Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents. PlaCLIK 2018-2019

El Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 va aprovar la convocatòria d’ajuts PlaCLIK 2018-2019, de suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de les titulacions de grau i de postgrau, per ser desenvolupats en període anual o biennal, per respondre a les necessitats que es presentin i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies estratègiques i transversals recollides en la convocatòria.

De les 34 idees inicials, 32 van passar a la fase de projectes i, finalment, van ser 28 les iniciatives amb resolució positiva després d’un procés de revisió externa i interna peer-review.

 

Pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents. PlaCLIK 2019-2020

En el Consell de Govern de 20 de febrer del 2019, es va aprovar el pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents: PlaCLIK 2019-2020.

Els ajuts poden ser sol·licitats pel professorat de la UPF, a títol individual o col·lectiu, amb docència assignada durant el curs acadèmic 2019-2020, i per ser desenvolupats durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021, si escau.

La convocatòria té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau, que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de la integració d’alguna de les línies transversals i dels eixos temàtics estratègics, tendències internacionals, objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) i metodologies actives d’aprenentatge.

Les propostes poden ser projectes de disseny, d'implementació i d'avaluació d'iniciatives o d'investigacions, estudis i anàlisis d'impacte sobre la innovació docent relacionats amb alguna de les línies transversals i dels eixos temàtics  estratègics següents:

Línies transversals:

 • Internacionalització
 • Multilingüisme
 • Compromís social i desenvolupament sostenible
 • Pluridisciplinarietat i treball en xarxa

Eixos temàtics estratègics:

 • Acompanyament a l'estudiant
 • Arquitectura d'aprenentatge
 • Entorns i recursos innovadors d'aprenentatge
 • Format educatiu
 • Identitat UPF

En aquests moments s’ha tancat la fase I, amb la selecció de 36 idees, i la fase II, de presentació de projectes.

 

HackLab

Des del curs 2016-2017, les USQUID i el CLIK coordinen el HackLab, un taller de cocreació d’idees que es va fundar inicialment a l’Escola Superior Politècnica (ESUP). El HackLab va ser creat amb l'objectiu d'esdevenir un espai per promoure, fomentar i facilitar l'autoaprenentatge, l'intercanvi de coneixements i d'idees i la col·laboració al voltant de temes com la tecnologia, la comunicació o les arts digitals. En aquesta línia, des del curs 2017-2018 es pot trobar un espai físic HackLab a tots els campus, dins la Biblioteca/CRAI.

Un aspecte fonamental de les activitats del HackLab és el seu caràcter separat de les activitats de docència i d'investigació formals de la UPF. Pretén rescatar tot el talent que es genera a les aules i que no s’emmarca en una assignatura concreta, que no dóna temps a desenvolupar-lo a classe o que no té relació amb el grau que l’estudiant està cursant.

Aquest curs, el projecte HackLab ha obtingut la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària. La distinció li ha estat atorgada perquè és una iniciativa pionera i innovadora. El HackLab promou l'aprenentatge informal, interdisciplinari i de competències transversals; per tant, té com a objectiu fomentar interaccions socials a diferents nivells, més enllà del marc de les assignatures/plans d'estudis o de l'espai aula. Tot això promou la preparació i l'ocupació dels estudiants cap al món laboral. La distinció ha suposat una dotació econòmica de 20.000 euros.

També, seguint la trajectòria dels anys anteriors, s’han celebrat les terceres jornades HackLab, amb més de 50 participants, i s’han atorgat els premis HackLab 2018-2019. El primer premi ha estar per al projecte "ColLabSTOCK", dissenyat per Carla Castignani, Laura Jiménez, Beatriz Urda i Alda Savalic, que ha obtingut la puntuació més alta en rellevància, originalitat, intercanvi de coneixement, desenvolupament de la idea i impacte extern. També es van atorgar mencions als projectes "UPF in Time", dissenyat per Diego Rodríguez i Pol Valls, i "PerspectivaMente", dissenyat per Marta Michans i Vanesa Ortega.

