents de la UPF en aquest repositori cooperatiu de literatura de recerca de les universitats, participat per 26 institucions i que dóna accés a més de 137.000 documents.

Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)  

TDX és un repositori cooperatiu que dóna accés, en format digital, a tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya. Hi ha més de 29.000 tesis dipositades a TDX. Al llarg del temps, aquest repositori digital s'ha convertit en una eina fonamental per difondre la recerca científica de les universitats catalanes.

Aquest curs es va celebrar la introducció de la tesi 2.000 de la UPF a TDX. El nombre total de tesis de la UPF a maig del 2019 és 2.151, amb un augment de 276 tesis respecte al curs anterior.