Valora els aspectes següents relacionats amb l’assignatura (en una escala de 0 a 10, on 0 és molt en desacord i 10 molt d’acord):

  1. Els continguts impartits en l’assignatura i les competències treballades s’ajusten al que diu el pla docent.
  2. Les metodologies docents utilitzades (disseny de sessions de classe, activitats a realitzar pels alumnes i materials docents utilitzats) m’han ajudat en el procés d’aprenentatge.
  3. El volum de treball exigit s’adequa als crèdits de l’assignatura.
  4. En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura.

Si vols fer algun comentari sobre l’assignatura, pots fer-ho en aquest espai:

Valora els aspectes següents relacionats amb el professor o professora (en una escala de 0 a 10, on 0 és molt en desacord i 10 molt d’acord):

  1. El professor o professora ha complert adequadament les seves obligacions docents (pla docent, puntualitat, atenció a l’estudiant, etc.)
  2. Estic satisfet/a amb la docència rebuda

Si vols fer algun comentari sobre el professor o professora, pots fer-ho en aquest espai:

 

El mes de juny es va constituir un grup de treball per actualitzar el qüestionari AVALDO amb l'objectiu d'adaptar-lo tant a la situació actual de molts estudis com per obtenir informació més concreta de cara a millorar la docència impartida.

Per tal de poder disposar de la nova versió del qüestionari AVALDO el primer trimestre d’aquest curs, el grup de treball va acordar mantenir l'estructura actual del qüestionari i només modificar el literal d'algunes preguntes, d'aquesta manera no és necessària cap modificació de l'estructura informàtica d'AVALDO, que és complexíssima. 

Després de tres sessions de treball i de testar les noves peguntes amb alguns professors i estudiants, es concreta el NOU qüestionari AVALDO

Igual que com fins ara, els estudiants tindran accés als qüestionaris des de l'Aula Global i el podran respondre en català, castellà i anglès i des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta o telèfon mòbil).

 

[email protected]