 

Portal de Bones Pràctiques Docents ACUP

L’ACUP, amb la col·laboració de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, publica cada any un recull de bones pràctiques d’innovació docent de les vuit universitats públiques catalanes seleccionades segons els àmbits. A les set ja publicades anteriorment, s'hi han incorporat dues noves pràctiques docents de la UPF:

 • Projectes professionalitzadors com a metodologia d’apoderament de l’alumnat: l’experiència al grau en Enginyeria Biomèdica.
 • Creaflip: introducció de la classe inversa per al desenvolupament de la creativitat en els estudis de biomedicina.

 

Jornada de secundària a la UPF: EDUxperience  

El 20 de maig del 2019, el CLIK ha coorganitzat amb el Departament de Comunicació de la UPF la jornada EduMòbil + EDUxperience, que ha comptat amb 65 inscripcions. La jornada de secundària d’enguany ha consolidat un format de xerrades dinàmiques en què estudiants i professors innovadors comparteixen com aprenen i ensenyen utilitzant els nous mitjans i la tecnologia.

La jornada es va centrar en dos temes clau: la innovació docent i la transició dels estudiants de secundària a la universitat.

L’esdeveniment està adreçat a docents, responsables d’innovació d’ensenyament de secundària i universitat, professionals interessats en educació mediàtica i altres persones implicades en activitats educatives, amb l'objectiu de debatre sobre les pràctiques que es donen en diferents espais educatius amb els dispositius mòbils.

 

Convocatòries d’ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent

Durant el curs 2018-2019, el CLIK ha presentat les propostes següents, relacionades amb temes d'innovació i millora de la qualitat, i n'ha fet el seguiment:

 • Desenvolupament i justificació de la segona fase de l’ajut obtingut: Mentoria social del projecte "Horitzons" (Departament de Treball, Famíliles i Afers Socials), en col·laboració amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra (Fundació UPF).
 • Sol·licitud de la segona edició de l'ajut “Guiatge" (Ajuntament de Barcelona), conjuntament amb l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval), amb resolució positiva.

Compromís social i docència

La UPF promou des del CLIK la innovació educativa de caire social mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la igualtat i el compromís social a la docència i als plans d'estudis de la UPF. 

La innovació social a la docència es desenvolupa des de diferents vessants: la formació del professorat, la innovació docent amb perspectiva social i la transferència social a l’entorn.

A més de la informació integrada en la programació general, el CLIK ha col·laborat amb la Unitat d’Igualtat en l’organització d’accions de formació contínua del PDI amb perspectiva de gènere, amb el disseny i l'oferta d’activitats formatives, així com en el desenvolupament de material audiovisual de sensibilització: “Visibilitzem les desigualtats per desmuntar-les” (març del 2018).

La UPF va presentar bones pràctiques sobre la dimensió social en el model educatiu, i el foment dels ODS en el pla d’ajuts PlaCLIK, a la jornada “Del compromís institucional a l’acció docent: com introduir i reforçar la perspectiva dels ODS a la docència universitària?” (1 de març del 2019), organitzada conjuntament entre la FAS-UAB i l’ACUP.

Pel que fa a la transferència social a l’entorn, cal destacar les convocatòries d’ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent i els projectes propis de la UPF. Com a estratègia d’impacte i de transferència social, destaquen els projectes "Horitzons", "Prometeus", les activitats del Campus Júnior a La Universitat i Tu, i el projecte "Guiatge". 

La UPF també va estar present a la Jornada de Llengües i Cultures d’Origen, organitzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el 17 de maig del 2019.

 

Actuacions

Aquest curs l’activitat s’ha centrat en:

 • El projecte "Guiatge"

S'ha executat i s'ha desenvolupat la segona edició del projecte "Guiatge", conjuntament amb l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval), que ha subvencionat l’Ajuntament de Barcelona.

