Novetats al doctorat

En relació amb les afectacions de la pandèmia, el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat va acordar ampliar la vigència del procediment operatiu de dipòsit i defensa de tesis doctorals en línia fins al 30 de setembre del 2023.

El passat 4 de juliol del 2023, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 576/2023, pel qual es modifiquen el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; el Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, i el Reial Decret 641/2021, de 27 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques espanyoles per a la modernització i digitalització del sistema universitari espanyol en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest Reial Decret pretén enfortir la internacionalització, fomentar la ciència oberta i la ciència ciutadana i reforçar l'adquisició d’habilitats de recerca i la interdisciplinarietat dels ensenyaments.

Entre les principals mesures adoptades es troben:

 • Actualització de la regulació dels ensenyaments de doctorat per adaptar-la a les noves necessitats i transformacions socials i educatives.
 • Establiment de l’assessorament i el pla de formació personal per garantir una adequada integració dels estudiants i la supervisió de la tesi doctoral.
 • Ampliació de la durada màxima dels estudis de doctorat, tant a temps complet com a temps parcial, amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any.
 • Inclusió de mesures per supervisar i avaluar la tesi doctoral, com l’emissió d’informes per part d’experts externs i la composició equilibrada dels tribunals avaluadors.
 • Regulació dels requisits d’accés i admissió, mencions internacionals i industrials als títols, tesis en règim de cotutela i el Premi Extraordinari de Doctorat.

Millores en els procediments de gestió del control del mínim d’estudiants matriculats per assignatura

L’existència d’assignatures que no assoleixen el mínim d’estudiants previst per la normativa és una realitat que es dona cada curs, en major o menor grau, en tots els estudis. El procés de sol·licitud i d’autorització per poder-les impartir de manera excepcional resultava llarg i costós per a tots els implicats; a més, podia repercutir negativament en els estudiants que ja estaven matriculats i en el professorat que en tenia assignada la docència. Per aquest motiu i amb la voluntat de simplificar la gestió de les assignatures amb baixa matrícula i corregir alguns dels problemes que genera, es va treballar juntament amb el vicerector competent en la matèria una instrucció i un canvi de circuit que actua sobre la planificació del nou curs en lloc de fer-ho sobre la matrícula ja realitzada.

Modificacions i noves normatives

Amb l’objectiu de millorar processos, recollir normativament acords de diverses comissions, adaptar les normatives a objectius estratègics de la Universitat i a les normatives de rang superior, durant el curs 2022-2023 s'han elevat al Consell de Govern de la Universitat modificacions de les normatives següents:

1. Modificacions en la composició dels membres de les comissions de selecció de les beques pròpies de la UPF

Amb l’experiència acumulada en els darrers anys, s’havia constatat que els calendaris de procediment de la convocatòria d’aquestes beques i el calendari de constitució dels membres del Consell d’Estudiants no són coincidents, cosa que dificultava enormement la designació d’un representat proposat per aquest consell per a les comissions d’adjudicació de les diverses beques pròpies de la UPF.

Aquest fet provocava endarreriments en la tramitació i resolució de les beques, amb les possibles repercussions negatives per als estudiants que les sol·licitaven. Per aquesta raó, amb el coneixement del Consell d’Estudiants, s’han modificat les bases de tots els programes de beques pròpies que es gestionen des del Servei de Gestió Acadèmica, en el sentit que els representants dels estudiants siguin, com a vocal titular i com a vocal suplent, l’estudiant de major edat i el més jove que hagin estat becaris generals el curs anterior al de la convocatòria.

2. Aprovació de la Normativa de la guia docent i del pla d’aprenentatge de l’assignatura en els ensenyaments de grau i de màster

Amb l’aprovació del Reial Decret 822/2001, de 28 de setembre, cal adaptar alguns aspectes de les normatives relatives als ensenyaments de grau i de màster per tal d’ajustar-les a aquesta regulació però també a les noves realitats de la Universitat.

