L'Àmbit del Multilingüisme és una unitat dintre del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) que s'encarrega de coordinar i d'implementar la política lingüística de la UPF, d'acord amb el Pla Estratègic i el nou model educatiu de la Universitat.

Política lingüística en l'àmbit administratiu i acadèmic 

Estudiants

Diagnosi i acreditació d'una tercera llengua

La postal Acredita el teu nivell de llengua estrangera s’ha repartit entre els estudiants de primer curs de tots els graus (un total de 21), per tal de donar a conèixer la política lingüística universitària. En el Curs d’Introducció Universitària (CIU) també hi ha una sessió dedicada al PAM i a la política lingüística de la Universitat. Durant el primer trimestre del curs 2017-2018 s’ha fet una forta campanya de recollida de dades lingüístiques i difusió entre els estudiants de primer curs, amb l’objectiu de disposar d’una radiografia de nivells prou acurada que permeti implementar mesures i actuacions concretes per millorar les competències lingüístiques dels estudiants. Cal ressaltar que dels estudiants de nou accés matriculats, més de la meitat estan diagnosticats amb un nivell B2 o superior (dades extretes a partir dels resultats de les PAU), i un 30% està acreditat amb un nivell B2 o superior (a partir de certificats presentats durant la matrícula).

Aquest curs, el Parlament de Catalunya ha aprovat la modificació de la Llei 2/2014, de manera que l'acreditació dels coneixements d'una tercera llengua serà un requisit per als estudiants que comencin els seus estudis el curs 2018-2019.

Malgrat aquesta moratòria legal, la UPF continua prenent mesures per incentivar aquestes acreditacions per les oportunitats que aquest coneixement els obrirà en el futur acadèmic i professional. En aquest sentit, la UPF ha fet esforços per prioritzar el requisit d’acreditació lingüística i ha dut a terme actuacions diverses, com ara campanyes de difusió, recollida de dades, sessions informatives o cursos d’introducció a la universitat. A diferència dels altres anys, els estudiants amb nivell de tercera llengua acreditada han presentat el certificat oficial en el moment de fer la matrícula.

Com a primera fase d’aquest procés d’acreditació, la UPF ofereix una prova de diagnòstic lingüístic, per assegurar que els seus estudiants, amb caràcter general, tenen un nivell de coneixements de la llengua anglesa equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) (avançat). Aquest és el nivell exigit per poder cursar els continguts acadèmics en llengua anglesa, previstos per al tercer i quart curs; per poder accedir, amb èxit, a la mobilitat i a les pràctiques internacionals, i per superar el requisit d’acreditació. D’acord amb aquest nou requisit, la UPF ha aprovat un acord de Consell de Govern sobre el nivell de competència d’una tercera llengua, ha modificat la Normativa acadèmica en crèdits i n’ha actualitzat els annexos corresponents.

Prova de Diagnòstic Lingüístic

La Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL), que la Universitat ha ofert a tots els estudiants de primer de grau abans de començar els estudis, determina el nivell d'anglès en relació amb el nivell B2 del MECR. Durant el curs 2017-2018 hi ha hagut 246 estudiants inscrits i 124 estudiants, finalment, presentats a la PDL. Del total d'estudiants presentats, un 29% ja té el nivell de coneixements d'anglès exigible; un 28,2% necessita un any de formació per poder acreditar un nivell avançat d'anglès i un 42,8% necessita dos anys o més de formació.

Atès que la PDL és simplement una diagnosi de nivell i no pas una acreditació, la certificació es pot fer efectiva en qualsevol moment del grau, per mitjà de certificats oficials externs o bé per mitjà d’una prova certificadora interna (PCCL o CLUC).

Prova Certificadora de Competència Lingüística

La Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) és una prova que certifica que l'estudiant ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent al nivell B2 del MECR. Aquest curs acadèmic s'han fet vuit convocatòries d'examen: els dies 4 de setembre, 27 d’octubre, 3 i 24 de novembre, i 1 de desembre del 2017; i els dies 12 de gener, 9 de març i 13 d’abril del 2018. A les convocatòries d’aquest curs acadèmic, s'hi han presentat 575 estudiants (queda pendent la convocatòria de juny i de juliol).

