Transparència i bon govern

Les actuacions desenvolupades en l’àmbit de la transparència i el govern obert de la Universitat durant l’any 2022 s’han centrat en la millora dels continguts informatius de publicitat activa del Portal de la Transparència, en incorporar noves dades d’interès públic, en aconseguir un salt qualitatiu en la forma de presentar les resolucions de dret d’accés a la informació pública i en seguir avançant en la transparència dels càrrecs de la Universitat.

Relacionat igualment amb l’àmbit de la transparència i el govern obert, cal destacar la formació que s’ha ofert –com cada any- a tot el Personal d’Administració i Serveis de la UPF, essent la formació una de les principals vies per a un canvi real en les maneres de treballar, per a que aquestes siguin des de l’inici més transparents, i per a incrementar dia a dia la cultura de la transparència de tots. Aquest any 2022, després de dos anys de dur-les a terme de manera telemàtica, s’ha pogut tornar a impartir la formació de manera presencial.

Les millores introduïdes en transparència, i que s’han mencionat al primer paràgraf, han estat excel·lentment valorades pels avaluadors externs que cada any puntuen portals de transparència de totes les universitats espanyoles. Cal destacar la màxima qualificació en transparència obtinguda per l’avaluació de la Fundación Haz, aconseguint la UPF les tres estrelles del segell de transparència que atorga aquesta entitat independent.

Per finalitzar cal indicar que, amb relació a les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública, aquest curs acadèmic s’han continuat tramitant i resolent totes les que ha rebut la UPF, i que la majoria han estat estimades totalment, facilitant a la part interessada la informació sol·licitada.

D’altra banda, cal destacar les actuacions desenvolupades en l’àmbit del bon govern durant l’any 2022, en particular, (i) la modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d’accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra, tot preveient –als efectes de la legislació sobre la transparència- com a únic alt càrrec de la Universitat Pompeu Fabra el rector o la rectora; (ii) l’aprovació de la Normativa de transparència dels càrrecs i altre personal directiu de la UPF; (iii) l’aprovació de la incorporació al Codi Ètic de la UPF de la Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF; i (iv) l’aprovació de les Normes de convivència de la Universitat Pompeu Fabra.
 

Integritat

Comissió d’Integritat

La Comissió d’Integritat i la Comissió Permanent de la Comissió Integritat s’han reunit, en total, 9 vegades, que corresponen aproximadament a una per mes.

De les 11 comunicacions rebudes, finalment la Comissió d’Integritat només ha pogut efectuar 3 recomanacions, que s’han publicat a mode de resum al Portal de la Transparència.

En la majoria dels casos en què no s’ha arribat a fer una recomanació ha estat degut a que ja la Comissió Permanent de la Comissió d'Integritat ha acordat derivar la comunicació a l'òrgan competent per a conèixer els fets comunicats o a que dita comissió ha inadmés la comunicació rebuda per no ser competència de la UPF o per què ja n'estava coneixent dels fets l'òrgan competent.
 

Línia Ètica

El total de comunicacions rebudes durant el curs acadèmic 2022-2023 ha estat de 12, observant-se un descens considerable respecte el curs acadèmic anterior, que van ser 34.

D’aquestes 12 comunicacions, el 67% han estat anònimes (la resta han aportat les dades identificatives), 2 han estat admeses totalment, 3 parcialment, 2 no admeses, 4 no admeses i derivades a l'òrgan competent i 1 es troba pendent de valoració.

Entre els temes que es comuniquen, per nombre de comunicacions, destaquen aquells relacionats amb la docència, molt especialment els temes derivats de l’ús de la llengua i la seguretat lingüística. En aquest sentit, la Comissió d’Integritat ha acordat -com el curs acadèmic anterior- derivar dites comunicacions a la comissionada de Política Lingüística, amb el benentès que es tracta d’incidències particulars que poden cursar-se a través dels mitjans que la Universitat posa a disposició dels estudiants per vehicular aquestes qüestions. Ara bé, si la comissionada constatés que no es tracta d’una incidència, sinó d’una vulneració dels drets lingüístics, s’ha arribat a l’acord de retornar aquestes comunicacions per poder ser investigades per la Comissió d’Integritat.

També s’han derivat comunicacions que tracten circumstàncies i temes de centres docents d’ensenyament superior o instituts universitaris de recerca adscrits a la UPF, atès que no corresponen a l’àmbit d’actuació de la Línia Ètica, en no estar-hi adherits.

Destaquen també altres aspectes que es tracten en les comunicacions: la selecció de personal, qüestions que són competència d'altres òrgans o temes relacionats amb representants.