El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) ha programat durant el curs 2017-2018 accions formatives en docència universitària, adreçades al professorat de la UPF, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament professional dels docents i la seva actualització en l'ús de les noves metodologies i tecnologies i també de les llengües.

En aquest període, el programa de formació contínua ha ofert accions d'innovació a la docència i TIC, de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge i de planificació, gestió i recerca.

Quant a la formació sobre l’Aula Global s'ha ofert una formació en línia sobre com incorporar aquesta plataforma virtual a la docència del professorat segons els mètodes didàctics que utilitzen a l’aula.

Pel que fa a la formació en llengües, s'han planificat cursos en llengua anglesa, llengua alemanya i llengua catalana, en el marc del Pla d'Acció pel Multilingüisme.

Així mateix, s'han organitzat dos workshops sobre temes transversals per a la docència, el mes de gener i juny del 2018, tots dos sobre temes de gamificació.

També s'han ofert cursos a mida, a petició de determinats centres adscrits UPF

Aquest any s’ha consolidat el programa formatiu CÍCLIKS, creat juntament amb l’Escola de Doctorat i dirigit exclusivament a estudiants de doctorat i de postdoctorat. La programació s’ha fet al llarg dels tres trimestres.

També s'ha dut a terme una nova edició del Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), amb l'objectiu de proporcionar formació bàsica en docència als professors novells, en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). La millora constant en aquest programa ha animat a continuar plantejant els tres itineraris formatius: Itinerari A (170 hores) i Itinerari B (80 hores), tots dos semipresencials, i l’Itinerari C (25 hores) en llengua anglesa i 100% en línia.

Durant el curs 2017-2018, el CLIK segueix sent el responsable de formar als mentors del Grau Obert de la UPF, per tal de facilitar l'accés a la Universitat, guiar i acompanyar els estudiants de primer en la seva adaptació social i institucional. 

Formació contínua

La programació dels cursos de formació contínua per als professors de la UPF són, en bona part, conseqüència tant de les peticions dels mateixos professors com de la detecció de les necessitats formatives i els comentaris i resultats obtinguts a través de les enquestes de satisfacció de cada acció formativa. Aquestes s’estructuren en 4 mòduls temàtics:

 • Mòdul d'innovació a la docència i TIC
 • Mòdul del procés d'ensenyament i aprenentatge
 • Mòdul de planificació, gestió i recerca
 • Formació en seguretat i salut del treball

En total, durant el curs acadèmic 2017-2018 s'han programat 53 accions formatives. La participació ha estat de 664 professors inscrits i 362 de professors assistents.

S'ha seguit amb la línia d’oferir accions formatives presencials, semipresencials i en línia per tal de proporcionar als professors de la UPF una modalitat formativa més flexible i autònoma i tutoritzada per un expert en el tema segons un calendari establert.

El format semipresencial ha combinat les classes presencials amb sessions o activitats ofertes a través de la plataforma virtual Aula Global.

En el format en línia s'han ofert cursos des de la plataforma Aula Global i els ha tutoritzat un expert, i també el format webinar, un seminari en línia a través de l’eina Collaborate, d’una hora de durada.

Les accions formatives organitzades al llarg dels tres trimestres:

