Relació laboral Homes Dones Total
persones
Eventual 5 6 11
Funcionari de carrera 66 235 301
Funcionari interí 34 101 135
Laboral fix 72 46 118
Laboral eventual 16 25 41
Funcionari interí no estructural 14 30 44
Laboral eventual no estructural 18 25 43
Total 225 468 693