Presentació

El curs 2022-2023 ha estat marcat per un canvi en l’equip de govern que, sota el mandat de la nova rectora, Laia de Nadal, ha donat continuïtat a la tasca universitària i als projectes ja encetats, alhora que ha plantejat noves iniciatives.

En política de professorat, el curs 2022-2023 ha suposat l’entrada en vigor de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) i de la nova Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació. Entre d’altres, la LOSU ha originat la primera convocatòria de places de professorat associat indefinit, que s’incorporarà a la Universitat el curs 2023-2024. També s’ha publicat la convocatòria UPF d’ajuts per a joves investigadors amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys, que referma el compromís de la Universitat amb la igualtat de gènere.

Pel que fa a la política de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS), desplegada a l’entorn de l’estabilització, la consolidació i la promoció, aquest curs s’han fet noves convocatòries d’estabilització de personal funcionari i laboral. En total, en els darrers sis anys, s’han estabilitzat 180 funcionaris interins i 55 laborals temporals. Així doncs, l’índex de temporalitat s’ha reduït de manera important. També s’ha signat l’acord per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball del PTGAS de la UPF.

Finalment, en relació amb els estudiants, juntament amb les activitats culturals, esportives i de participació, s’ha continuat promovent la seva implicació a la Universitat ja des del primer dia, gràcies a la creació del nou programa d’acollida La Benvinguda: una setmana amb activitats acadèmiques i socials per facilitar l’aterratge a la UPF dels nous estudiants de grau. Per una altra banda, s’ha incidit en la idea de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants a través de programes de beques propis i externs.

Respecte a la dimensió de la docència, la Universitat continua apostant per la innovació docent i pedagògica. Les necessitats i el perfil dels alumnes canvien ràpidament, i el model educatiu EDvolució s’hi ha d’ajustar de manera àgil. Enguany, a més, la irrupció sobtada de la intel·ligència artificial a través d’aplicacions com el ChatGPT ha obligat la Universitat a adaptar-s'hi ràpidament.

Pel que fa a la dimensió de la recerca i la transferència de coneixement, la UPF ha obtingut uns resultats molt bons en captació de fons competitius a Europa. El finançament per al nou programa Horizon Europe, posat en marxa el 2021, triplica l’obtingut l’any anterior, el primer del nou programa. En total, des de la seva posada en marxa, la UPF ha captat 26 milions d’euros en 32 projectes. En aquest sentit, són especialment significatives les xifres obtingudes en ajuts del Consell Europeu de la Recerca i les accions Marie Skłodowska-Curie. En conjunt, durant l’any 2022 la UPF ha obtingut un total de 122 projectes de recerca, 43 dels quals estan liderats per dones.

També es manté l’aposta per la transferència de coneixement, i així ho certifiquen accions com la primera edició de NODE UPF, una setmana d’activitats de transferència i d’apropament a empreses, institucions públiques i entitats del tercer sector. A més, durant l’any 2022, la Universitat ha signat un total de 190 contractes amb empreses i institucions, i per primera vegada supera els 5 milions d’euros de facturació.

Quant a la dimensió d’internacionalització, aquest curs la Universitat ha impulsat significativament el seu paper a l’Aliança Eutopia i s'ha fet càrrec de la coordinació general del nou projecte, Eutopia More, en el marc de la iniciativa Universitats Europees. També ha potenciat la relació amb The Guild, la xarxa europea d’universitats intensives en recerca, de la qual forma part des del 2021.

D’altra banda, la UPF continua promovent la mobilitat de la comunitat universitària, enguany amb dades rècord: el 90% dels estudiants sortints han fet la seva estada amb algun tipus d’ajut mentre se segueix diversificant la procedència dels estudiants entrants. Pel que fa al PTGAS, també s’ha registrat un rècord de mobilitats.

Quant a la dimensió de govern i gestió, el curs ha estat marcat en l’àmbit institucional per les eleccions a rector, celebrades de manera electrònica el febrer del 2023. La nova rectora, Laia de Nadal, va presentar les prioritats i les accions del nou mandat en un acte celebrat el mes de juny, sota el lema Horitzó 2027, amb l’objectiu de començar-les a desplegar a partir del curs 2023-2024. Ho farà amb un equip de govern amb cares noves i un objectiu clar: continuar impulsant la UPF. A més i amb l’objectiu de fomentar el benestar de la comunitat universitària, la rectora ha promogut un grup de treball que treballarà en propostes de millora per prevenir i detectar casos d’assetjament i recollir queixes.

Durant aquest curs s’han celebrat dos claustres. Un el mes de novembre, de balanç, i un altre el mes de maig, d’inici de mandat. El pressupost del 2022 s’ha liquidat sense dèficit i el del 2023 ha augmentat en 8 milions d’euros, fins als 155 milions, gràcies a l’increment de recursos provinents de la Generalitat de Catalunya per compensar la baixada de preus dels graus i dels màsters universitaris.

La UPF continua apostant proactivament per la transformació digital, que aquest curs ha esdevingut un element clau per resoldre amb èxit un intent de ciberatac. Gràcies a l’esforç i al treball compartit es va resoldre la situació de manera ràpida i s’han adoptat les mesures necessàries per protegir la informació dels usuaris i la infraestructura tecnològica de la Universitat.

Així mateix, la Universitat continua atenta a promoure la dimensió de compromís social i sostenibilitat de manera transversal, en sintonia amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i en col·laboració amb la resta d’universitats catalanes. En aquest sentit, els resultats en el rànquing d’ODS elaborat per Times Higher Education avalen la tasca feta. Aquestes iniciatives interuniversitàries se sumen a la tasca interna de la UPF per promoure el compromís social i la sostenibilitat també en el dia a dia. Per aquest motiu, ha posat en marxa un ambiciós pla d’estalvi energètic per tal de reduir el consum energètic un 10% anual durant els pròxims cursos.

Finalment, la projecció en l’entorn és també una dimensió important per a la Universitat. Els actes acadèmics i institucionals del curs 2022-2023 han ajudat a obrir-la i a donar a conèixer la nostra tasca a la societat. En destaca especialment l’acte per posar la primera pedra del Mercat del Peix, que va congregar totes les institucions que participen en la iniciativa, amb un alt impacte social, o la investidura de Raewyn Connell, professora emèrita de la Universitat de Sydney, com a nova doctora honoris causa.

En els diferents apartats d’aquesta memòria, però, trobareu detallades les activitats del curs 2022-2023 que s'han resumit en aquesta presentació.