Servei de Carreres Professionals

El Servei de Carreres Professionals (SCP) de la Universitat Pompeu Fabra acompanya els estudiants i els recent graduats, mitjançant eines d’orientació professional i un ampli ventall d’ofertes de pràctiques i de treball, en el seu pas entre l’etapa de formació acadèmica i l’inici de la seva etapa professional, tot creant sinergies amb la societat i contribuint així al seu benestar i a la creació de valor.

Així doncs, l’SCP dissenya, desenvolupa i gestiona un seguit d’activitats i serveis que faciliten aquesta transició, i ho fa mitjançant quatre instruments:

 1. La gestió centralitzada de totes les pràctiques acadèmiques externes que fan l’alumnat de grau, de màster i de postgrau, tant en empreses i institucions com a la mateixa universitat.
   
 2. La Borsa de Treball, oberta a l’alumnat de grau d’últim curs i als alumni.
   
 3. El servei d’orientació professional individual.
   
 4. El programa d’activitats grupals d’orientació professional i desenvolupament de competències, les sessions sobre sortides professionals, les activitats ad hoc i les fires d’ocupació que fomenten el networking entre estudiants i graduats i empreses i institucions.

Pràctiques acadèmiques i Borsa de Treball

Pràctiques en empreses i institucions

Per pràctiques acadèmiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants en empreses i institucions i supervisada per la Universitat, amb l'objectiu d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, així com per apropar-los a la realitat de l'àmbit en el qual els agradaria desenvolupar la seva carrera professional. Per a les empreses i les institucions, s'ha convertit en una de les principals vies per captar talent, així com en una oportunitat de retorn a la societat a través de la contribució en la formació pràctica dels estudiants.

Les pràctiques poden ser curriculars, les quals figuren en els plans d'estudis, amb la corresponent assignació de crèdits, amb independència del seu caire obligatori o optatiu, o bé extracurriculars, que són aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis. Tot i aquesta diferència, la UPF dona el mateix tractament i importància a ambdues tipologies.

A data 1 de juny del 2023, 2.357 estudiants de la UPF (grau, màster i doctorat) han fet 2.601 estades de pràctiques en 1.080 empreses i institucions. Un 61% de les estades de pràctiques les han fet dones i un 39%, homes.

La proporció de pràctiques curriculars (58%, 1.499 en total) és 16 punts superior a les extracurriculars (42%, 1.102). La durada mitjana dels convenis és de 388,5 hores. L’àmbit d’estudi que presenta una major durada és el de ciències de la salut i de la vida, amb 646 hores de mitjana per conveni, seguit de l’àmbit d’economia i empresa, amb 415 hores, i enginyeries, amb més de 370 hores.

Els àmbits d’estudi en què es concentra el volum més gran d’estudiants en pràctiques són el d’economia i empresa, amb 684 estudiants (29% sobre el total dels qui han fet pràctiques), i dret, amb 442 (19%). Aquests dos àmbits són els que, en proporció, tenen un major nombre de matriculats, tot i que cal destacar que l’àmbit d'economia empresa no té pràctiques obligatòries en els seus plans d'estudis. Seguidament trobem els àmbits de comunicació i d’enginyeries, amb 347 i 319 estudiants, respectivament.

Pel que fa a l’ajut a l’estudi de les pràctiques, s’han remunerat 1.846 convenis, el 71% del total. S’han remunerat el 85% dels convenis extracurriculars i el 60% dels convenis curriculars.

Cinc setmanes després d’iniciar l’estada de pràctiques, s’envia l’enquesta de seguiment (tant a l’estudiant com al tutor de l’entitat) amb el propòsit de detectar possibles incompliments del conveni de pràctiques signat per totes les parts.

Al final de l’estada de pràctiques, s’envia al tutor de l’entitat col·laboradora que ha acollit l’estudiant en pràctiques l’enquesta d’avaluació final de l’estada. Aquesta enquesta és obligatòria per a les pràctiques curriculars, ja que el resultat serveix, al tutor acadèmic, per posar la nota. La mostra de 618 entitats col·laboradores que l’han respost fins a data 1 de juny del 2023 ha valorat el període de pràctiques de l’estudiant amb una nota mitjana de 9,02. D’aquestes, 173 (28,00%) han ofert, o tenen previst fer-ho, un contracte laboral a l’estudiant en finalitzar les pràctiques.

Pel que fa als estudiants, se’ls envia l’enquesta de valoració de l’estada en finalitzar les seves pràctiques. Els 548 que han contestat fins a 1 de juny del 2023 puntuen globalment la seva experiència amb un 9,05 de mitjana.

