Introducció

El programa UPF Alumni va iniciar el setembre del 2021 una nova etapa articulada al voltant d’un full de ruta que estableix 4 grans eixos estratègics: la notorietat del programa, la connexió amb els antics estudiants, la vinculació universitat-alumni i, finalment, la contribució i l'aportació de valor dels alumni cap a la UPF. Aquest retorn dels antics alumnes a la Universitat se situa com a propòsit final de l’estratègia i, per anar avançant cap a aquest objectiu, es considera imprescindible treballar en profunditat la resta d’eixos.

A la vegada, per poder desenvolupar aquest full de ruta enfocat a l’objectiu final d’estimular l’aportació de valor dels alumni UPF, s’ha categoritzat aquest col·lectiu tenint en compte dos paràmetres: d’una banda, el seu nivell de vinculació amb la Universitat i, de l’altra, la seva capacitat de contribució a la UPF tenint en compte el seu perfil professional i el seu nivell d’expertesa.

El públic prioritari per a la Universitat és aquell que s’ha anomenat alumni TOP: el que té, a la vegada, una alta vinculació amb la UPF i una alta capacitat de contribució.

Radar Alumni: anàlisi del col·lectiu alumni UPF

Per assolir el posicionament i la reputació desitjada, cal definir una proposta de valor segmentada i adequada per al públic alumni. Però no es pot avançar en el disseny d’aquesta proposta de valor sense esbrinar quins són els interessos, les necessitats i les motivacions cap a la UPF dels alumni. Amb aquest objectiu, des del curs 2021-2022, s'ha desenvolupat un seguit d'estudis, quantitatius i qualitatius, per entendre en profunditat la comunitat alumni UPF i per conèixer què pot fer la Pompeu per als i les alumni, i què poden fer ells i elles per a la Universitat. Aquest curs, concretament, s'ha dut a terme un estudi quantitatiu, a través d’una enquesta dirigida als graduats entre el 2005 i el 2021.

La conclusió més destacada que s’ha detectat és la clara voluntat de contribuir a la Universitat dels titulats i titulades de la UPF. Gairebé el 84% dels alumni enquestats manifesten predisposició a col·laborar d’alguna manera amb la Universitat i el 67% afirmen que podrien col·laborar en els pròxims 12 mesos en projectes de la UPF. També destaca el fet que el 63% dels que poden col·laborar immediatament ens deixen les seves dades de contacte (786 persones).

D’altra banda, els resultats de l’enquesta permeten concloure que cal dissenyar una proposta de valor segmentada, segons la motivació principal de l’alumni cap a la UPF:

 • Alumni receptors de serveis: principalment aquells als quals la UPF pot ajudar a avançar, consolidar o reorientar el seu recorregut professional, a través del disseny de propostes que ofereixin inspiració, coneixement, networking i mentoratge.
 • Alumni amb capacitat de contribució: aquells que ja estan en un punt madur de la seva carrera professional i que tenen voluntat i capacitat de compartir coneixement i expertesa amb la comunitat universitària.

Notorietat: posicionament i reputació del programa UPF Alumni 

El programa UPF Alumni disposa de canals de comunicació propis per difondre els seus projectes i activitats i, alhora, per impulsar el posicionament i la reputació desitjada.

Espai web d’UPF Alumni

Durant aquest curs s’ha treballat en la reconceptualització de l’espai web del programa UPF Alumni per tal d’adequar-lo al full de ruta estratègic i traslladar la proposta de valor de manera clara i atractiva, destacant els projectes més rellevants que s'han posat en marxa.

Butlletí Alumni UPF

L’objectiu d’aquest butlletí, amb un to comunicatiu directe, és el d'informar els alumni de les notícies destacades de la Universitat i de les activitats que tenen lloc en el si de la comunitat UPF. Alhora, el butlletí incorpora articles de reflexió contemporanis signats per alumni o professorat UPF; dona visibilitat a projectes, iniciatives o reconeixements obtinguts per membres de la comunitat, i inclou recomanacions d'activitats educatives, culturals i artístiques. 

Durant el curs 2022-2023, i fins a la data de publicació d’aquesta memòria, s’han enviat 39 butlletins. La newsletter setmanal es consolida com el principal canal de comunicació amb els i les alumni. Amb una periodicitat setmanal, s’envia a més de 20.100 subscriptors i té una mitjana d’obertura del 43% (un 14% més que el curs anterior). 

