Curs d'Introducció a la Universitat

El Curs d'Introducció a la Universitat (CIU) és un curs adreçat a tots els estudiants de primer any que té per objecte promoure l'assoliment d'habilitats i de competències que els facilitin el pas de secundària a la universitat, així com el desenvolupament d'habilitats bàsiques per adquirir autonomia en el nou entorn d'ensenyament-aprenentatge dels graus. Cada titulació compta amb la coordinació docent d'un professor dels ensenyaments, que vetlla per la qualitat i en fa el seguiment de nou ingrés als graus de la UPF. 

Les activitats del CLIK d’aquest curs 2017-2018 s’han estructurat en tres eixos:

 • Anàlisi de l’evolució de la noció d’adaptació a la universitat d’acord amb el nou model formatiu del curs.
 • Disseny, desenvolupament, revisió i avaluació dels recursos didàctics i materials educatius a la nova Aula Global, amb la revisió de continguts i generació de materials audiovisuals per a cada un dels mòduls.
 • Desenvolupament i avaluació del Curs d'Introducció a la Universitat en el transcurs del període 2017-2018, amb la generació de l’informe global (2010-2018), i la incorporació de nous ítems de valoració de les innovacions introduïdes enguany.
 • Difusió de les accions de trànsit i adaptació a la universitat des de l’espai amb les reunions de treball amb les coordinacions del curs.

Acció tutorial (ACTE)

Durant aquest curs, s’han fet les accions següents, relacionades amb l’acció tutorial:

 • S'han traslladat continguts de la web ACTE, segona versió, a una segona web en construcció. 
 • A partir de les valoracions de tutors i secretaries sobre l’aplicació ACTE-PAT i les seves funcionalitats, es van detectar dificultats en la comunicació digital entre els estudiants i els tutors, i també la necessitat de millorar l'operativa de l'aplicació sobre les quals s'està treballant. 
 • S'ha treballat en el disseny del projecte denominat ACTE II.
 • Totes les actuacions rellevants d'ACTE han estat objecte d'un pla de comunicació a través dels canals oficials (Campus Global, web ACTE, web UPF, FUÀ!, Breus...).
 • Aquest curs s'ha consolidat el programa de beques salari. S’han assignat tutors a estudiants amb beca o en situació de risc.

 • Durant el curs s'ha fet un seguiment exhaustiu de tutors i estudiants que formen  part del programa de beques salari.

Revisió de competències per als plans d'estudis

Aquest curs, el CLIK ha revisat i assessorat màsters i graus en relació amb  l'elaboració dels plans d'estudis pel que fa a les competències, els objectius, les accions formatives, les coherències entre avaluació, la metodologia i els resultats d'aprenentatge. També s'ha revisat cada matèria i els apartats de cada màster i grau susceptibles d'acreditar-se durant aquest curs.

Informació per a processos de seguiment i d'acreditació de les titulacions

El CLIK intervé en els processos de seguiment i d'acreditació de les titulacions facilitant als centres informació sobre la formació i els projectes d'innovació docent en què participa el professorat. 

Coordinació entre USQUID i CLIK

En la mateixa línia de cursos anteriors, les USQUID i el CLIK han treballat plegats per millorar la docència a la UPF. Seguint el primer PlaCLIK demanat per totes les unitats, amb el nom d'IMAX, s’ha continuat amb el projecte "InTFGrats", que té com a objectiu oferir a tots els estudiants de la UPF la possibilitat de crear treballs de fi de grau (TFG) de manera integrada amb altres estudiants d’altres graus. Els InTFGrats busquen potenciar el talent dels estudiants, fomentar TFG de més qualitat i crear les connexions possibles entre professors i estudiants per desenvolupar TFG amb altres característiques diferents a les actuals.

HackLab

Des del curs 2016-2017, les USQUID i el CLIK coordinen el HackLab, un taller de cocreació d’idees que es va fundar inicialment a l’Escola Superior Politècnica (ESUP). El HackLab va ser creat amb l'objectiu d'esdevenir un espai per promoure, fomentar i facilitar l'autoaprenentatge, l'intercanvi de coneixements i d'idees i la col·laboració al voltant de temes com la tecnologia, la comunicació o les arts digitals. En aquesta línia, des del curs 2017-2018 es pot trobar un espai físic HackLab situat a totes les Biblioteca/CRAI. Un aspecte fonamental de les activitats del HackLab és el seu caràcter separat de les activitats de docència i d'investigació formals de la UPF. Pretén rescatar tot el talent que es genera a les aules i que no s’emmarca en una assignatura concreta, que no dóna temps a desenvolupar-lo a classe o que no té relació amb el grau que estudies.

