Durant el curs 2017-2018 s'han renovat els dos encaminadors troncals que gestionen la xarxa del campus del Poblenou. Aquesta millora ha permès:

  • Ampliar la capacitat de commutació fins a 12 Tbps (terabits per segon).

  • Reduir la latència a un terç de l'anterior.

  • Augmentar les connexions amb el Centre de Càlcul fins a 40 Gb (gigabits per segon).

  • Augmentar la connexió dels usuaris de 100 Mbps a 1 Gbps.

  • Simplificar la gestió de la xarxa de comunicacions de la Universitat.

Gràfic 6.49. Xarxa de comunicacions de la Universitat