Nombre de títols en suport paper 11.600
Nombre de títols d'accés remot 22.200