Durant aquest curs, s'han incorporat millores amb l'objectiu de continuar visibilitzant la producció científica del PDI de la UPF. 

Aquestes millores s'han traduït en les accions següents:

1) Implementació del format CVA (Curriculum Vitae Abreviado) en anglès. Abans, el PDI només podia generar-lo en espanyol. És una millora important de cara a les convocatòries oficials.

2) Implementació d'una nova pantalla de visualització de les figures de recerca. Quan es fa una cerca per departament, grup, unitat o CER, la informació s'ha reorganitzat en dos apartats: investigadors actius (en primer lloc) i no actius (amb la data de fi de pertinença en aquell departament, grup, unitat o CER). En una propera versió del PPC, es faran millores en el disseny de la pantalla i s'afegiran nous elements com les línies de recerca, la descripció i l'enllaç a la pàgina web del grup de recerca. 

3) Implementació de nous indicadors bibliomètrics: citacions de les bases de dades WoS i Scopus a llibres i capítols; enllaç a MIAR, etc. 

4) Visualització de les imatges de les cobertes dels llibres als apartats de llibres i capítols.

5) Finalizació dels treballs que permetran instal·lar una nova versió del PPC que enllaçarà aquest amb l'e-Repositori, de manera que es millorarà el flux de treball entre aquestes dues eines de gestió de la producció científica de la UPF.

El PPC aplega 1.501 CV d'investigadors de la UPF. Pel que fa al nombre de referències, les dades al final del curs acadèmic són les següents:

  • Articles de revista: 45.837
  • Capítols de llibre: 20.196
  • Llibres: 22.888
  • Projectes: 11.504
  • Convenis: 3.267
  • Tesis dirigides: 4.047
  • Congressos: 52.882


Tots els investigadors de la UPF amb el CV al PPC que tinguin un contracte actiu i un identificador ORCID apareixen automàticament al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). El PRC dóna visibilitat i difon des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya. Actualment, el PRC presenta les dades de les 12 universitats catalanes i de 9 centres de recerca. En conjunt, el portal conté els CV d'11.879 investigadors (amb els corresponents identificadors ORCID). 

Durant aquest curs, el PRC ha implementat les funcionalitats següents:

-Indicadors bibliomètrics (citacions a les bases de dades Scopus, Web of Science [WoS] i Google Scholar). 
-Altmetrics a les publicacions que presenten DOI.

A més, s'hi ha incorporat la possibilitat de consultar un gràfic estadístic interactiu de la producció científica (per tipus i data), associada a una cerca concreta.

D’altra banda, el PRC ha actualitzat l’indicador de publicacions en accés obert de les publicacions que consten al PRC: segons dades de setembre del 2018, la mitjana de publicacions en accés obert entre el 2010 i el 2017 és del 25%.