Servei d'Assessorament Psicològic

La Universitat Pompeu Fabra posa a disposició dels seus estudiants el Servei d’Assessorament Psicològic (SAP), que té com a finalitat atendre les necessitats dels estudiants i oferir-los recursos adequats que els ajudin en la integració plena a la vida universitària. El servei s’ofereix de manera totalment confidencial i gratuïta, amb l'objectiu bàsic d'afavorir l'adaptació de l'estudiant a la vida universitària, ajudar-lo a mantenir la seva estabilitat personal i assolir un bon rendiment acadèmic.

Els psicòlegs tenen la missió d'orientar, de manera personalitzada i confidencial, sobre diverses qüestions com ara la manera més adient per millorar el rendiment acadèmic i personal o bé saber enfrontar-se a l'ansietat davant dels exàmens. Des del gener del 2016, la Fundació Vidal i Barraquer és l'entitat responsable de la prestació del servei.

El nombre de consultes sol·licitades durant el curs ha estat de 231. Enguany, s'ha fet un assessorament a professors. Durant el curs 2017-2018, s'han fet 10 derivacions a la Fundació Vidal i Barraquer.

A partir del mes de gener es van incrementar les hores de prestació de servei, fins a un total de 90 hores trimestrals, repartides en dos dies a la setmana, en horari de matí i de tarda i ampliant les visites a 12 setmanals.

Suport a estudiants amb necessitats especials

Durant aquest curs acadèmic, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha ofert suport a 162 estudiants, dels quals 103 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. Respecte als estudiants participants en programes de mobilitat, aquest curs s’han atès 20 estudiants estrangers. Des del programa també s’han atès un total de 8 consultes de professors de diversos centres del Grup UPF.

El servei vetlla per assegurar la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, així com facilitar-los la plena mobilitat i autonomia a les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en l'activitat universitària. Entre les activitats que duu a terme el servei, s'han de destacar:

 • Atenció als estudiants amb necessitats educatives especials i seguiment personalitzat .
 • Préstec de materials tècnics de suport, com ara equips FM.
 • Adaptació de materials bibliogràfics a través de La Factoria.
 • Revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat als diferents campus de la UPF.
 • Exercir d'enllaç entre les necessitats que expressen els estudiants i els diferents àmbits docents o administratius de la UPF.
 • Suport personal als estudiants que així ho requereixin durant els respectius exàmens.
 • Cessió d'ordinadors portàtils preparats per fer els exàmens.
 • Adquisició de programes adaptatius per a la realització d’exàmens.
 • Suport als tutors i als professors pel que fa a l'elaboració de materials accessibles, a través de La Factoria.
 • Atenció al personal docent del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors de necessitats especials designats per cada facultat.
 • Suport al professorat pel que fa a les adaptacions que s'hagin concretat que es duran a terme amb els alumnes. 
 • Sessions informatives per als professors, sobre atenció als estudiants amb necessitats especials a la Universitat, en col·laboració amb el CLIK.
 • Gestió de les transcripcions al mètode Braille a través de l'ONCE, quan escau.
 • Gestió d’impressions en 3D per a estudiants amb discapacitat visual.
 • Coordinació de les adaptacions tècniques i materials per a determinades activitats acadèmiques, dintre o fora del campus universitari.
 • Assessorament a les empreses per coordinar les adaptacions necessàries per a la realització de les pràctiques dels estudiants.
 • Gestió del servei d'intèrpret de llengua de signes catalana per a estudiants amb discapacitat auditiva.

Amb la finalitat de millorar l'accessibilitat i la permanència a la Universitat, així com les diverses accions enumerades, la UPF participa en la convocatòria d'UNIDISCAT, que presenta anualment el Consell Interuniversitari de Catalunya i gestiona l'AGAUR. En l'edició del 2017 de la convocatòria, la quantitat adjudicada ha estat de gairebé 10.000 euros que, sumats al pressupost de la mateixa universitat dedicat a aquestes iniciatives, han permès dur a terme, entre d'altres, l'adquisició de programes adaptatius, serveis de transcripció i d'acompanyament, així com diverses adaptacions per a estudiants amb discapacitat visual i física.

Durant aquest curs, s’ha creat la figura de l’estudiant de suport o acompanyament per a estudiants amb necessitats educatives especials. Els estudiants que participin en aquest programa tenen la missió d’oferir el seu suport per tal de facilitar als estudiants amb necessitats educatives especials l’execució d’activitats quotidianes com ara prendre apunts i notes de classe, acompanyar en els desplaçaments dins del campus, transcriure materials o documents o ajudar en l'acomodació en el lloc de l'aula.

Com en anys anteriors, el servei continua formant part de xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat. Concretament de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), en l'àmbit estatal, i d'UNIDISCAT (dins de l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya), en l'àmbit autonòmic. Així mateix, en matèria de recursos tècnics, el servei està en contacte amb diverses fundacions i entitats pel que fa a la inserció laboral dels estudiants amb discapacitat, entre d'altres, la Fundació Prevent, Fundació Universia i Fundació ONCE.

Residències

Els estudiants de la UPF tenen la possibilitat d'accés preferent a un total de 2.078 places d’allotjament en residències ben comunicades amb els campus de la Universitat i amb preus especials per a la comunitat universitària de la UPF. Pel que fa la convocatòria de places d'allotjament a les residències RESA Ciutadella i RESA Mar, s'han modificat els criteris de puntuació per a la convocatòria 2018-2019, en què s'han prioritzat els criteris socioeconòmics per sobre dels acadèmics.

Avantatges per a la comunitat universitària

UPF Avantatges és el portal d'avantatges per a tota la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i Alumni, tant de la mateixa UPF com d’escoles adscrites com són la UPF-BSM i ESCI). Amb l'objectiu de centralitzar tota l'oferta a través d'un portal únic amb més descomptes, més variats i atractius, la Fundació UPF gestiona, des de fa tres anys i mig, un acord amb l'empresa Colectivosvip, experta a negociar avantatges per a col·lectius d'empresa i, per tant, amb més capacitat negociadora que la mateixa universitat.

El portal ordena els descomptes en productes i serveis segons les categories següents: Vacances i viatges; Alimentació i supermercats, Restaurants; De compres (roba, calçat, joieria, regals, etc.); Tecnologia i multimèdia; Perfumeria i cosmètica; Motor; Oci i activitats; Llar; Salut i bellesa; Solidaritat, i Oportunitats.

D'altra banda, l'àmplia oferta de descomptes amb centres esportius i culturals gestionats pel Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària de la mateixa universitat (SACU) queda integrada en el mateix portal i es continua gestionant des del mateix servei.

Assegurança voluntària

Durant el curs, els estudiants que han volgut han pogut contractar una pòlissa d'accidents sense límit d'edat, d'una durada de 365 dies, amb un àmbit de cobertura internacional i assistència mèdica il·limitada en els centres concertats amb la companyia.  

Pràctiques extracurriculars a la UPF

A l'última convocatòria 2017-2018 s'han ofert 99 pràctiques extracurriculars remunerades a 16 serveis i unitats administratives de la UPF.