Durant el curs 2018-2019, es va ampliar el cabal d'ample de banda disponible entre els tres campus de la UPF de 10 Gbps a 20 Gbps.

Gràfic 6.49. Xarxa de comunicacions de la Universitat