Una còpia del butlletí es fa arribar amb molt d'èxit (74% índex d'obertura, un 9% més que el curs anterior) a una llista amb 163 destinataris institucionals, de la qual en formen part els membres del Consell de Direcció, el Consell Social, els caps de les UCA i deganats, l'equip de Gerència, els caps de servei, els caps de les UGA i altres representants del PTGAS i del PDI de la Universitat i del Grup UPF. A més a més, s’envia una còpia a 157 persones (amb un ràtio d’obertura del 56%) que han format o formen part del programa UPF Sènior de la Universitat, amb l’objectiu de mantenir-los vinculats a l’actualitat de la UPF i que se sentin part de la comunitat universitària.

Xarxes socials d'UPF Alumni 

Pel que fa a la comunicació del programa UPF Alumni a les xarxes socials (Twitter i Instagram, i en menor mesura Facebook), s’ha donat continuïtat a l’estratègia seguida en anys anteriors, que es caracteritza per fer un seguiment de l’actualitat, i recollir aquelles informacions i fites institucionals més rellevants. També s’hi recullen activitats, ofertes de feina i ajuts a l’estudi que poden ser d’interès específic per al col·lectiu alumni. Alhora, s’utilitzen també les xarxes socials per reforçar el reconeixement a projectes, iniciatives liderades per antics alumnes. D’altra banda, les xarxes socials d'UPF Alumni són el repositori a través del qual es fan arribar les campanyes i els continguts del butlletí a tota la comunitat universitària.

A juny del 2023, s'observa com continuen creixent el nombre de seguidors respecte al curs anterior:

 • Twitter: actualment, compta amb 3.853 seguidors, una xifra que suposa un increment del 7,8% respecte al 2022.
 • Instagram: actualment, compta amb 1.751 seguidors, un 11,9% més que l’any passat. 

Connexió: identificació, captació i actualització de dades

El total de persones que han fet estudis de grau a la UPF (1994-2023) és de 46.167, de les quals 23.568 (51,04%) estan donades d’alta al programa. 

Durant aquest curs acadèmic, a falta d’incorporar la nova promoció, s’ha arribat a la xifra de 24.744 alumni donats d’alta al programa, 15.622 dones i 9.122 homes, incloent-hi màsters i doctorats. La Comunitat Alumni s’ha incrementat en un 10%, amb un total de 2.241 noves altes entre setembre del 2022 i juny del 2023. 

El 13,5% dels alumni donats d’alta al programa han cursat més d’un estudi.

Durant aquest curs, s’ha treballat activament en tres grans àmbits per identificar, captar i enriquir les dades dels nostres alumni:

 • La identificació d’alumni referents socialment i professionalment (amb capacitat de contribució a la UPF), a través dels mecanismes següents:
  • Com a novetat, aquest curs 2022-2023, s’ha incorporat l’ús de LinkedIn Recruiter per a la identificació de talent Alumni. Aquesta eina, utilitzada habitualment per a les empreses de selecció de talent, compta amb mecanismes de cerca avançada que permeten accedir a una base de dades de candidats molt més àmplia i, a la vegada, guardar-los i categoritzar-los en funció de les necessitats de cada moment.
  • L’escolta activa, tant en xarxes socials i mitjans de comunicació com detectant les persones de la Comunitat Alumni que participen en altres iniciatives de la Universitat.
  • La col·laboració amb departaments i facultats, en la identificació d’antics alumnes referents socialment i professionalment. 
  • Les crides temàtiques a través del butlletí i de les xarxes socials per identificar antics alumnes rellevants: aquest curs hem continuat amb la crida anual, amb motiu de Sant Jordi, per detectar alumni escriptors i/o traductors que haguessin publicat algun llibre durant l’últim any, amb l’objectiu d’incorporar-los a la nostra prestatgeria virtual. Fins ara, hem incorporat en aquesta prestatgeria una trentena de nous llibres, de diferents gèneres.
 • La captació de noves altes al programa UPF Alumni, posant el focus en tres grans eixos:
  • La captació d’aquells alumni referents (TOP i PRO) identificats prèviament a través d’un procés one to one.
  • La captació massiva d’alumni d’un determinat estudi i promoció, a través de l’organització de trobades per celebrar aniversaris destacats com els 25 anys de la seva graduació, en què es vincula la inscripció a l’alta al programa UPF Alumni. 
  • La captació d’alumni vinculada a la inscripció en actes i projectes. Des d’aquest curs, tota activitat organitzada des del programa UPF Alumni requereix inscripció prèvia, en què es demana el consentiment per donar-se d’alta a UPF Alumni. Aquesta inscripció s’articula amb l’eina de formularis Gecko, vinculada al CRM, en la qual es validen de manera automàtica els inscrits que afirmen ser alumni. Si les dades són correctes i es corresponen amb un titulat o titulada de la UPF que no formava part del programa, s’incorpora directament a la base de dades d’alumni com una nova alta. Aquestes inscripcions permeten, a més, sol·licitar informació rellevant al voltant dels interessos o camps d’expertesa de cada alumni, així com enregistrar la vinculació de cada persona amb la UPF.