 • WEBINAR: Noves preguntes dels qüestionaris d'Aula Global. En línia
 • WEBINAR: Kaltura, creació i gestió de vídeos. En línia
 • WEBINAR: Glossari a l'Aula Global. En línia
 • Introducció al Programa estadístic R. Semipresencial
 • Aprofita tot el potencial de Linkedln personal i per la docència. En línia
 • Intel·ligència emocional per a docents universitaris
 • Comprendre críticament textos digitals i en paper
 • Organització i gestió del temps
 • Disseny de recerca i paquet estadístic SPSS
 • IEEE Author's Workshop
 • Dóna a conéixer la teva recerca: com difondre, comunicar i millorar el teu posicionament científic i de divulgació.
 • Eines per avaluar les teves publicacions per les convocatòries de l'AQ, ANECA, etc: factor d'impacte, quartil, index h, etc.
 • Curs per a formadors “Reflexionant sobre Investigació i Innovació Responsables(RRI)”
 • Google Drive (2 edicions)
 • Google Forms  (2 edicions)
 • Google Calendar (dirigit a PAS i PDI)
 • Piulant a les aules: Twitter dins de l'àmbit educatiu
 • Introducció al coaching com a eina docent
 • La Flipped Classroom en l'ensenyament universitari. Capgira la teva classe!
 • Proactive teaching
 • Metodologies didàctiques actives per al desenvolupament de competències en el context universitari. En línia
 • Eines per educar ments creatives. Ensenyar a aprendre
 • Pautes per a prioritzar
 • Mendeley: gestor de bibliografia (3 edicions)
 • Taller per actualitzar els teus perfils d'investigador: ORCID, ResearchID, ScopusID i Google Scholar (2 edicions)
 • XV Workshop sobre temes transversals per a la docència: Aprenentatge basat en jocs i gamificació a la docència
 • Curs Docència i Aula Global. En línia
 • Formació en eines per a la gravació autònoma de material audiovisual docent
 • Nearpod, eina per dinamitzar presentacions
 • Lideratge per a docents universitaris
 • Neurociència per a docents: una mirada des de la biologia, la psicologia i la pedagogia
 • Teaching in Culturally and Linguistically Diverse University Classrooms
 • Ensenyar amb imatges. Visual Thinking al servei de la docència
 • Dades de recerca en obert: com fer un pla de gestió de dades i com compartir-les
 • Actualitza el teu CV de forma més fàcil: vine a conèixer les millores del Portal de Producció Científica (2 edicions)
 • Digital identity research workshop
 • XVI Workshop sobre temes transversals per a la docència: Gamificant la universitat: amb l'ensenyament superior sí que s'hi juga

Formació en l'àmbit de la seguretat i la salut en el lloc de treball

Aquesta formació ha estat organitzada per l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, Desenvolupament i el CLIK.

En aquest programa s'inclouen diverses accions formatives, algunes de les quals estan incloses en la campanya de la Setmana Saludable.

 • Aspectes Bàsics de Seguretat Biològica (no presencial).
 • Conceptes Bàsics sobre Seguretat i Salut en el Treball (no presencial)
 • El Pla d'Autoprotecció de la UPF (no presencial).
 • Prevenció del Risc Derivat de la Utilització de Pantalles de Visualització de Dades (no presencial).
 • Bons hàbits posturals al despatx
 • Gestió del risc d’estrès laboral
 • Taller d'Escola d'Esquena

Formació de taller-workshop sobre temes transversals per a la docència

S'ha consolidat el format workshop, en la seva setzena edició, com una oportunitat per treballar temes d'actualitat permanent i noves tendències educatives que volen donar valor a la mateixa docència, a través d'un format taller.

Els tallers d'innovació/workshops del CLIK tracten temes transversals per a la docència des d'una perspectiva particular. Són presencials i tenen una durada aproximada de 3 hores. Aquest curs acadèmic s'han organitzat dues edicions:

XV Workshop sobre temes transversals per a la docència: Aprenentatge basat en jocs i gamificació a la docència. 15 de gener del 2018, amb una durada de 3 hores. 76 inscrits, 39 assistents.

XV Workshop sobre temes transversals per a la docència: “Gamificant la universitat: amb l'Ensenyament Superior sí que s'hi juga”. 13 de juny del 2018, amb una durada de 3 hores. 36 inscrits, 21 assistents.

Formació en llengües

Pel que fa a la formació en llengües, s'han ofert cursos en llengua anglesa, llengua alemanya i llengua catalana per al personal docent i investigador (PDI), amb l'objectiu de promoure l'ús de les terceres llengües, impulsar i incentivar el multilingüisme en la docència i facilitar als professors la millora en les seves competències lingüístiques, en particular en anglès i en català.

Durant aquest curs acadèmic s'han programat un total de 21 accions formatives i se n'han acabat oferint finalment 17, distribuïdes de la manera següent: 7 cursos sobre llengua catalana, 9 sobre llengua anglesa i 1 sobre llengua alemanya.

