L’àmbit de Compromís Social està alineat amb el projecte estratègic de la Universitat en la incorporació de l'RRI en les activitats de recerca i transferència.

Amb l'objectiu de promoure la realització d’activitats amb impacte social de la recerca i el coneixement produïdes a la UPF, i relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), es convoquen diferents premis i ajuts relacionats amb la recerca responsable.

Premis als millors TFG, TFM i tesis en Benestar Planetari 

El projecte estratègic de Benestar Planetari (BP) representa una aposta decidida de la UPF per assumir la seva responsabilitat com a centre d’excel·lència de docència, recerca i transferència internacional envers el repte del desenvolupament sostenible.  

La Universitat vol contribuir al coneixement i la comprensió del conjunt de problemes complexos, interrelacionats i sistèmics que afronta el benestar humà, animal i del mateix planeta, com a ecosistema global, així com a la identificació de solucions integrades, innovadores i interdisciplinàries a aquests problemes. Per fer-ho, des de fa uns anys es convoquen els premis als millors TFG, TFM i tesis en BP.

Premi al millor TFG en Benestar Planetari 

Aquest premi està convocat conjuntament per la UPF i la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF.

A l’edició del 2022, que es va resoldre el mes d’octubre del 2022, la Comissió Avaluadora va atorgar els premis següents:

 • Primer premi, dotat amb 1.000 euros, al treball “The UN’s Sustainable Development Goal 13 in Berlin, Germany: Towards the implementation of the Sponge City concept for climate change adaptation and mitigation", elaborat per Telma Senge Nzams (grau en Global Studies de la UPF). El TFG ha estat tutoritzat per Antonio Luna García i ha obtingut 100 punts.  

 • Segon premi, dotat amb 500 euros, al treball “Food Sustainability and Education in the European Union. State-of-the-art review of European Union’s public policies and degree of incorporation of Food Sustainability to Education“, elaborat per Laia Hoyos i de la Cuesta (grau en Negocis i Màrqueting Internacionals d’ESCI-UPF). El TFG ha estat tutoritzat per Mercè Roca Puigvert i ha obtingut 80 punts.  

 • Segon premi, dotat amb 500 euros, al treball “From energy consumer to energy prosumer: a sustainable project for Barcelona“, elaborat per Luis Monzón Holguín, Meritxell Ibáñez Torres, Joan Sierra Sánchez i Gemma Puigbó i Camps (grau en Economia i grau en Management de la UPF). El TFG ha estat tutoritzat per María Gundín Castro i ha obtingut 80 punts.

Premi als millors TFM en Benestar Planetari 

Aquest premi està convocat conjuntament per la UPF,  la UPF-BSM i la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF.

A l’edició del 2022, que es va resoldre el mes d’octubre del 2022, la Comissió Avaluadora va atorgar els premis següents:

 • Primer premi, dotat amb 1.000 euros, al treball “Enforcing Carbon Major's liability for climate change: A comparative study of tort law based climate litigation in the Netherlands and Spain”, elaborat per Ignacio Portela Giráldez (Master in European and Global Law). El TFM ha estat tutoritzat per Ángel José Rodrigo Hernández i ha obtingut 89 punts.  

 • Segon premi, dotat amb 500 euros, al treball “Ambient air pollution, urban green spaces and childhood overweight and obesity: a Health Impact Assessment for Barcelona, Spain”, elaborat per Mariona Rigau Sabadell (Master in Public Health). El TFM ha estat tutoritzat per Jeroen de Bont i Natalie Mueller i ha obtingut 83 punts.

Actualment, estan obertes les convocatòries 2023 per al TFG i el TFM, que es resoldran al primer trimestre del curs vinent.

Premi a la millor tesi en Benestar Planetari 

Aquest premi està convocat per la UPF i té caràcter bianual.

A l’edició del 2022, que es va resoldre el mes d’octubre del 2022, la Comissió Avaluadora va atorgar el premi a:

 • Yadis Vanessa Vanegas Toala, del programa de doctorat en Comunicació, per la tesi “Prácticas comunicacionales activistas en defensa ecoterritorial frente a la megaminería en la Amazonía del Ecuador”. La tesi ha estat dirigida per Pilar Medina-Bravo i Miquel Rodrigo-Alsina. 