Aquestes línies d’actuació permeten reforçar l’estratègia principal basada, fins ara, en la captació de noves altes en el moment de la graduació.

El registre a l’acte acadèmic de graduació ha estat tradicionalment el principal punt d’entrada dels graduats al programa UPF Alumni. Aquest any, s’ha continuat amb els bons resultats de promocions anteriors. S’hi han inscrit un total de 2.235 alumnes als actes de graduació (un 12,7% més que l’any passat) i s’ha aconseguit que el 81,3% dels inscrits mostrin la seva voluntat de donar-se d’alta, incorporant un total de 1.817 nous alumni al programa, 279 més que l’any anterior.

 • L’actualització i l'enriquiment de dades professionals i de contacte: 
  • Aquest curs, s’ha treballat conjuntament amb les persones responsables del projecte GURU i TI per construir una landing page amb formulari que permet l’actualització de dades professionals i de contacte, així com els àmbits d’interès de totes les persones donades d’alta en el programa UPF Alumni.
  • Aquest formulari permetrà tenir la base de dades actualitzada per poder-ne fer un ús més acurat associat a interessos i expertesa. A aquesta informació, se li suma el fet ja comentat anteriorment que cada cop que una persona s’inscriu en un projecte o una activitat concreta queda registrada la seva vinculació amb la UPF i el rol concret en el projecte en qüestió. Amb això, a part de les dades personals, professionals i d’interessos, es comptarà amb una base de dades que permet valorar també la implicació de cada alumni envers el programa UPF Alumni i la Universitat en general. 

Vinculació: generació d'experiències, vincles i comunitat

El programa de vinculació amb el col·lectiu alumni s’estructura en 4 grans àmbits d’actuació

Inspiració i coneixement

El passat curs 2021-2022 es va iniciar el projecte "Amb ulls UPF", un conjunt d’activitats per inspirar i aportar coneixement, amb la mirada d’alumni i professorat UPF, al voltant de 4 eixos temàtics estratègics per a la Universitat: 

 • Segle XXI: actualitat social, política, econòmica i legal
 • Impacte social i Benestar Planetari
 • Cultura, comunicació i creativitat
 • Innovació, ciència i tecnologia

Entre aquestes activitats, destaca el cicle de webinars 2023 "Amb Ulls UPF", en el qual es reflexiona al voltant de reptes i tendències del món actual en els 4 eixos temàtics esmentats. Les sessions van dirigides al col·lectiu alumni, però estan obertes a tothom per tal d’alinear-nos i contribuir a l’objectiu de transferència de coneixement de la Universitat. 

Comunitat

Durant aquest curs s’ha continuat treballant en la construcció de la comunitat UPF en dos grans àmbits:

 1. Comunitat internacional: conceptualització i posada en marxa de la Comunitat Internacional UPF a través dels Chapters Alumni UPF i en la posada en marxa dels primers Chapters pilot en 5 territoris clau: París, Londres, Nova York, Califòrnia i Xile. Entenem per Chapter una agrupació d’antics alumnes a l’exterior, formada per alumni que resideixen i que treballen en un determinat punt geogràfic, siguin de nacionalitat espanyola o originaris de la zona en qüestió. Tots els membres dels Chapters han de ser necessàriament membres del programa UPF Alumni, fet que reforçarà la captació d’alta al programa. Aquests Chapters tenen 4 objectius principals en relació amn la construcció de comunitat:
  • Acollida: facilitar l’aterratge dels graduats que arriben a un país estranger.
  • Networking: disposar d’un punt de trobada dels antics alumnes residents en un determinat territori.
  • Engagement: mantenir viva la vinculació dels antics alumnes distribuïts internacionalment amb la Universitat.
  • Treball en xarxa: connectar talent multidisciplinari per aportar valor a projectes o eixos estratègics de la Universitat.
 2. Trobades per promocions: s’ha treballat en el disseny d’un model de trobada per celebrar aniversaris destacats d’un determinat estudi i promoció, que permeti el retrobament dels antics estudiants i la recuperació de vincles tant entre ells com entre ells i la UPF. Aquest curs s’han dut a terme 3 trobades commemoratives:
  • 25è. aniversari de la promoció 1997 de Ciències Econòmiques i Empresarials (16-9-2022)
  • 25è. aniversari de la promoció 1997 de Periodisme (26-2-2023)
  • 25è. aniversari de la promoció 1997 de Dret (2-3-2023)