"Guiatge" és una iniciativa dissenyada i coordinada des del CLIK seguint la metodologia basada en l’aprenentatge-servei, que posa en contacte estudiants de la UPF amb alumnes de secundària d’instituts de Ciutat Vella per tal que elaborin conjuntament propostes de millora ciutadana. Aquest projecte suposa la creació de xarxes participatives orientades a fer propostes de millora de la ciutat. Enguany, ha comptat amb deu alumnes dels instituts de Ciutat Vella i sis estudiants de grau de la UPF, i ha rebut un segon ajut en el marc de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament per executar la segona fase de la seva implementació.

 • El projecte "Horitzons": competències d’introducció a la universitat a secundària: evitant l’exclusió social

Es tracta de la segona fase del projecte de mentoria social "Horitzons" (Departament d'Afers Socials), que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Universitat Pompeu Fabra (Fundació UPF). Aquest projecte té com a objectiu apropar la universitat a alumnes de batxillerat amb escassos referents universitaris al seu voltant, per tal de compartir les experiències i les competències necessàries per a l’educació superior, d’una manera propera, a través d’un sistema de voluntariat d’estudiants de la UPF.

"Horitzons" es coordina pedagògicament des del CLIK, conjuntament amb la direcció del màster en Estudis Migratoris del Departament de Ciències Polítiques i Socials, la direcció del màster de Secundària, el Departament d'Economia i Empresa, la Biblioteca/CRAI, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, i en línia amb l'equip docent dels instituts participants. Aquest curs 2018-2019 s’ha dut a terme la cinquena edició del projecte, adreçat a tots els instituts públics del districte de Ciutat Vella (INS Milà i Fontanals, INS Pau Claris, INS Joan Salvat-Papasseit, INS Miquel Tarradell i INS Verdaguer) i un institut de Mataró (INS Miquel Biada). El desenvolupament territorial a Mataró s’ha fet conjuntament amb la Fundació Tecnocampus. L’impacte del projecte ha arribat a 251 alumnes de primer de batxillerat, i ha comptat amb el voluntariat de 17 estudiants de grau de la UPF.

Enguany, s’ha lliurat el primer premi Horitzons, atorgat a l’INS Milà i Fontanals i al professor de la UPF Joan Miralles, pel seu compromís amb el projecte des dels inicis.

Així mateix, el projecte ha estat seleccionat com a bona pràctica per l’estudi del valor social a les universitats que està fent l’ACUP.

 • El projecte "Prometeus"

Aquesta iniciativa, promoguda per l'Associació Educativa Integral del Raval i El Periódico del Raval, preveu actuacions d'innovació educativa als instituts públics de secundària, abans dels estudis universitaris. Hi participen diferents universitats (UPF, UB, UAB i UPC), a més de l’Ajuntament de Barcelona, a través del districte de Ciutat Vella, l’IMEB i el Consorci d’Educació de Barcelona.

La xarxa Prometeus té la finalitat de facilitar el pas a la universitat de joves amb dificultats econòmiques i d'entorns poc favorables del barri del Raval. En aquesta xarxa, hi participa la UPF, a través del CLIK.  

Durant el curs 2018-2019, la UPF ha convocat dues noves beques salari de modalitat "Prometeus", adreçades a estudiants procedents dels instituts de Ciutat Vella. L’assignació de les beques implica accions prèvies, d’acompanyament i de trànsit, i el seguiment via tutoria i mentoria de suport, en coordinació amb els corresponents tutors de les titulacions en què segueixen estudis aquests alumnes.

 • El premi ABC solidario:

La UPF ha presentat una candidatura en aquest premi, amb un projecte de voluntariat.

 

Integració de metodologies d’innovació social i d’aprenentatge-servei (ApS) a la UPF

L’aprenentatge-servei (ApS) s’ha presentat entre les metodologies actives per a la reflexió sobre el nou model educatiu de la UPF, EDvolució.