Els cursos de llengua catalana que s’han organitzat són:

 • Taller de preparació per a l'examen de suficiència (nivell C). 2 edicions (una edició anul·lada)
 • Millora la Teva Fluïdesa en Català. 2 edicions
 • Basic Catalan for Teachers. 2 edicions
 • Passa’t a fer Docència en Català. 2 edicions anul·lades
 • Welcome to the Catalan Course. Anul·lat
 • Entén 4 llengües en 4 dies
 • Posa’t al dia de la nova gramàtica i ortografia en llengua catalana. (UOC)

Els cursos de llengua anglesa que s’han organitzat són:

 • Skills for Teaching in English Programme (STEP Programme)
 • Conversational English. 3 edicions
 • Writing Academic Articles
 • Support Writin European Project Proposals
 • English for Academic Presentation
 • Curs General d’Anglès, nivell C1.2
 • Curs preparatori per al certificat de capacitació per a la docència (CLUC-EMI)

Els cursos de llengua alemanya que s’han organitzat són:

 • Sprechen Sie Deutsch?

Formació a mida

La formació a mida és aquella que sorgeix de la demanda d'un departament o d'un centre de la UPF, a partir de la detecció de necessitats formatives per tal de millorar algun aspecte concret, Durant aquest curs acadèmic hem realitzat un curs a mida:

“Violències sexuals a la universitat: reconèixer, acompanyar i repensar estratègies de resposta” dirigit al professorat responsable de la coordinació de tutors.

CICLIKS: formació per a estudiants de doctorat

CÍCLIKS és un programa de formació adreçat als estudiants de doctorat de la UPF que inclou cursos per a l'impuls de la recerca i el desenvolupament professional. El programa està organitzat pel CLIK en col·laboració amb l’Escola de Doctorat.

Al llarg d’aquest curs acadèmic 2017-2018 s’ha programat 6 accions formatives per a aquest col·lectiu que han comptat amb 166 inscrits i 75 assistents:

Durant el 2n i 3r trimestre, conjuntament amb el Programa Intervals del PRBB, també es va organitzar -per a doctorands de Biomedicina- els cursos següents:

 • Write it clearly: fundamentals of good scientific writing
 • The craft of the scientific research article

El total d’hores ofertades per col·lectiu d’estudiants de doctorat i postdoctorat ha estat de 24,5 hores.

Formació en xarxa UPF

Durant el curs 2017-2018, en el marc de la transferència de coneixement a la Xarxa UPF, formada per centres docents adscrits i entitats amb conveni específic amb la UPF, s’ha continuat obrint part de l’oferta formativa docent i assessorament pedagògic. S'ha ampliat el disseny i l'execució d'accions a mida, en forma d’activitats de formació o d’assessorament pedagògic específic. En total, 96 participants han assistit a alguna d’aquestes iniciatives.

Pel que fa a les accions formatives docents de la UPF obertes a la participació externa, durant aquest curs acadèmic 43 participant de la xarxa UPF s’han inscrit en algun dels cursos oferts al llarg de l’any. La participació de la xarxa UPF ha estat repartida de la manera següent: Escola d'Osteopatia, 1; ESCI, 22; ESIM, 2; BSM, 8.

Pel que fa a les accions a mida, s'ha dut a terme les accions següents:

 • La Flipped Classroom en l’ensenyament universitari. Capgira la teva classe(Elisava). 17 participants. Setembre 2017
 • Com afegir notes i ponderacions a Moodle (IBEI). 9 participants. Abril 2018
 • “Introducció a l’aprenentatge basat en projectes” (Escola Superior d’Infermeria), 23 participants. Abril 2018
 • “Taller per actualitzar els teus perfils d’investigador: ORCID, ResearchID, ScopusID, Google Scholar” (BSM). 10 participants. Maig 2018

Formació inicial en docència universitària

Un any més, la setzena edició, s'ha dut a terme el Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), amb l'objectiu de donar formació bàsica als professors novells, a fi que puguin seguir el seu desenvolupament professional com a docents universitaris.

