En l’àmbit de la seguretat i de la salut en el treball, s'inclouen els empleats de la UPF adscrits a les diferents unitats administratives i acadèmiques en què s’organitza la Universitat. Aquesta estructura representa una població protegida de 2.555 persones (1.247 dones i 1.308 homes). 

Per àmbits i eixos de gestió, l’activitat s’ha centrat principalment:

 • A l’eix d’actuació estratègica de vigilància dels factors de risc laboral i d’acció preventiva, actualitzar l’avaluació genèrica de riscos laborals, i la planificació corresponent, dels edificis del campus del Poblenou; fer controls ambientals de substàncies durant una manipulació habitual als laboratoris de recerca biomèdica i analitzar estadísticament els valors acumulats des de l’any 2008; analitzar les mesures de contenció biològica i les condicions de manipulació dels agents biològics que s'utilitzen durant el treball; fer un estudi d'opinió sobre clima laboral, cultura organitzativa, compromís individual i riscos psicosocials (segona edició de l’enquesta “TU FAS UPF, la teva opinió compta”); fer visites d’inspecció als espais de treball que allotgen equipament científic; donar suport en el disseny estructural i ambiental dels espais de treball de nova construcció o rehabilitació; donar suport en l’aplicació dels protocols de gestió de successos o altres desviacions, com el protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball; o donar suport a les unitats acadèmiques en l’aplicació del Procediment de coordinació empresarial davant la concurrència de personal de la UPF a centres de recerca i/o formatius, en què desenvolupin part o la totalitat de la seva activitat professional, i viceversa.
 • A l’eix d’actuació estratègica de vigilància de l’estat de salut, gestionar les 512 autoritzacions rebudes per programar els exàmens de salut en relació amb els riscos derivats del treball. En concret:
  • 105 exàmens inicials per nova incorporació a la UPF; 
  • 6 exàmens de retorn després d’una incapacitat temporal de llarga durada; 
  • 17 exàmens especials, a demanda, en relació amb sensibilitats individuals (n=10) o pròrrogues de valoracions positives prèvies (n=7); i
  • 328 exàmens periòdics (voluntaris per al PTGAS adscrit al campus de la Ciutadella i pel PSR i PDI adscrit als departaments de Ciències Polítiques, Humanitats, Economia i Empresa i Dret; recomanables per al PSR i PDI, que treballa a les sales de cultius i/o instal·lació radioactiva i/o estabularis i/o laboratoris bàsics químics, adscrit al Departament de Medicina i Ciències de la Salut, al campus del Mar, i per als tècnics de manteniment; i obligatoris per al PSR i PDI, que treballa al laboratori de contenció i/o instal·lació radioactiva –en cas de ser necessària la renovació de la llicència–, adscrit al Departament de Medicina i Ciències de la Salut, al campus del Mar, i per als xofers).

Finalment, d’aquestes persones, passen l’examen de salut 373 (72,8%). Tanmateix, atès que els exàmens previstos i per als quals es disposa de pressupost són 600, la participació se situa en el 66,2%. La taxa de no presentats és del 27,1%.

També s’han revisat les conclusions dels certificats d'aptitud, en termes d'adequació al lloc de treball, de 389 persones. 

 • A l’eix d’actuació estratègica en situacions d’emergència, aplicar les mesures de contingència de la pandèmia, amb dues actualitzacions del Procediment operatiu per gestionar l’activitat presencial i de tres de les seves instruccions operatives, i la resta de materials divulgatius; així com la correspondència diària, entre el gener i el març, amb les autoritats sanitàries i amb les 720 persones que han notificat a l’OPRiLiPS ser casos amb clínica compatible amb la covid-19 (527 persones) o contactes estrets d’aquestes persones (193). Igualment, s’han actualitzat els cartells informatius sobre les pautes d’actuació en cas d’emergència als laboratoris de pràctiques de l’edifici Dr. Aiguader instal·lats a les portes d’accés.

També, en el marc de l’actualització de les avaluacions de riscos de seguretat dels edificis del campus del Poblenou s’ha comprovat l’estat de conservació dels equips de socors i locals de primers auxilis i que les vies d’evacuació estan senyalitzades i expedites.

 • A l’eix d’actuació estratègica d’integració i governança, generar evidències documentals de la implantació del sistema de gestió; gestionar, concertar i controlar els recursos humans i tècnics; gestionar i controlar els recursos econòmics atorgats per l’acció preventiva, i retre comptes sobre l’estat d’execució del Pla d’actuacions a les sessions de treball dels òrgans de consulta i participació.

En conseqüència, s’ha elaborat el pressupost anual i s’ha redactat el Pla anual d’actuacions que ha de desenvolupar l’OPRiLiPS i la Memòria anual de gestió, vigilància i acció preventiva; s’ha documentat el seguiment trimestral del Pla anual d’actuacions, i s’ha dut a terme una auditoria legal del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals i una altra de voluntària de medicina del treball; també s’ha elaborat i s'ha fet el seguiment trimestral del Pla d’actuació per afrontar les no conformitats i les observacions de millora que se'n deriven.

Igualment, s’ha tramitat el concert de les activitats no assumides internament (servei de prevenció aliè de riscos laborals en l’especialitat de medicina del treball i de l'activitat preventiva de vigilància de la salut [E-301800/03-08-19 PR3]; servei de prevenció aliè de riscos laborals en la disciplina d’higiene industrial, avaluació quantitativa de l’exposició per inhalació a determinades substàncies emprades al conjunt de laboratoris de recerca biomèdica [E-301800/01-01-19 PR4]; servei d’assessorament en protecció radiològica, de dosimetria i de gestió de materials residuals, per a la instal·lació radioactiva [oferta 2568 - 19/10/2021]; servei de suport en l’elaboració d’un instrument per avaluar el clima laboral, l’experiència viscuda durant la crisi sanitària de la covid-19 i els riscos psicosocials [UPF-2021-0064 - E-301800/02-10-21], i auditoria legal del sistema de gestió preventiva i voluntària de medicina del treball [oferta QT-1665_2 - 27/09/2021]). També s’ha fet la coordinació i el seguiment de les activitats externalitzades i de la facturació associada. 

 • A l’eix d’actuació estratègica de sinergies institucionals i connexió amb l’entorn, promoure la cooperació mitjançant el treball en grup a grups de treball especialitzats. En concret, en el Grup de Treball de Prevenció de Riscos Laborals de la Comissió Sectorial CRUE Sostenibilitat; així com a l’Aliança de 8 Serveis de Prevenció d’universitats espanyoles. Igualment, presentar candidatura al Premi MC Mutual “Antonio Baró” a la prevenció de riscos laborals, que atorga MC Mutual, que va resultar guardonada.