Així, la UPF va participar en la jornada organitzada per la Universitat de Barcelona Construint una Universitat Compromesa i Crítica: Aprenentatge-Servei i Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

La Guia O. Fer aprenentatge servei a la Universitat (abril del 2019), en la redacció de la qual ha participat el CLIK, és una eina que en permetrà la comprensió i l'assimilació, així com la base per elaborar projectes d’ApS autèntics i de qualitat.

 

Participació en xarxes universitàries d’aprenentatge-servei

La UPF, a través del CLIK, participa en la Xarxa Aprenentatge-Servei Universitària Catalana (ApS-UCAT).

La Xarxa ApS(U)CAT està formada per professorat de totes les universitats catalanes, i resta oberta també a les entitats amb qui es desenvolupen els projectes d’ApS, a més dels estudiants que hi estan interessats. L’any 2018, s’ha establert un marc de col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per mitjà de la qual es dóna suport a la visibilització i la consolidació de la Xarxa.

 

Consell d’Innovació Pedagògica

La UPF forma part del Consell d’Innovació Pedagògica (CIP), l’objectiu del qual és  facilitar sinergies entre els agents educatius de la ciutat, promoure la innovació educativa al territori de Barcelona, generar una xarxa d’intercanvi de coneixement entre entitats dels àmbits cultural i educatiu i esdevenir un espai de reflexió, innovació i acció educativa.

El curs 2018-2019, la UPF ha participat en les sessions plenàries així com en les comissions i les jornades organitzades.

Campus Júnior i Tu

La Universitat i Tu és un cicle inclusiu orientat al desenvolupament d’habilitats personals. S’adreça a alumnes de tercer i quart d'ESO i primer de batxillerat, i s’organitza al voltant de tallers d’estiu multidisciplinaris.

Aquest curs està organitzat per l'equip del projecte "Horitzons" (CLIK, Unitat de Coordinació Acadèmica d'Economia i Empresa, Biblioteca/CRAI i Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària).

 

European University Association (EUA)

La European University Association organitza grups temàtics sobre aprenentatge i ensenyament per afavorir el debat i la participació de les universitats europees.

L’EFFECT és un projecte impulsat per la European University Association (EUA), cofinançat pel programa Erasmus+, que reuneix experts, organitzacions, conferències nacionals de rectors i institucions de diferents parts d'Europa.

L’objectiu del projecte EFFECT és facilitar l'intercanvi d'experiències i mètodes pel que fa al desenvolupament dels professors universitaris a escala europea. Des de l’EUA es va crear un document amb deu principis europeus per fomentar l’aprenentatge i l’ensenyament.

El treball dels grups va culminar amb la conferència TRENDS 2018 sobre tendències d’innovació educativa, celebrada l’11 d’octubre del 2018, en què el professor Manel Jiménez va participar amb una ponència.

 

Xarxa RED-U

El CLIK forma part de la Junta Directiva de l’Associació RED-U (Red Estatal de Docencia Universitaria), un espai per difondre i intercanviar polítiques, experiències, metodologies i eines utilitzades per les universitats per avaluar i millorar la qualitat docent i l’aprenentatge universitari.

Durant el curs 2018-2019, el CLIK ha col·laborat i ha participat en les activitats següents:

 • Organització de les jornades “Salir del armario: de la invisibilidad al reconocimiento de la buena docencia universitaria”. Jaén,  22 i 23 de novembre del 2018.
 • Organització del seminari sobre el “Marco de desarrollo profesional docente del profesorado universitario”, a Girona, el dia 7 de juliol del 2018, en el si del Congrés CIDUI 2018. En aquesta ocasió, s'hi va presentar la fonamentació teòrica del marc de desenvolupament i es va iniciar la constitució de grups de treball per revisar cada una de les dimensions i dels nivells del document. El "Marco de desarrollo académico docente (MDAD)" és un projecte ambiciós liderat per RED-U, amb la participació dels socis i amb l’objectiu de disposar d’un model de desenvolupament acadèmic del docent, prenent com a punt de partida altres referents internacionals.
 • ISSOTL 19. Explorando nuevos campos a través de un enfoque académico de la enseñanza y el aprendizaje: congrés organitzat conjuntament amb la Universitat del País Basc. Bilbao, 13 i 14 de juny.