S'ha continuat amb dos itineraris formatius: Itinerari A (170 hores) i Itinerari B (80 hores) amb el mateix format semipresencial, combinant les sessions presencials amb altres sessions en línia a través d’una plataforma virtual com és l’Aula Global.

Donat l’èxit de participació en el nou itinerari formatiu en línia i en llengua anglesa encetat l’any acadèmic anterior, aquest curs hem continuat ofertant-lo per tal de donar cabuda a aquell professorat estranger que no entén la llengua catalana o castellana o bé professorat que no disposa de tant temps de dedicació o que està d’estada a l’estranger i no pot fer sessions presencials.

Així doncs, l’oferta d’itineraris formatius per participar en el programa FIDU durant el curs acadèmic 2017-2018 ha estat la següent:

 • Itinerari A: professors novells que s’acaben d’incorporar a la UPF. 170 hores (6 crèdits ECTS).
 • Itinerari B: professors que porten menys de quatre anys impartint docència. 80 hores (3 crèdits ECTS).
 • Itinerari C: professors novells o amb menys de 4 anys de docència i que no tenen disponibilitat presencial o bé no dominen la llengua catalana. 25 (1 crèdit ECTS) o 20 hores.

Les activitats desenvolupades en aquesta formació han estat:

 • Mòduls teòrics formatius sobre temes de docència, en format presencial i no presencial.
 • Elaboració d'un treball individual amb el suport de tutors pedagògics.
 • Filmació de la docència i posterior feedback.
 • Elaboració d'un portafoli electrònic final de reflexió del programa FIDU.

El Programa va rebre un total de 34 inscripcions entre tots els itineraris formatius, però finalment ha estat seguit per 27 professors (11 en l’itinerari A i B, i 16 professors en l’itinerari C).

Avaluació de les activitats formatives dels professors

Com és habitual, es fa un seguiment i una avaluació dels cursos de formació que s’ofereixen al col·lectiu docent al finalitzar cada acció formativa. Aquest seguiment consisteix en una enquesta de valoració que permet avaluar aspectes com l'organització, la satisfacció dels participants, l'estil del docent o la utilitat per al professorat, així com quins aspectes treballats aplicaran a l'aula. Els resultats obtinguts es fan arribar a cada formador, amb l’objectiu de millorar o de modificar parts del contingut o de la metodologia de cara a noves edicions.

Al llarg d’aquest curs acadèmic, el 88,5% dels professors que havien participat en algun dels cursos organitzats pel CLIK va fer una valoració global dels cursos de "bona" o "excel·lent". 

També es fa un informe trimestral analitzant les dades de participació i satisfacció de tot el programa de formació i es publica a la web del CLIK.

Detecció de formadors interns en diferents àrees de coneixement entre el PDI de la UPF

Si un professor és expert en una àrea de coneixement, i vol aportar la seva pràctica docent o projecte d’innovació o de recerca, pot presentar la seva proposta d’acció formativa i oferir-se com a formador al CLIK per a cursos que s’organitzin. El professor aporta informació de les seves capacitats i competències en una temàtica. Les propostes han de ser susceptibles de convertir-se en una acció formativa en algun dels diferents tipus de modalitat: presencial, semipresencial o en línia.

Aquest projecte sorgeix de la voluntat de potenciar el professorat de la UPF i de reconèixer el talent intern.

El curs 2017-2018 els professors han presentat 5 propostes formatives, de les quals se'n van escollir dues per la temàtica d’interès i utilitat per al professorat, impartides al llarg del primer i segon trimestre.

Programa de col·laboradors acadèmics

El Programa de Formació Contínua s’ha estès també a la figura del “col·laborador acadèmic”, aquells professionals que col·laboren amb la formació dels estudiants de màster a través de tutories.

Les tasques que es desenvolupen en la gestió d’aquest programa són les següents:

 • Mantenir el registre actualitzat dels col·laboradors acadèmics per a  l’acreditació i  el seguiment, conjuntament amb la secretaria.
 • Lliurar informació als col·laboradors sobre l’organització d’activitats socials, culturals, accions de formació i jornades.
 • Biblioteca fa les gestions per poder accedir als serveis de préstec, i al SACU pel que fa a la participació en les activitats socials i culturals de la Universitat.
 • Difondre la programació de formació contínua i jornades que s'ofereixen al PDI de la UPF, trimestralment, a tots els col·laboradors.
 • Gestionar el procés d’inscripció dels col·laboradors a les accions formatives organitzades pel CLIK.
 • Lliurar un certificat acreditatiu del nomenament de col·laborador acadèmic en finalitzar el curs acadèmic.

