El Consell Social de la UPF

Naturalesa, composició i eixos bàsics d'actuació

El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat a la Universitat, i els seus membres són nomenats pel govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, les organitzacions sindicals i empresarials, els antics alumnes i el Consell de Govern de la UPF.

Durant el curs 2022-2023, el Consell Social de la UPF ha promogut i ha impulsat una millor contribució universitària al benestar i el desenvolupament de la societat, amb eixos d’actuació vinculats a la responsabilitat social, la transferència de coneixement, la innovació o la internacionalització, tot donant suport al desplegament del marc estratègic institucional.

Així mateix, d’acord amb els seus àmbits competencials, ha col·laborat en el plantejament i l’acord sobre el pressupost de la Universitat, el seguiment econòmic i l’aprovació dels comptes anuals, la promoció de la igualtat d’oportunitats en l’estudi i la recerca, l’adaptació de l’oferta acadèmica a les necessitats socials i l’avaluació de la inserció laboral dels titulats.

A més, atès que durant aquest curs la UPF ha elegit una nova rectora, el Consell Social també ha acompanyat el nou equip de govern en l’establiment de les prioritats i les accions del seu mandat, amb l'horitzó de l’any 2027.

El Pla d'Actuacions

Durant aquest curs, en l’exercici de les funcions que li atorga la legislació vigent, ha acordat i ha desenvolupat un Pla d’Actuacions, centrat en la responsabilitat social universitària, la transferència de coneixement i la participació social a la universitat, que s’ha concretat en les actuacions següents:

 • la contribució als projectes institucionals del Benestar Planetari i la Ciutadella del Coneixement, per situar la recerca i el coneixement, punters i globals, al centre del desenvolupament de la societat catalana;
 • la convocatòria d’ajuts per a activitats d’impacte social de la recerca, per promoure la visibilitat de la ciència en la societat i la comunicació científica;
 • la convocatòria d’ajuts per a joves mares recercadores, per facilitar la dedicació a la recerca de les joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants;
 • la convocatòria d’ajuts a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible, per a una comunitat universitària participativa i socialment responsable;
 • la col·laboració en el programa UPF INNOValora, per impulsar la transferència al mercat i a la societat dels coneixements tecnològics generats a la Universitat;
 • la col·laboració en el projecte IGEM, per a la participació dels estudiants en el concurs de biologia sintètica, que cerca solucions als problemes actuals des de l’enginyeria genètica;
 • la col·laboració en el Premi d’Enginyeria Biomèdica, per impulsar els estudiants a dissenyar nous dispositius o programaris per a les necessitats del sector clínic;
 • la col·laboració en la celebració dels actes de graduació de la Universitat;
 • la contribució a la celebració d'UPFeina i al creixement del programa UPF Alumni;
 • la col·laboració amb el Centre d’Estudis Joaquim Jordà i Numax, referent de la investigació estètica dels mitjans audiovisuals;
 • la contribució a la celebració del +Rain Film Fest, el primer festival de pel·lícules generades amb intel·ligència artificial, organitzat des de la UPF;
 • la promoció de la Setmana anual de la Transferència de la Universitat (NODE UPF), per visibilitzar la transferència i la recerca a la societat;
 • la contribució al desplegament del projecte de fundraising de la UPF, i
 • la refundació del Fòrum Social i Empresarial, el consell assessor d’empreses i institucions catalanes del Consell Social, que té per objectius la promoció i la participació de la societat catalana en aquesta universitat.

La participació en el govern i la gestió de les universitats catalanes i espanyoles

Quant a la UPF, el Consell Social té representació al Consell de Govern i a diverses comissions, així com als patronats de la Fundació UPF i la Fundació Institut d’Educació Contínua.

En el marc del sistema universitari català, és membre de la Junta i la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, de l’Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, del Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, alhora que participa en les sessions de treball conjuntes i periòdiques dels consells socials de les universitats públiques.

En l’àmbit estatal, és membre de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, on són representats els consells socials de les universitats públiques i privades de l’Estat.

 

Principals acords

Economia i patrimoni

Acord de 10 de novembre del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la renovació, mitjançant arrendament sense opció de compra, d’un equipament i de les llicències de seguretat per a la xarxa informàtica de la Universitat Pompeu Fabra per al període 2023-2027.

Acord de 10 de novembre del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació en el subministrament de les revistes electròniques que publica Elsevier de Medicina, Handbooks d’Economia i Cell Press per al període 2023-2025.

Acord de 10 de novembre del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació específica i conjunta del CSUC del subministrament d’energia (electricitat i gas) per a la UPF per al període 2023-2026.

Acord de 17 de novembre del 2022 pel qual s’aproven el compte general i els comptes anuals auditats de l’exercici 2021.