Orientació professional

 • Mentoring Alumni UPF
  • Conceptualització i definició del programa: durant aquest curs s’ha conceptualitzat el nou programa Mentoring Alumni UPF, amb el suport del Servei de Carreres Professionals, dirigit en aquesta primera edició a 20 parelles de mentors-mentores. Per tal d’incorporar també la mirada dels alumni en el disseny del programa, es va celebrar un grup de discussió amb la participació de 9 alumni interessats a ser potencials mentors, procedents de diferents disciplines i sectors professionals. Fruit de la reflexió prèvia realitzada i de les conclusions d’aquest grup de discussió, es van definir les bases del programa. Mentoring Alumni UPF neix com un programa de mentoria alumni-alumni en què persones amb trajectòria consolidada en qualsevol disciplina o sector guien persones recent graduades que estan començant la seva trajectòria professional i tenen uns objectius professionals clars i ben definits.
  • Difusió del programa i captació de participants: s’ha treballat una estratègia de llançament del nou projecte, amb dos objectius principals, la notorietat del programa i la captació d’inscrits. La difusió s’ha fet a través tant del butlletí setmanal com de les xarxes socials d’alumni i les corporatives UPF. A més, s’ha dissenyat un journey de comunicació a través de l’eina de correu Marketing Cloud amb missatges específics segons la interacció dels usuaris amb els correus rebuts. Com a accions especials, s’ha posat en marxa una petita campanya de pagament a LinkedIn per amplificar el reconeixement del programa dins de la comunitat alumni. Principals resultats de la campanya de difusió:
   • La web de Mentoring Alumni UPF ha rebut 2.669 visites des del llançament del programa fins al tancament d’inscripcions.
   • El fullet explicatiu ha rebut més de 2.000 clics a LinkedIn i 87 descàrregues des de la pàgina web.
   • La campanya de pagament a LinkedIn ha arribat a 19.833 persones, principalment membres de la comunitat UPF.
  • Resultats del procés d'inscripció: s’han rebut 286 inscripcions, de les quals 269 són vàlides (és a dir, es corresponen a titulats i titulades de la UPF). El 87% dels inscrits estan interessats a ser mentors o mentores, que corresponen a un total de 236 alumni, i el 13%, a ser mentorats o mentorades, que corresponen a 34 alumni. Pel que fa als estudis acadèmics de procedència dels mentors, es detecta que la majoria corresponen a graduats de les facultats d’Economia i Empresa i Dret.
 • Sortides professionals
  • Des del programa UPF Alumni es promouen les activitats organitzades pel Servei de Carreres Professionals amb l’objectiu que els antics alumnes es beneficiïn de l’oferta dissenyada al voltant del desenvolupament de carrera professional. 
  • Durant aquest curs acadèmic 64 alumni han assistit a alguna de les 47 activitats organitzades. El col·lectiu alumni ha significat el 4,41% del total d’assistents a les activitats preparades pel Servei de Carreres Professionals.
  • Pel que fa al Servei d’Orientació Professional per als alumni, s’ofereixen sessions d’assessorament personalitzat per acompanyar els més joves en la incorporació al mercat de treball i/o la possibilitat de continuar la seva formació acadèmica. En aquest servei, alguns usuaris també troben consell per reorientar la seva carrera professional. El col·lectiu alumni ha representat el 5% del total d’usuaris d’aquest servei. Un 40,6% del total d’alumni participants són de l’àmbit d’economia i empresa i del de ciències polítiques i socials.
  • D’altra banda, es col·labora amb el Servei de Carreres Professionals en el desenvolupament d’activitats per als estudiants amb la participació d’alumni referents, com ara:
   • Sortides professionals: 5 sessions adreçades a estudiants de diferents graus amb presència d’alumni que expliquen la seva experiència des que van sortir de la Universitat.
    • 5 alumni van participar en la sessió del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.
    • 5 alumni van participar en la sessió dels graus en Ciències Polítiques i Socials.
    • 3 alumni van participar en la sessió del grau en Llengües Aplicades.
    • 3 alumni van participar en la sessió del grau en Traducció i Interpretació.
    • 5 alumni van participar en la Jornada de les Professions Jurídiques (III).
   • Dinars amb alumni de la Facultat de Comunicació: 3 sessions. Aquest punt de trobada entre alumni i estudiants de les titulacions de l’àmbit de comunicació té com a objectiu parlar de les seves fites, incerteses i expectatives de carrera professional després de la graduació. A cadascun dels dinars amb alumni, n'hi van participar 3, que van aportar el seu punt de vista i experiència i van respondre les inquietuds de les persones assistents.
   • IV Talent Fòrum en Enginyeria Biomèdica. El fòrum va comptar amb la participació de 4 alumni.
   • Buscar feina al sector públic. La sessió va comptar amb la participació d’una alumni.