La participació ha estat de 2 col·laboradors inscrits en accions formatives del segon i tercer trimestre.

Programa de tutors col·laboradors de la Facultat d’Humanitats

Des de la Facultat d'Humanitats i dins del pla de promoció del grau s’ha creat aquesta figura de “tutor col·laborador”, dirigit als tutors de secundària per tal de consolidar un vincle que permeti l'entrada d'alumnes motivats al grau de la UPF.

Com a tutors col·laboradors tenen la possibilitat d'accedir i de participar en la formació que el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) ofereix al professorat UPF, així com també serveis de préstec amb la Biblioteca/CRAI.

En aquest curs acadèmic hi ha vigents 22 tutors, als quals s’ha enviat, trimestralment, el programa d'accions de formació.

Programa de mentories del Grau Obert

El Grau Obert de la UPF és un programa innovador que ofereix la UPF dirigit a estudiants interessats en múltiples disciplines que desitgin adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es volen graduar.

Per tal d’actuar com a referents socials, donar suport i acompanyar els estudiants que es matriculen per primer cop al programa del Grau Obert es va encarregar al CLIK el disseny i la implementació d’un programa de mentories, l’objectiu de les quals és facilitar l’accés a la Universitat, guiar i acompanyar l’estudiant de primer perquè s'hi adapti socialment i institucionalment.

El mentor, antic estudiant d’aquest programa, és a dir, alumne que va accedir als estudis universitaris a través del Grau Obert, és l’encarregat de fer l’acompanyament entre iguals i donar resposta als dubtes que sorgeixin als estudiants de primer al llarg del curs acadèmic, fent especial incidència durant el primer trimestre, encara que la mentoria es desenvoluparà al llarg de tot l'any acadèmic. ​

Aquest curs 2017-2018 s'han seleccionat 8 estudiants com a mentors i s'ha organitzat  un programa de formació amb dos mòduls: un de presentació del programa als nous mentors i mentores; i un mòdul en línia basat en habilitats i competències. 

La novetat d’aquest curs acadèmic és que s’ha creat un espai virtual a través de l’Aula Global, amb l’objectiu de gestionar i fer seguiment dels mentors. 

El reconeixement que obté el mentor com a participant en aquest programa és de 2 crèdits ECTS, un certificat d'assistència a les sessions formatives i un certificat acreditatiu de la figura de mentor.

En aquest curs acadèmic han hagut 9 mentors i 42 mentoritzats (estudiants de nou ingrés). En finalitzar el programa, s’envia una enquesta de satisfacció per tal de reformular el programa de mentories per al nou curs acadèmic, si escau.

Assessoraments

Durant el curs 2017-2018, el CLIK ha continuat assessorant els òrgans de governs i els responsables acadèmics en el desenvolupament de projectes institucionals.

Les tipologies d’assessorament més habituals han estat:

 • Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes d’innovació educativa a l’educació superior, sigui per a convocatòries competitives com per a la definició de projectes i el disseny i  l’aplicació de metodologies actives a la docència universitària.
 • Tecnologies, especialment bleended learning, flipped classroom i en l’ús de metodologies i eines concretes per a la docència.
 • Definició i revisió de les competències descrites als plans d’estudis de les titulacions oficials UPF.
 • Consultoria pedagògica interna i externa: accions de millora de la pràctica docent a partir de l’observació docent i de la pràctica reflexiva.

El CLIK també dóna suport a la Comissió d’Avaluació de la Docència en l’avaluació del professorat, executa processos d’avaluació pedagògica, certifica la participació del PDI en  programes d’innovació i  millora docent i dóna suport al PDI en el disseny, l’execució i el seguiment dels programes de millora docent individualitzats que esdevenen de l’avaluació de la docència.