L'Àmbit del Multilingüisme del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) dóna suport a la implementació de la política lingüística de la UPF a la docència, d'acord amb el Pla Estratègic i el nou model educatiu de la Universitat.

Diagnosi i acreditació d'una tercera llengua

Una primera iniciativa per donar a conèixer la política lingüística de la Universitat durant el curs 2018-2019 ha estat l’edició i la distribució de la postal "Acredita el teu nivell de llengua estrangera" entre els estudiants de primer curs de tots els graus.

En el Curs d’Introducció Universitària (CIU) també es proporciona material relacionat amb la política lingüística de la Universitat, a través de l’Aula Global.

Acreditació del coneixement de català

Per tal de garantir el correcte desplegament de la normativa relacionada amb l’acreditació del coneixement de català, la UPF ha dissenyat un programa de suport a la docència i ha implementat un sistema d’acreditació per a tot el PDI. El programa vetlla per assegurar la comprensió de la llengua catalana per part dels docents que s’acaben d’incorporar i que ho necessitin, promoure la formació contínua i especialitzada del PDI en llengua catalana, facilitar l’acreditació de la competència lingüística adequada per a l’exercici de la docència, i facilitar, de manera transversal, eines de suport i seguiment pel que fa a la generació de materials docents i a la interacció a l’aula.  

Convocatòria d’ajuts Interlingua

Al llarg del 2018, mitjançant els ajuts concedits a la convocatòria Interlingua 2018 i amb el suport de l’Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d’Universitats i Recerca i la col·laboració de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), s’han dut a terme diversos projectes i actuacions de normalització lingüística, entre les quals destaquen: elaboració de proves interuniversitàries per acreditar els nivells de coneixements lingüístics de terceres llengües; convocatòries de proves interuniversitàries que permetin l’acreditació dels nivells de coneixement de terceres llengües i del nivell de suficiència de català; elaboració de recursos que condueixin a incrementar la docència i la recerca en català i en terceres llengües; programes i activitats orientats a potenciar l’acollida i l’intercanvi lingüístics i culturals dels estudiants internacionals i locals, i manteniment i actualització dels espais d’autoaprenentatge de llengua catalana i de terceres llengües adreçats a tota la comunitat.