Pràctiques acadèmiques a la UPF

A banda dels convenis de pràctiques dels estudiants de la UPF en empreses externes, el Servei de Carreres Professionals (SCP) també gestiona i centralitza els convenis dels estudiants que fan pràctiques a la Universitat Pompeu Fabra, bé estiguin matriculats a la UPF bé en altres universitats.

A data 1 de juny del 2023, s’han gestionat 290 convenis de pràctiques a la UPF. El 76,5% corresponen a convenis d’estudiants de la UPF (222), i el 23,5%, a convenis d’estudiants (68) d'altres universitats o institucions educatives que fan pràctiques en serveis i en unitats de la UPF. 

Els àmbits d’estudi dels estudiants UPF que majoritàriament fan aquest tipus de pràctiques són els d’enginyeries i de medicina i ciències de la vida; aquestes, majoritàriament, es fan en grups de recerca. A banda, a les pràctiques acadèmiques a la UPF, hi trobem les pràctiques d’estudiants de grau en unitats i serveis de la Universitat. En aquest sentit, durant el curs 2022-2023, l’SCP va gestionar la quarta convocatòria de pràctiques als serveis i unitats de la Universitat Pompeu Fabra, la qual es va materialitzar en 24 estades de pràctiques.

Pràctiques d'àmbit internacional

El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) ha convocat durant aquest curs acadèmic unes 400 places de pràctiques en ambaixades i consolats per a estudiants de grau. Enguany, després de dos cursos sense convocatòries arran de la pandèmia, la UPF ha participat en aquest programa per desena vegada, gestionant un total de sis convocatòries (tres a les representacions exteriors el MAEC i tres als serveis centrals). Les convocatòries es convoquen per als períodes d’estiu, tardor i hivern i estan adreçades a tots els àmbits d'estudi.

Una mostra de la bona acceptació del programa entre els alumnes és el volum d'inscrits en aquestes convocatòries, que ha assolit la xifra de 143 inscripcions per part d’estudiants per a aquest curs acadèmic. Cal destacar que 29 dels estudiants inscrits han estat seleccionats.

A banda dels 29 convenis del MAEC, a data 1 de juny del 2023 s’han gestionat 12 convenis de pràctiques internacionals.

Per últim, pel que fa a les pràctiques a l’estranger, de l’1 de gener a l’1 de juny del 2023, l’SCP ha gestionat 9 beques Erasmus+ pràctiques.

Borsa de Treball

La UPF compta amb una aplicació pròpia, el Campus Treball, per gestionar tant les ofertes i els convenis de pràctiques com les ofertes de feina. Aquesta plataforma ofereix l’oportunitat, a empreses i institucions, de captar el millor talent, i als recent graduats, de trobar la seva primera feina.

A la Borsa de Treball, hi tenen accés els estudiants de grau que han superat el 75% dels crèdits de la seva titulació, els estudiants de màster i doctorat, i tots els graduats (alumni) que estan donats d’alta en el programa UPF Alumni. 

A data 1 de juny del 2023, la Borsa de Treball ha continuat amb dades molt similars a les del curs acadèmic anterior. Així doncs, 500 empreses i institucions úniques han publicat 1.016 ofertes de treball oferint 2.048 places. Les entitats col·laboradores privades són les que més publiquen ofertes de feina al Campus Treball. Els perfils més demandats han sigut els dels àmbits d’economia i empresa, seguit pel de les enginyeries. Majoritàriament, es publiquen ofertes per a perfils júnior, en què no es demana experiència professional o màxim 1 any. I el 63% de les ofertes ofereixen una contractació indefinida.

Orientació professional

L'orientació professional és un servei que ofereix la possibilitat, tant per a l’alumnat com per als alumni, de rebre suport individualitzat i acompanyament en relació amb els següents aspectes del seu projecte professional:

 • Definició dels objectius professionals a través del treball d’autoconeixement com a procés de reflexió; això inclou: anàlisi dels interessos professionals, motivacions envers el treball i competències professionals. 

 • Exploració de les diferents opcions que ofereix el mercat laboral, les sortides professionals i les ocupacions per veure l’encaix del perfil.

 • Determinació de la proposta de valor: competències destacables i aspectes de millora en relació amb l'objectiu professional; es fa ús de diferents tipus d’eines, per decidir l’estratègia més convenient per assolir l’objectiu marcat.

 • Detecció dels canals més adequats de recerca de feina i/o pràctiques, tant nacionals com internacionals.

 • Revisió i millora de les eines de recerca de feina. Confecció d'una bona candidatura i visualització d'aquesta.

 • Preparació i entrenament per a processos de selecció i entrevistes de feina.

