Any 2018 Nombre
Certificats acadèmics de Grau i Màster 2.313
Signatura d'actes de notes 6.659
Permisos, llicències i vacances 40.525
Recepció de factures 15.553
Validació interna de factures 15.553
Sol·licituds de títol 2.881
Pròrrogues de contractes de PDI 1.648
Nous contractes de PDI 406
Certificats de docència 127
Servei de prèstec d'equipament audiovisual 418
Servei de prèstec d'ordinadors portàtils 3.040
Total 89.123