L’ADN HackLab és: col·laboració, autoaprenentatge, interdisciplinarietat, compromís social, originalitat, autoria, tecnologia, comunicació, creativitat i experimentació.

El 2017-2018 s’han convocat per segona vegada les Jornades HackLab i el premi a la millor idea.

Projecte Interdepartamental de Competències Docents Digitals

La participació en el Projecte Interdepartamental de Competències Digitals Docents (PICDD) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del conjunt d’universitats catalanes, ha culminat amb la publicació de la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la competència digital docent.

La participació en aquest projecte suposa el seguiment de les accions dutes a terme per cadascuna de les universitats participants en la formació inicial i/o contínua del professorat; en el cas de la UPF, del professorat de secundària, el juliol del 2016.

Ara, d'acord amb el Departament d'Ensenyament, diferents universitats catalanes han iniciat el desplegament d’actuacions per implementar la competència digital docent (CDD) a les seves respectives accions formatives, des de la publicació de l’esmentada resolució. En aquest sentit, ha convocat de nou el grup de treball, del qual el CLIK en va formar part.

La Comissió Europea també està duent a terme iniciatives i projectes per definir un marc europeu de competències digitals docents i proporcionar instruments per avaluar-les.

En aquest context, es considera convenient convocar novament el grup de treball per tal de compartir informació sobre les diverses actuacions en curs en l’àmbit de la CDD en l'àmbit català i europeu en una jornada de treball amb els objectius següents:

 • Compartir les actuacions en curs per implementar la CDD.
 • Identificar i contrastar models d’avaluació de la CDD.
 • Conèixer el context europeu dels marcs de CDD.
 • Establir un marc de treball en xarxa estable per coordinar el desplegament de la CDD als diferents àmbits.

Convocatòria EMQEI (2015-2016). Projectes acadèmics estratègics de millora

La convocatòria de projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització (EMQEI) de l'AGAUR es va articular com un instrument per enfortir l'oferta d'estudis del sistema universitari de Catalunya, amb la voluntat d'afavorir la innovació en les estructures i el disseny dels estudis de grau i de màster, i l'establiment de sinergies entre titulacions, unitats acadèmiques i universitats.

Els tres projectes acadèmics estratègics de millora de la UPF que van obtenir resolució positiva (AGAUR - EMQEI 2014) Grau Obert, Global Studies i titulacions de l’àmbit de la comunicació han estat aquest curs dedicats a la seva execució i justificació. 

Responsabilitat social i docència

El CLIK promou la innovació mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la responsabilitat social a la docència i als plans d'estudis de la UPF, com a estratègia d’impacte i transferència social. Destaquem els projectes "Horitzons" i "Prometeus" i els cursos d’estiu del Campus Júnior (Universitat i Tu).

 • Projecte "Guiatge". La participació i el compromís social són els dos eixos al voltant dels quals es planteja el projecte "Guiatge" per incentivar la participació ciutadana.

En l'àmbit de la responsabilitat social, aquest curs s'han programat 6 accions formatives per al professorat, que van comptar amb un total de 30 assistents.

Comissions i grups de treball

El CLIK participa a les comissions i grups de treball següents:

 • Comissió Tècnica de Responsabilitat Social, concretament en la integració dels objectius estratègics per incloure aspectes sobre responsabilitat social a la docència, a través dels programes i de les accions específiques de millora de la qualitat docent.
 • Grup d’Inclusió UPF.
 • Taula de seguiment de "Prometeus".

Pla d'acció per optimitzar i captar recursos orientats a la millora de la qualitat i la innovació docents

El CLIK continua establint connexions i transferint coneixement en innovació i qualitat educativa a l’educació superior a través del projecte "Sinergies", amb la Xarxa UPF. 

Durant el curs acadèmic 2017-2018 s’han continuat desenvolupant les accions següents:

 • Manteniment de la participació en l'oferta formativa docent de la UPF de personal de la xarxa UPF, així com el desenvolupament de línies d'activitat in situ i a mida de les seves necessitats.
 • Obertura de noves línies en l’oferta formativa (com la formació en recerca a la Barcelona School of Management).
 • Participació en convocatòries externes compartides i generació de xarxa d’entorn per al reconeixement d'iniciatives i la dotació d'ajuts per a projectes (AEIRaval, Xarxa Prometeus, Tecnocampus).