 

Congrés Internacional d'Innovació i Docència Universitària (CIDUI)

La UPF participa, juntament amb la resta d’universitats públiques catalanes, en els comitès científic, organitzador i executiu del Congrés Internacional d’Innovació i Docència Universitària (CIDUI), que es duu a terme cada dos anys.

L'any que no es fa el Congrés, s'organitza un simposi sobre una temàtica específica d'actualitat relacionada amb l'educació superior.

Durant el curs 2018-2019, el CLIK ha col·laborat en l’organització del:

 • X Simposi Internacional CIDUI. “Com respon la universitat als reptes actuals? Models i propostes”, el dia 16 de maig del 2018, a la UPF. En aquesta edició, el Simposi s’ha centrat en la interacció entre la universitat i el seu entorn en tres sessions paralel·les: "Models educatius flexibles", "Relació universitat, empreses i societat" i "Responsabilitat social i permeabilitat de la universitat".

 

Aula Global

Durant el curs 2018-2019, La Factoria+, el Servei d’Informàtica i el CLIK han col·laborat per continuar millorant l’Aula Global. En aquesta línia, s’ha implementat per a tota la comunitat universitària una nova versió de l’Aula Global, que ofereix funcionalitats com el portafoli electrònic, l’enregistrament i la gestió de vídeos així com les videoconferències. A més, presenta una interfície totalment renovada amb un disseny més atractiu, usable i intuïtiu pel que fa a l'ús de recursos i d'activitats.

En aquest nou curs s’han consolidat els recursos creats anteriorment per donar suport informatiu i formatiu a professors i estudiants. Les millores aconseguides han permès augmentar la difusió, afegir material nou i actualitzar la plataforma virtual. El resultat ha suposat la participació de més de 140 professors al curs en línia sobre l’Aula Global, els assessoraments personalitzats per millorar l’Aula Global de diverses assignatures o afegir nous pluguins, segons les peticions del professorat.

 

Organització de jornades i congressos

Al llarg del curs 2018-2019, el CLIK ha organitzat o ha participat en l'organització de les activitats acadèmiques següents:

 • ISSOTL 19. "Explorando nuevos campos a través de un enfoque académico de la enseñanza y el aprendizaje": congrés organitzat conjuntament entre l’Associacio RED-U i la Universitat del País Basc. Bilbao, 13 i 14 de juny del 2019.
 • EDUxperience, jornades de secundària de la UPF. Dins la jornada coorganitzada amb el grup de recerca JOVIScom del Departament de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra, campus del Poblenou, 20 de maig del 2019. Suport a l’organització de la Jornada Edumòvil, conjuntament amb el grup de recerca JOVIScom.
 • Max Weber Teaching Practice Week. Universitat Pompeu Fabra, del 20 al 24 de maig del 2019.
 • Simposi CIDUI. Universitat Pompeu Fabra, campus del Poblenou, 16 de maig del 2019.
 • III Jornada HackLab. Universitat Pompeu Fabra, campus del Poblenou, 16 de maig del 2019.
 • Cloenda del projecte "Horitzons". Universitat Pompeu Fabra, campus de la Ciutadella, 15 de maig del 2019.
 • Audiència pública del projecte "Guiatge". Seu del Districte de Ciutat Vella, 13 de maig del 2019.
 • Tallers de preparació dels projectes PlaCLIK del pla d’ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents 2018-2019, 4 de juny del 2018, i a la convocatòria 2019-2020, 14 de maig del 2019.
 • Thinkató (dins el projecte EDvolució). Universitat Pompeu Fabra, campus de la Ciutadella, 2 de febrer del 2019.