Acord de 17 de novembre del 2022 pel qual s’aprova la constitució d’una societat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels antecedents de l’acord del Consell de Govern de la UPF de 22 d’octubre del 2022, la qual, amb proposta de denominació Nocturna Therapeutics, SL, tindrà per objecte social el desenvolupament, la producció i la comercialització d’una nova plataforma innovadora de fàrmacs basat en ARN circulars que permetrà generar noves molècules candidates antivirals amb activitat profilàctica addicional i d’ampli espectre. Així mateix, s’aprova la participació de la Universitat en el capital social de l’esmentada societat mitjançant la subscripció de 30.000 participacions d’un cèntim d’euro (0,01 €) de valor nominal, equivalents al 10% del capital social, i s’autoritza àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

Acords de 17 de novembre del 2022 i de 18 de maig del 2023 pels quals s’acorden desafectacions de fons bibliogràfic.

Acord de 20 de desembre del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per a l’adquisició del dret d’ús i la implementació d’un sistema d’accés federat a la consulta dels recursos electrònics de la Biblioteca de la UPF, en modalitat de servei al núvol (Software as a Service, o SaaS), per al període 2023-2025.

Acord de 20 de desembre del 2022 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per a la contractació del servei d’assessorament a la Universitat Pompeu Fabra i a l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE-CSIC) en estratègia de sostenibilitat global i per a l’assoliment de la certificació LEED Platinum o equivalent en modalitat Campus, per als edificis de futura construcció del complex urbanístic ubicat als terrenys de l’antic Mercat del Peix, del nou campus d’investigació i innovació, projecte de la Ciutadella del Coneixement, per al període 2023-2026.

Acord de 22 de desembre del 2022 pel qual s'aprova el pressupost de la UPF per a l’exercici 2023 que inclou el pressupost del Consell Social i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, condicionant la seva execució a l’evolució dels ingressos i de les despeses.

Acord de 22 de desembre del 2022 pel qual s’acorda prendre coneixement i la ratificació de les actuacions efectuades com a conseqüència de la reducció de crèdit disponible, derivada de l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 8 de novembre del 2022 per autoritzar el capítol 1 de la Universitat.

Acord de 9 de març del 2023 pel qual s’aprova la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent del Ple de 30 de gener del 2023, relatiu a l’assumpció de la responsabilitat subsidiària en favor del Ministeri de Ciència i Innovació com a conseqüència d'un refinançament de deute del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Acord d’11 de maig del 2023 pel qual s’aprova l’anul·lació de l’anualitat 2024 de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta del servei de llicències “MATLAB Total Academic Headcount Full Suite” i “MATLAB Academic Online Training Suite” del CSUC, aprovada per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 5 de maig del 2022.

Acord d’11 de maig del 2023 pel qual s’aprova la regularització de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta per a la prestació d’un sistema de gestió bibliotecària per a les universitats i entitats que integren el grup de compra del CSUC per al període 2021-2025.

Acord d’11 de maig del 2023 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2023-2027.

Acord de 22 de juny del 2023 pel qual s’aprova la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació de les telecomunicacions corporatives i dels serveis annexos per a les universitats i entitats que integren el grup de compra del CSUC per al període 1-9-2023/30-6-2024, amb el pressupost que correspon a la UPF, amb un percentatge de finançament respecte del total del 16,65% per a la contractació conjunta de la subscripció a les revistes Nature de la BDC bàsica per al període 2022-2024.

Acord de 29 de juny del 2023 pel qual s’acorda el següent:

Autoritzar la rectora de la Universitat perquè adopti els acords i faci els actes necessaris per a la constitució i l'atorgament a favor de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) d’un dret de superfície sobre la finca resultant E3-P3 (finca registral 13.096).

Autoritzar la rectora de la Universitat perquè adopti els acords i faci els actes necessaris per a la constitució i l'atorgament a favor de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) d’un dret de superfície sobre el 86,566% de la quota de participació indivisa propietat de la Universitat de la finca resultant E4-P4 (finca registral 13.097). Atès que és propietat de la Universitat el 51% de la finca, el dret de superfície gravarà el 44,15% del total de la finca, propietat de la UPF i l’Ajuntament de Barcelona en proindivís.

Autoritzar la rectora de la Universitat perquè adopti els acords i faci els actes necessaris per constituir un dret real de penyora sense desplaçament de la possessió dels crèdits (cànon) obtinguts de la concessió administrativa d’ús privatiu de part de l’edifici Rambla, atorgada a la Fundació ELISAVA, en garantia del compliment exacte i íntegre de les obligacions derivades del contracte d’arrendament pel qual l’INCASÒL cedeix en arrendament a la UPF el futur edifici del Benestar Planetari.

Preus i tarifes

Acord de 20 de desembre del 2022 pel qual s’aproven els preus dels cursos del Campus Júnior per a l’any 2023.

Acord de 20 de desembre del 2022 pel qual s’aproven les tarifes en concepte de participació a la fira d’ocupació (UPFeina).

Acord de 2 de març del 2023 pel qual s’aproven les tarifes de serveis cientificotècnics conjunts UPF-Centre de Regulació Genòmica (CRG) per a l’any 2023.