Premi al Foment del Multilingüisme

Amb l’objectiu d’incentivar l’aprenentatge de llengües entre els estudiants, la UPF atorga el Premi de Foment del Multilingüisme (PFM), el qual s’adreça a estudiants de qualsevol ensenyament de grau de la UPF, que poden beneficiar-se d’un curs de llengua gratuït. S'ha d'haver fet la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL), en anglès, de la UPF en el moment de la convocatòria del PFM, i haver obtingut en aquesta prova un nivell B2 o superior del MECR. L’any 2017 s’han atorgat 15 premis, distribuïts, segons les seves preferències, en 4 cursos d’anglès de nivell superior, 4 cursos de francès, 2 d’alemany, 3 d’italià i 2 de japonès.

Ajuts Parla3

La Generalitat de Catalunya ha creat el programa de diagnòstic, promoció i incentivació de terceres llengües (Parla3), amb la finalitat de fomentar la millora del coneixement d’una tercera llengua. Aquest programa consta d’una modalitat d’ajuts a la formació, impartida per mitjà d’Idiomes UPF, i també d’una modalitat de certificació en què se subvenciona l’import de l’examen CLUC. En cas d’aprovar l’examen, l’estudiant només pagaria 25 euros, en lloc dels 75 euros que costa la prova. Tot i els esforços per part de la Generalitat de prorrogar el programa Parla3 i també de la UPF d’adaptar i d'oferir cursos de formació a mida, la demanda d’aquest tipus d’ajut és força baixa. Possiblement, aquest any s’invertirà la tendència, tenint en compte que, com a novetat, se subvencionarà també l’import de les proves pròpies de les universitats.

Professorat

Acreditació del coneixement de català

D’acord amb el marc legal, la UPF ha aprovat una normativa interna per regular l’acreditació del coneixement suficient de català per part del professorat universitari. Per tal de garantir el correcte desplegament de la normativa, la UPF ha dissenyat un complet programa de suport a la docència en català i ha implementat un extens sistema d’acreditació per a tot el PDI que necessiti formar-se i acreditar el nivell suficient de català. El programa vetlla per assegurar la comprensió de la llengua catalana per part dels docents que s’acaben d’incorporar i que ho necessitin, promoure la formació contínua i especialitzada del PDI en llengua catalana, facilitar l’acreditació de la competència lingüística adequada per a l’exercici de la docència, i facilitar, de manera transversal, eines de suport i seguiment pel que fa a la generació de materials docents i a la interacció a l’aula. Quant a l’acreditació del coneixement de català per la via oficial, hi ha hagut 1 candidat apte a la convocatòria de desembre del 2017 i un candidat apte a la convocatòria de febrer del 2018. A la convocatòria de juny, s’hi han inscrit 6 professors, dels quals 3 han resultat aptes. Per altra banda, només 2 professors han acreditat el nivell de suficiència, via avaluació docent.

Política institucional per a la difusió i la projecció del català i el multilingüisme

Convocatòria INTERLINGUA

Al llarg del 2017 la UPF ha dut a terme, amb el suport de l’Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d’Universitats i Recerca i la col·laboració de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), diversos projectes i actuacions de normalització lingüística, entre les quals destaquen: elaboració de proves interuniversitàries per acreditar els nivells de coneixements lingüístics de terceres llengües; convocatòries de proves interuniversitàries que permetin l’acreditació dels nivells de coneixement de terceres llengües i del nivell de suficiència de català; elaboració de recursos que condueixin a incrementar la docència i la recerca en català i en terceres llengües; programes i activitats orientats a potenciar l’acollida i l’intercanvi lingüístics i culturals dels estudiants internacionals i locals; i manteniment i actualització dels espais d’autoaprenentatge de llengua catalana i de terceres llengües adreçats a tota la comunitat. En aquesta ocasió, l’import atorgat ha estat de 52.041,77 euros. El mes d’abril ha sortit publicada la convocatòria INTERLINGUA 2018 per a actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari.

Xarxa Vives d’Universitats

La UPF és membre de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives. Aquest any, han tingut lloc dues comissions de llengua, el 19 d’octubre del 2017 i el 23 de maig del 2018, seguides de dues Trobades Fòrum Vives, la primera de serveis lingüístics universitaris, el 20 d’octubre, i la segona de serveis lingüístics i serveis de publicacions, el 24 de maig. 

Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d’Universitats i Recerca

L’Oficina convoca habitualment reunions en què es tracten temes relacionats amb la llengua catalana, el multilingüisme i la política lingüística universitària, tant en l’àmbit autonòmic, com nacional i internacional.

Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

La UPF és membre del Ple de la CIFALC. En el si d’aquesta comissió s’està debatent el nou model interuniversitari CLUC, amb l'objectiu d'incloure a les convocatòries les proves pròpies amb segell ACLES. 

Actes i jornades

La UPF participa i organitza de manera activa i decidida actes i jornades de caràcter multilingüe.

L’àmbit del multilingüisme ha assistit a la cinquena ICLHE Conference “Integrating Content and Language in Multilingual Universities”, del 4 al 7 d’octubre, a Copenhaguen; ha participat a la Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, “El sentiment de pertinença i la llengua”, que va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans i a la Universitat Pompeu Fabra els dies 26 i 27 d’octubre del 2017, i també al congrés internacional Linguapax 30 anys, “La diversitat lingüística al món”, celebrat a Barcelona el 23 de novembre del 2017.

European Language Council

La UPF és membre fundador d’aquesta associació des de l’any 1997 i, com a tal, participa en els projectes de llengües subvencionats per la Comissió Europea. Del 30 de novembre del 2017 a l’1 de desembre del 2018 ha tingut lloc a Brussel·les el Forum ELC “Languages and the Internationalisation of Higher Education/Les langues et l’internationalisation de l’enseignement supérieur”, aprofitant que també tenia lloc la 19th General Assembly.

Oferta formativa en llengües

El CLIK ha dut a terme les accions formatives en llengües per al curs 2017-2018, en el marc del Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), amb la intenció de millorar la fluïdesa oral i la capacitat d'expressió escrita en llengua anglesa i llengua catalana del personal docent i investigador (PDI), tant a les classes com en presentacions i congressos internacionals.

Durant aquest curs acadèmic, s'han programat un total de 20 accions formatives i se n'han acabat oferint finalment 17, distribuïdes de la manera següent: 7 cursos sobre llengua catalana, 9 sobre llengua anglesa i 1 sobre alemany. En total, s'han ofert 64 hores de formació de llengua catalana, 148 hores de llengua anglesa i 20 hores de llengua alemanya.

Dels 180 assistents als cursos, 54 han assistit als cursos de català; 114, als cursos d’anglès, i 12, al curs d’alemany.

Els cursos institucionals de llengua catalana i espanyola que ofereix Idiomes UPF també han estat subvencionats pel CLIK. Es tracta de cursos trimestrals, de 45 hores, per a alumnes d'intercanvi –de grau i de postgrau– i PDI.

En el marc de l’objectiu de promoure la llengua catalana a la UPF, la càtedra Pompeu Fabra organitza, a través d’Idiomes UPF, cursos per conèixer Catalunya i la cultura catalana, adreçats als estudiants internacionals de la Universitat, estructurats en dos mòduls: Pack d’Acollida Express (Catalan Culture Survival Kit, Catalan Language Survival Kit) i Pack d’Acollida (A Quick Glance at Catalonia, What Else Should I Know about Catalan Culture? Starting Catalan).

Max Weber Programme

Enguany, l’àmbit del multilingüisme ha coordinat la 2018 Max Weber Teaching Practice Week, una iniciativa d’acollida d’investigadors postdoctorals de la European University Institute (Florència), que forma part del conveni de col·laboració que la Universitat té amb aquest centre de recerca. Del 14 al 18 de maig, la UPF ha acollit 8 investigadors de diversos països que han dut a terme pràctiques docents als departaments de Ciències Polítiques, Economia i Empresa, Dret i Humanitats. A més de rebre formació pedagògica per part de professors de la nostra institució, els fellows han estat tutoritzats per 8 tutors de la UPF, retribuïts pel programa. La UPF participa en aquest programa des del 2010 i fins avui ha acollit més de 55 investigadors internacionals.

Comunicació

Amb una clara voluntat de fer més accessible la informació lingüística de la institució a la comunitat UPF, l’àmbit del multilingüisme ha accentuat enguany la utilització de tots els canals de comunicació de la Universitat.

Web i canals de comunicació institucionals

S’han publicat 11 notícies relacionades amb la llengua i la política lingüística de la Universitat a la web www.upf.edu/web/multilinguisme. Des del Twitter del CLIK també s’han programat tuits setmanals sobre esdeveniments, recursos i notícies d’interès relacionats amb el multilingüisme.