Any 2017 Nombre
Certificats acadèmics de Grau i Màster 1.989
Signatura d'actes de notes 6.469
Permisos, llicències i vacances 37.874
Recepció de factures 13.236
Validació interna de factures 13.236
Sol·licituds de títol 2.746
Pròrrogues de contractes de PDI 1.648
Nous contractes de PDI 406
Certificats de docència 109
Servei de prèstec d'equipament audiovisual 370
Servei de prèstec d'ordinadors portàtils 2.793
Total 80.876