Durant el curs 2018-2019, La Factoria ha continuat treballant conjuntament amb el CLIK per potenciar l’ús de l’Aula Global, tot oferint suport tècnic a les necessitats pedagògiques plantejades per l’equip docent de la UPF. Paral·lelament, aquest curs també s'han unit esforços amb el Servei de Gestió Acadèmica (SGA) per desenvolupar una aplicació que permetés traslladar les qualificacions afegides a l’Aula Global cap al programa CDS10 de gestió de notes a les actes oficials. La implantació d’aquesta aplicació s'ha dut a terme durant el tercer trimestre.