En els darrers anys, s’havien detectat noves necessitats que afecten les guies docents. L’aprovació d’aquesta normativa vol donar resposta a aquestes necessitats i, sobretot, donar estabilitat i seguretat jurídica als estudiants de la UPF.

Un dels canvis aprovats és el de la denominació de guia docent en lloc de pla docent. També s’han recollit els continguts i la informació que ha de contenir aquesta guia docent. S’hi detallen aspectes fonamentals com la metodologia docent, el sistema d’avaluació per tal que l’estudiant de la UPF tingui la informació necessària abans de matricular-se de les assignatures. Així mateix, s’han dotat d'estabilitat els continguts per tal que només s’hi facin modificacions quan hi hagi canvis que ho requereixin.

Aquesta normativa serà d’aplicació a la matrícula del curs 2023-2024.

3. Modificació de la normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis 

Arran dels acords adoptats pel Jurat del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis del curs 2021-2022, el Consell de Govern va aprovar la modificació d’aquesta normativa, que passa a denominar-se Normativa del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis de Grau.

Així mateix, es va modificar el redactat d’un article de la Normativa per tal que sigui més clar per a tots els graduats com es computa la durada dels estudis i si el premiat ha d’haver-los cursat o no de manera consecutiva, atès que el rendiment acadèmic, en termes de durada de cursos, és el mateix tant si es cursa de manera consecutiva com si no. 

La modificació de la Normativa serà d’aplicació per a la concessió dels premis fi d’estudis del curs 2022-2023.

Millores de les aplicacions de gestió 

Cada curs es treballa en millores adreçades als estudiants, als professors i als gestors. Aquest curs s’han desenvolupat els projectes següents:

 1. A l’inici del curs 2022-2023, s’ha implementat el nou extractor de les dades de docència dels estudis oficials de la universitat (OpenAnalytics). Aquest extractor permet, entre d’altres funcionalitats, fer consultes ràpides, treballar la informació de manera agregada o desagregada (simultanejant diferents cursos acadèmics), exportar les dades en diferents formats. El programa suposa una millora significativa pel que fa a l’obtenció de les dades de la docència, necessàries tant per a la gestió del dia a dia dels centres i departaments com per a l’elaboració de múltiples informes i/o anàlisis.
 2. Introducció de qualificacions d'estudis propis per part dels professors a l'aplicació informàtica d’estudis propis i graus o màsters interuniversitaris no coordinats per la UPF. Aquesta millora suposa que les qualificacions només l’entra un cop i de manera directa la persona responsable.
 3. Certificat acadèmic trilingüe, per autoservei a través de la Secretaria Virtual. L'estudiant disposarà d'un certificat trilingüe que paga només un cop. Aquest document es presenta com tres certificats independents, un per cada idioma (català, castellà i anglès) i paginat (requisit exigit per legalitzar el document). Disposarà al moment del certificat acadèmic dipositat a la seu electrònica de la UPF i signat electrònicament; a més, tots els certificats que hagi demanat els podrà recuperar en la mateixa Secretaria Virtual, sense cost addicional.
 4. S’ha incorporat al catàleg de tràmits electrònics de la seu electrònica de la UPF el de sol·licitud de trasllat d’expedient que permet a l’estudiant que vol marxar a una altra universitat fer tots els tràmits de manera electrònica. Per al doctorat, es posa en marxa el tràmit de sol·licitud de codirecció de tesi doctoral.
 5. S’ha posat en marxa la inscripció dels estudiants al programa de sèniors i als mínors dins l’aplicació de Sigma, amb l’objectiu d’agrupar els diferents tipus d’accés dels estudiants i simplificar-ne la gestió. Aquesta millora és d’aplicació per a la matrícula del curs 2022-2023.
 6. S’ha implementat l’App UPF Mòbil, en què, a banda de poder disposar del carnet UPF al mòbil, s’ha incorporat per als estudiants la consulta de les qualificacions de les assignatures cursades. Progressivament, s’aniran afegint noves funcionalitats que permetran accedir-hi ràpidament des de dispositius Android o IOS.