El 6 de març del 2022 va prendre possessió del seu càrrec la nova rectora de la Universitat Pompeu Fabra. Un cop constituït l’equip de govern, es van presentar un conjunt de prioritats i d'accions de mandat per executar en els pròxims quatre anys.

El document que recull totes aquestes accions s'anomena Horitzó 2027, i s’articula al voltant de diferents àmbits d’actuació, en què s'identifiquen per a cadascun:

  • Els reptes estratègics
  • Les accions per desenvolupar a cada repte
  • El marc temporal
  • Els agents i els actors implicats

Els 13 eixos en què es divideix el document, són els següents:

1. Persones i comunitat
2. Planificació acadèmica
3. Recerca i política científica
4. Transferència del coneixement
5. Internacionalització
6. Cultura
7. Compromís social i sostenibilitat
8. Política lingüística
9. Benestar planetari
10. Grup UPF
11. Gerència
12. Gabinet del Rectorat
13. Secretaria General

Durant el curs 2023-2024 es concretaran les diferents accions, i s’establiran els mecanismes de seguiment i control.