Premis d'ajuts per a accions de recerca en l'àmbit del Benestar Planetari 

L’any 2022, la UPF va convocar la quarta edició dels ajuts per a accions de recerca en l’àmbit del Benestar Planetari, dotada amb 95.000 euros.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és promoure col·laboracions interdisciplinàries per aportar oportunitats de finançament inicial i de petita escala (seed funding) en tot allò relacionat amb l’encara ampli concepte de Benestar Planetari. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, la convocatòria finança dos tipus d’accions diferents. La resolució es va publicar el 22 de desembre del 2022 amb el resultat següent:

Categoria 1: ajuts per a la formació d’estudiants de doctorat

 • 1.000 euros per a Olga Galí

 • 1.000 euros per a Marc Olivella

Categoria 2: ajuts per a projectes de recerca pilot i establiment de col·laboracions de recerca en Benestar Planetari

 • 16.000 euros per a Alessandra Varalli i altres

 • 12.000 euros per a Mireia Artigot i John Palmer

 • 7.000 euros per a Camil Ungureanu

 • 14.000 euros per a Manel Jiménez i altres

 • 15.600 euros per a Vanessa Daza i altres

 • 14.000 euros per a Davínia Hernández Leo

 • 14.000 euros per a Beatriz Rodríguez i altres

Premis als millors TFG en Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Aquest premi s’ha declarat desert per a aquesta convocatòria 2022.

Ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca

La recerca a la Universitat Pompeu Fabra ja inclou la dimensió social en les diferents fases del procés investigador. Tot i això, sorgeix la conveniència d’aprofundir en activitats d’impacte social a través de la concessió d’aquests ajuts per promoure una major interacció entre la recerca universitària i la societat. 

En aquesta edició s’han atorgat ajuts a tres activitats 

 • “Paraules per a la igualtat de gènere i educació de qualitat en l’adolescència”. 4.210 euros. IP: Judit Freixa Aymerich, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

 • “El camí del poble gitano, una història de diversitat”. 2.200 euros. IP: David Comas Martínez, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

 • “GANGLAND/BANDOLÀNDIA - Una exposició sobre l’univers dels gangs i els grups juvenils de carrer”. 1.590 euros. IP: Carles Feixa Pàmpols, del Departament de Comunicació.

Altres àmbits relacionats amb l'RRI

En relació amb d’altres àmbits de l'RRI, la Universitat continua potenciant-los, ja sigui en les sessions informatives en convocatòries competitives, en els cursos organitzats per la Universitat o en d’altres activitats o actuacions.

Alhora, des de l’àmbit del compromís social, es continuen mapejant els projectes, grups de recerca i tesis doctorals relacionats amb l'RRI i amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), amb la col·laboració del Servei de Recerca. Es pot consultar aquesta informació a la web dels ODS (https://www.upf.edu/web/responsabilitat-social/agenda-2030-ods). 

En aquesta mateixa línia proactiva i responsable de la Universitat davant les necessitats presents i futures de la societat, es continua treballant en els aspectes i processos de l'RRI següents: ciència i accés obert (vegeu l'apartat "Biblioteca, ètica i recerca"), educació científica, participació, anticipació i reflexivitat, capacitat de resposta i adaptació al canvi, obertura i transparència i diversitat i inclusió.

Projectes de recerca i activitats relacionades amb l'RRI 

Participació ciutadana:

 • Coordinació de l'activitat de comunicació científica participativa en les assignatures optatives Comunicació Científica, del grau en Biologia Humana, i dels màsters oferts al Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF. Els alumnes han de dissenyar, implementar i avaluar una activitat de comunicació científica participativa relacionada amb la biomedicina en una comunitat de la seva elecció.

 • Coordinació del taller "Public Engagement", del màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management.