Reconeixement i visibilitat: aquest curs s'ha donat veu i protagonisme als alumni UPF a través de les iniciatives següents: 

 • "Amb ulls UPF" (2022) i "Amb ulls UPF" (2023) han permès donar visibilitat a una selecció d’alumni referents en àmbits temàtics estratègics. En total, s’ha comptat amb 13 alumni com a ponents (de setembre del 2022 a juny del 2023).
 • Articles i monogràfics al blog Alumni, dins del paraigua "Amb ulls UPF". El blog Alumni UPF vol ser un espai on compartir experiències i coneixements del  talent dels i les alumni UPF arreu del món. Així mateix, durant el curs 2022-2023, aquest espai ha passat a integrar-se a la web del programa UPF Alumni, i ha incorporat reculls i seleccions creades des del programa (com ara el recull de 8 dones per al 8M, la selecció de llibres per Sant Jordi, etc.). Actualment, el blog conté més 60 entrades i es difon a través dels canals de comunicació d’UPF Alumni. A més de fer-se’n difusió en els diferents canals institucionals, com ara LinkedIn i Focus, la web recull contingut d’actualitat de la UPF.
 • Calendari d’Advent 2022. Una nova iniciativa dirigida al reconeixement de talent alumni, a través d’una selecció de persones graduades a la UPF que durant el 2022 han fet una aportació de valor a la nostra societat o han obtingut reconeixements per la seva tasca o projecte en els àmbits de cultura i creativitat, Benestar Planetari, innovació, ciència i tcnologia, ciències polítiques i socials, economia i empresa, legal, i periodisme i comunicació. En total, s’ha destacat la figura de 29 alumni UPF.
 • 8 dones per al 8M. Es tracta d’un recull creat en ocasió del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, de 8 dones titulades a la UPF que treballen diàriament per la causa.
 • Finlàndia, el país més feliç del món ("Amb ulls UPF"). Un espai on es recull l’opinió i l'experiència de 4 alumni UPF que viuen a Finlàndia, país que ha estat considerat per sisè any consecutiu com el país més feliç del món, segons l'Informe Mundial de la Felicitat 2023 (World Happiness Report).
 • Sant Jordi 2023: llibres escrits, traduïts i editats per alumni UPF. Com en els últims anys, s’ha fet un recull de novel·les, assajos, còmics…, escrits, traduïts i, ara també, editats per titulats i titulades de la Universitat que s'han publicat durant el curs 2022-2023. Enguany, s’han seleccionat les publicacions d’un total de 41 alumni UPF.
 • Ponents de les lliçons de l’acte acadèmic de graduació 2023. Un espai per donar visibilitat als 7 alumni UPF que pronuncien la lliçó en els actes de graduació d’estudis de grau i màster d’aquest any.
 • Alumni a l’acte dels Premis Extraordinaris de Fi d’Estudis 2022. Es va comptar amb la ponència d’1 alumni, en aquest esdeveniment en què 26 alumni UPF són guardonats amb els Premis Extraordinaris de Fi d'Estudis (curs acadèmic 2021-2022), un reconeixement que s'atorga al millor expedient de cada carrera.
 • Alumni experts en gènere a les Gender Talks. S’ha comptat amb 10 alumni UPF com a ponents en aquesta activitat, emmarcada en La Benvinguda UPF, la setmana d’incorporació dels nous estudiants a la Universitat.
 • Alumni residents a l’àrea Tallers. En el curs acadèmic 2022-2023 14 alumni han format part dels equips dels projectes que s’estan desenvolupant a l’area Tallers (campus del Poblenou).
 • Difusió d’èxits i assoliments dels nostres alumni UPF a través del butlletí setmanal i de les xarxes socials, de manera periòdica. 