 

Assistència a jornades i congressos

Des de setembre del 2018 fins a juliol del 2019, el  CLIK continua actiu en l'assistència i la participació en congressos:

 • EuroSOTL19. "Explorando nuevos campos a través de la enseñanza y el aprendizaje". Organitza: Universitat del País Basc (UPV) i la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U). Bilbao, 13 i 14 de juny del 2019.  
 • ITWorldEdu11. Barcelona, 16 i 17 de maig del 2019. Hesperia Barcelona Tower Hotel & Convention Center. Hospitalet de Llobregat. Organitza: EdutechCluster
 • Simposi CIDUI. Organitza: Red Estatal de Docencia Universitaria, RED-U. Universitat Pompeu Fabra, campus del Poblenou. Barcelona, 16 de maig del 2019.
 • "L’art de presentar", classe magistral sobre com fer presentacions en públic. Amb Gonzalo Álvarez. Organitza: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, CEFJE. Barcelona, 3 d’abril del 2019.
 • "Nous espais, nous aprenentatges". 15 de març del 2019. Paranimf de la Universitat de Barcelona. Organitza: Fundació Jaume Bofill i Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Jornada EDUTEC. Oganitza: Teamlabs. Barcelona, 21 de març del 2019.
 • Jornada Tesla AQU: l’avaluació dels estudiants. Hospital de Sant Pau (organitzat per la UOC). Barcelona, 15 de febrer del 2019.
 • Trobada de grups de treball del Programa Margalida Comas. Organitzat per: Secretaria d’Universitats i Recerca. Departament d’Empresa i Coneixement. Barcelona, 25 de febrer del 2019.
 • Els programes en línia i semipresencials: assegurament i avaluació de la qualitat. Organitzat per AQU. CosmoCaixa Barcelona, 15 de novembre del 2018.
 • Fòrum Vives: jornada sobre el model de llengua per a les universitats d’acord amb la GIEC. Organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya + Xarxa Vives. UIC, 16 de novembre del 2018.
 • XV Congreso Internacional de Organización de Instituciones Educativas, CIOIE. "Tendencias nacionales e internacionales en organización educativa: entre la estabilidad y el cambio". Organitzat per EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional). Lleida, 17, 18 i 19 de novembre del 2018.
 • Jornada Linguapax: "Ciutats, arts i experiències de la paraula". CCCB, 20 i 21 de novembre del 2018.
 • ICLHE 2018 Symposium. Plurality and singularity: Multilingual policies and specific situated academic actions. Organitzen: ICLHE + CLIK UPF. Universitat Pompeu Fabra, campus de la Ciutadella. Barcelona, 18 i 19 d’octubre del 2018.
 • Presentació del model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya. Organitzat per la Direcció General de Política Lingüística. Barcelona, 23 d’octubre del 2018.
 • IX Congreso Nacional y Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior. Organitzat per la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Pontifícia Comillas, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, del 20 al 22 de setembre del 2018.
 • 2018 Max Weber Preparatory Meeting. Organitzat pel European University Institute. Florència, 28 i 29 de setembre del 2018.
 • 37a. sessió del cicle dels Espais de Gestió del Coneixement. "Nous paradigmes i tendències en aprenentatge". Organitza: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona, 19 de setembre del 2018.

 

Participació del CLIK en d'altres esdeveniments o activitats

El 9 de juny del 2018, el CLIK va participar com a jurat i a la cerimònia de lliurament dels premis mSchools Student Awards 2018 (5a. edició), que reconeixen la tasca feta per estudiants, docents, escoles i experts durant el curs 2017-2018. Aquesta edició es va centrar en el lema “App Education, Mobile History Map & ScratchContest and Awards Ceremony”.

D’una altra banda, el 6 de juny del 2019, el CLIK va assistir a la sessió de treball de recerca previ a la I Jornada de Recerca Educativa, organitzada per la Subdirecció General de Recerca i Cultura Digital, i on van participar els ICE de les diferents universitats. Els objectius d’aquesta sessió eren compartir conceptes sobre recerca i contribuir a identificar línies de recerca educativa.