 • Participació en el projecte europeu Inclusive Science and European Democracies (ISEED). L'objectiu d'ISEED és identificar les característiques i les condicions generalitzables que cultiven la participació ciutadana activa i productiva en els projectes de ciència ciutadana. Es vol aprendre d'aquestes característiques per proposar estratègies per fomentar la participació deliberativa en la presa de decisions polítiques. 

 • Ponència de Gema Revuelta: “Quin paper té la comunicació en els projectes de ciència ciutadana?”, el 10 de maig, a les Jornades de Divulgació Científica, UCO Divulga, organitzades per la Universitat de Còrdova.

 • “Guía de recomendaciones para la comunicación con las personas jóvenes sobre covid-19 y otros temas de ciencia” és el producte de l'aplicació d'una metodologia participativa, en el marc del projecte: “Percepció de les persones joves sobre la covid-19 i la seva comunicació a Espanya”, realitzat pel CCS-UPF del juliol del 2021 al juny del 2022, amb el suport de la FECYT. La metodologia comprèn tres etapes: grups de discussió, enquesta en línia i Cafè Revers Online. En els grups de discussió han participat 27 joves d'entre 15 i 25 anys de la ciutat de Barcelona i rodalies, mentre que el qüestionari en línia de validació el van contestar 116 joves i el qüestionari en línia definitiu ha estat respost per 500 persones del mateix grup poblacional a tot l'Estat. A la sessió virtual de retorn, en format Cafè Revers, van participar quatre especialistes, que van respondre les preguntes més urgents del col·lectiu jove sobre la covid-19. En aquesta sessió van participar 65 persones i està disponible al canal de YouTube del CCS-UPF.

Gènere:

 • Reflexions il·lustrades per al Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Els alumnes i les alumnes de la promoció núm. 28 del màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de la UPF-BSM van fer unes breus reflexions il·lustrades sobre aquest dia. Van utilitzar eines d'intel·ligència artificial, així com programes de lliure ús i bancs d'imatges d'ús obert per expressar-se. Les imatges van ser exposades a les pantalles del PRBB, de la UPF-BSM i a les xarxes socials, com una aportació a la reflexió.

 • Organització de l’activitat “¿Podemos hablar de un concepto de “mujer”?, el 7 de març del 2023, amb motiu del Dia Internacional de les Dones. S'hi va reflexionar sobre el concepte “dona”, des de tres perspectives diferents: la biologia, el dret i la lingüística. Aquesta activitat va estar organitzada pel CCS-UPF, el màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de la Universitat Pompeu Fabra-Barcelona School of Management. Aquesta activitat va comptar amb el suport de FECYT. A la Festa de la Ciència de Barcelona 2023, el CCS-UPF va participar en el programa Fenòmens Naturals de Ràdio Farró parlant sobre les principals reflexions d’aquesta taula rodona.

Ciència oberta:

 • Participació en el projecte europeu FRONTIERS, que busca implementar un programa de residències per a periodistes científics en institucions que fan recerca de frontera a tot Europa. Persegueix la independència periodística i reflexiona sobre la responsabilitat dels periodistes a l'hora d'informar de temes científics.

 • Coedició i autoria del llibre en accés obert: Informando de ciencia con ciencia

 • Manifiesto para una comunicación científica responsable: en el marc del Campus Gutenberg 2022, el lema del qual va ser “Comunicació científica per a la pau”, es va fer aquest manifest per iniciativa de dos ponents. El CCS-UPF va coordinar subscriure aquest document i va aportar-ne la difusió entre les associacions i mitjançant les seves xarxes socials. El document ha estat signat per més de 100 comunicadors i divulgadors científics compromesos amb els seus principis.

Benestar planetari:

 • Participació en el taller “Promoting Postgraduate Education in Planetary Health in Europe”, organizat pel Centre of Planetary Wellbeing de la UPF, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ISGlobal Barcelona Institute of Global Health i Planetary Health Alliance Europe.

Recerca i innovació responsables:

 • Participació en el projecte europeu SUPER_MoRRI, que busca crear un sistema de monitorització madur amb indicadors i mètriques robustos, realistes i fàcils d'implementar que ajudin a monitoritzar la recerca i la innovació responsables.