Acord de 2 de març del 2023 pel qual s’aproven les tarifes 2023 del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Acord de 2 de març i d’11 de maig del 2023 pel qual s’aproven preus de matrícula de títols propis.

Acord de 20 de juny del 2023 pel qual s’aproven els preus dels crèdits del curs 2023-2024 per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea ni dels estats en els quals sigui aplicable el règim comunitari.

Programació i gestió

Acords de 17 de novembre del 2022, i de 9 de març, de 18 de maig i de 29 de juny del 2023 pels quals s’aprova la programació o la modificació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per a diferents cursos acadèmics.

Comunitat universitària

Acords de 22 de setembre, de 10 de novembre i de 20 de desembre del 2022, pels quals s’aproven modificacions de la relació de llocs de treball i les despeses que comporten.

Acords de 20 de desembre del 2022 i de 2 de març del 2023, pels quals s’aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència, de gestió i per trams de recerca, en el marc del projecte-pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació del personal docent i investigador de la Universitat.

Acord d’11 de maig del 2023 pel qual es reconeixen les categories de personal investigador contractat a càrrec de projectes de recerca mitjançant el contracte d’activitats cientificotècniques i les retribucions corresponents.

Acord d’11 de maig del 2023 pel qual s’aproven les indemnitzacions per a les assistències als membres del Consell Assessor creat en el projecte 101070212 - FINDHR - HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01.

Altres acords

Acord de 17 de novembre del 2022 pel qual s’aprova avocar transitòriament les competències delegades en la Comissió Acadèmica, fins a la designació d’un nou president o presidenta d’aquesta comissió, d’acord amb la disposició addicional de l’article 15 del Reglament del Consell Social de la UPF.

Acord de 17 de novembre del 2022 pel qual s’aprova, atesos l’evolució del context social i els objectius estratègics institucionals, la redefinició del Fòrum Social i Empresarial del Consell Social de la UPF, creat per acord del Ple de data 22 de desembre del 2004, amb nous objectius, funcionament i composició.

Acords de 17 de novembre del 2022 i de 18 de maig del 2023 pels quals s’aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d’aquest Consell a altres òrgans.

Acord de 9 de març del 2023 pel qual s’aprova la modificació del Reglament del Consell Social, amb la introducció d’un nou apartat 5 a l’article 15 i la renumeració de l’anterior redactat de l’apartat 5, que passa a ser el 6, així com dels apartats posteriors d’aquest article, en correspondència.

 

Composició

Ple

Montserrat Vendrell Rius, presidenta

Oriol Amat Salas, rector, fins al 28 de febrer del 2023

Àxel Broch Masana, des del 26 d’abril del 2023

Ignasi Costas Ruiz del Portal, fins al 23 de març del 2023

Laia de Nadal Clanchet, rectora, des del 28 de febrer del 2023

Carlos de Pablo Torrecilla, des del 21 de febrer del 2023

Oriol Escardíbul Ferra, gerent

Sílvia Gabarró Font, des del 25 de maig del 2023

Lydia Garcia Escobosa

Salvador Garcia Ruiz, fins a l’11 de maig del 2023

Xesús B. González López

Jordi Marín Puigpelat

César Molins Bartra, fins al 25 de maig del 2023

Pablo Pareja Alcaraz, des del 26 d’abril del 2023

Milagros Pérez Oliva

Ferran Piqué Anguera, fins al 15 de gener del 2023

Ernest Quingles Blasi

Josep Ramoneda Molins, fins al 20 de desembre del 2022

Miquel Rubirola Torrent, fins al 28 de juliol del 2022

David Sancho Royo, fins al 26 d’abril del 2023

Irene Tarradellas Ricart, des de l’11 de maig del 2023

Pere Torra Pla, fins al 6 de març del 2023

Enric Vallduví Botet, des del 6 de març del 2023

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2022-2023, el Ple s'ha reunit 6 vegades

Comissió Acadèmica

Miquel Rubirola Torrent, president, fins al 28 de juliol del 2022

Salvador Garcia Ruiz, fins a l’11 de maig del 2023

José Manel Jiménez Morales, fins al 6 de març del 2023

Cèsar Molins Bartra, fins al 25 de maig del 2023

Teresa Monllau Jaques

Milagros Pérez Oliva

Ferran Piqué Anguera, fins al 15 de gener del 2023

Coro Pozuelo Batista, fins al 19 de juny del 2023

Sergi Torner Castells

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la Comissió Acadèmica no s'ha reunit

Comissió Econòmica

Jordi Marín Puigpelat, president

Vanesa Daza Fernández, des del 18 de maig del 2023

Carles Castells Oliveres

Oriol Escardíbul Ferra, gerent

Lydia García Escobosa

Xesús B. González López

Jordi Ollé Palou

Pablo Pareja Alcaraz

Cristina Pujades Corbi, des del 18 de maig del 2023

David Sancho Royo, fins al 18 de maig del 2023

Enric Vallduví Botet, fins al 18 de maig del 2023

Daniel Vidal Canellas

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2022-2023, la Comissió Econòmica s'ha reunit 8 vegades