Alhora, es continua treballant en l’early engagement dels estudiants a través de tres moments clau: 

 • Gender Talks: són una iniciativa emmarcada en la setmana de La Benvinguda, el programa d'acollida per als nous i noves estudiants de grau que es desenvolupa en els tres campus de la UPF. Amb l’objectiu de presentar la Unitat d’Igualtat de la UPF, conjuntament amb el programa UPF Alumni, es va dissenyar i celebrar aquesta activitat en la qual hem donat veu a diferents titulats i titulades de la Universitat amb posicionament i discurs en l’àmbit de gènere, feminisme... La iniciativa, doncs, eren breus xerrades (in situ o en vídeo que es reprodueix al moment), que els alumni donen als estudiants que participen en La Benvinguda, organitzats en grups d'unes 50 persones i que van passant per les diferents activitats que els proposem en el recorregut marcat per descobrir la Universitat i tot allò que ofereix. 
 • La gestió de les orles: des del 2017, el programa UPF Alumni és l’encarregat de fer i supervisar la campanya de les orles dels graduats, des de la licitació per seleccionar proveïdor fins a l’execució final. Com a novetat, en el plec de condicions de la licitació es van incorporar algunes millores per optimitzar el procés i facilitar l’entrega del paquet d’orles. El programa UPF Alumni ha estat l’encarregat de fer la pàgina web, així com de validar el bon funcionament de la plataforma del proveïdor per tal que els estudiants puguin: reservar dia i hora, donar l’opció de pujar els arxius de manera telemàtica i fer l’entrega dels retrats digitals. També hem coordinat la comunicació amb l'UCPI per fer arribar la informació a tots els estudiants en situació de graduar-se. A tal efecte, el programa també ha coordinat la interlocució amb el PIE i les UGA —així com amb els delegats i representants dels diferents estudis— per tal de confeccionar les llistes de docents, garantir-ne la validesa i fotografiar el professorat escollit pels estudiants. Al seu tancament, la campanya de les orles ha comptat amb una àmplia participació: 1.945 estudiants de 25 graus. Hi han participat també un total de 316 professors i professores, escollits prèviament per l’alumnat per formar-ne part.
 • L’acte acadèmic de graduació 2023
  • Lliçons de graduació: per tercer any consecutiu, des del programa UPF Alumni, s’han seleccionant alumni de referència per pronunciar les lliçons de graduació de cada una de les 6 sessions de grau d’enguany i per 1 de les de màster. Tenint en compte que cada sessió aglutina graduats de diferents disciplines, la clau passa per identificar perfils que puguin ser inspiradors per a tots els àmbits de coneixement que conflueixen en una mateixa sessió.
  • Festa postgraduació: l’equip d'alumni és també el responsable d’organitzar la festa posterior a cada sessió, al pati de Jaume I. Com cada any, es dissenyen les peces gràfiques que decoren el pati (lona del photocall, cartelleria pel pati, senyalètica) així com el disseny de la bossa de tela que s’entrega a tots els graduats en arribar a la cerimònia; es gestiona amb l’empresa Universitas la copa de cava; s’hi instal·la un photocall amb servei d’entrega de fotografies en paper, i, per últim, es posa la música d’ambient.

Contribució: impuls a l'aportació de valor dels alumni cap a la UPF

El propòsit final de la generació de vinculació és aconseguir que els alumni contribueixin activament a la Universitat Pompeu Fabra, aportant el seu coneixement i expertesa, actuant com a ambaixadors, reclutant talent UPF, etc. 

Aquest curs, s'ha aconseguit materialitzar aquesta contribució en els àmbits següents: 

 • 31 alumni han estat ponents al nostre cicle de webinars “Amb ulls UPF”.
 • 39 alumni han participat en els diferents esdeveniments i sessions que ha organitzat el Servei de Carreres Professionals al llarg del curs.
 • 7 alumni han acceptat pronunciar les lliçons dels actes acadèmics de graduació.
 • 9 alumni participants en el focus group de conceptualització del programa Mentoring Alumni UPF.
 • 236 alumni s’han inscrit en el programa Mentoring Alumni UPF com a mentors o mentores.
 • 34 alumni s’han inscrit en el programa Mentoring Alumni UPF com a mentorats o mentorades.
 • 10 alumni han estat ponents a les Gender Talks de La Benvinguda.
 • 9 alumni han escrit articles al blog Alumni UPF.