 • Establiment d’una estratègia i pla d'acció eficient per assolir l'objectiu professional.

En data 1 de juny del 2023, un total de 332 usuaris (228 dones, 103 homes i 1 persona que no s’identifica amb cap dels anteriors) han fet ús del servei d’orientació individual. Del total d’usuaris, un 86% han estat estudiants i un 14%, alumni de la Universitat.

El volum de participants que ha fet ús del servei d’orientació ha augmentat significativament respecte al mateix període del curs anterior (+ 40%).

El nombre total de sessions d’orientació fetes ha estat de 475. A diferència del curs passat, en què el 99% de les sessions van ser en format virtual, enguany les sessions en format presencial (41%) han sigut pràcticament igual de demandades que les sessions en format virtual (40%). La resta de consultes s’han resolt per correu electrònic (19%).

El 73% d’usuaris ha demanat una sola cita al Servei d’Orientació Professional; però hi ha un 17% que n’ha necessitat dues, i un 8% va fer tres o quatre sessions. El nombre màxim de sessions està establert en set.

Donada la consolidació d'aquest servei i la fidelització dels participants, el doble d’usuaris respecte al curs anterior (32 usuaris d’altres cursos acadèmics) han repetit i han demanat noves sessions individualitzades d’orientació.

Aquestes sessions s’ofereixen al llarg de tot el curs acadèmic, però són més demandades durant el primer trimestre (destaquen els mesos d’octubre i  novembre, coincidint amb la fira d’ocupació UPFeina) i el segon trimestre (durant el mes de febrer es van atendre més usuaris: 82).

Amb relació al cicle d’estudis dels usuaris del servei, seguint la tendència dels cursos anteriors, un 86% provenen dels estudis de grau; un 11%, de màster, i un 2%, de doctorat. Dels estudiants de grau atesos, 97 persones són de quart curs i 86 persones, de tercer. Són, per tant, els estudiants dels darrers cursos de grau els més interessats a rebre orientació professional, deguda la seva imminent sortida al mercat laboral.

La majoria de participants del servei, segons el seu àmbit d’estudi, són els d’economia i empresa (25%), seguit de l’àmbit de dret (17%) i el de comunicació (15%). Els àmbits de ciències polítiques i socials i les enginyeries han comptat amb un 13% de participació, respectivament.
El nombre de matriculats en els àmbits d’economia i empresa i de dret sol ser superior a la resta, així com pel que fa a la realització d’estades en pràctiques com a la participació en les activitats i a la fira d’ocupació.

Les consultes i les necessitats que han portat els usuaris a les sessions d’orientació han estat, en primer lloc, el treball de les eines de recerca de feina (42% de les demandes inicials). Com confeccionar una bona candidatura amb el CV, la carta de presentació i el perfil a LinkedIn és el servei més demandat. Altres consultes fetes a les sessions han sigut trobar pràctiques (18%); i la decisió dels objectius professionals (13%). Altres consultes, en menor nombre, han estat rebre orientació sobre la cerca de feina i rebre eines per explorar el mercat laboral (8% i 6%, respectivament). Consultes puntuals han estat la preparació d’entrevistes, rebre orientació en relació amb la tria d’estudis de postgrau, orientació acadèmica o reorientació professional i mobilitat internacional. Sempre que s’ha considerat que podria ser interessant per a la persona usuària, se l’ha derivada a altres activitats grupals ofertes des del mateix Servei de Carreres Professionals.

Pel que fa al nivell de satisfacció amb el servei, la valoració general obtinguda és d’un 9,78 sobre 10, igual que el curs anterior. Els usuaris també valoren que les sessions d'orientació rebudes els seran d'utilitat per al seu futur professional (9,6 sobre 10). Els comentaris dels usuaris reflecteixen l'agraïment per la utilitat de les sessions d'orientació.

Activitats d'orientació i desenvolupament de competències professionals

Activitats transversals i sessions sobre sortides professionals

El Servei de Carreres Professionals, a data 1 de juny del 2023, ha organitzat o coorganitzat en col·laboració amb els centres un total de 47 activitats d’accés a l’ocupació i millora de competències clau dirigides als estudiants i alumni de la Universitat. Concretament, se n’han dut a terme 15 durant el primer trimestre, 11 al llarg del segon trimestre i 21 al tercer trimestre.

Pel que fa al format de les activitats, han coexistit el format presencial combinat amb el format virtual, depenent de la idiosincràsia de cada activitat. En comparació amb els últims cursos, enguany ha predominat la presencialitat, ja que més de la meitat de les activitats s’han dut a terme en format presencial als diferents campus de la UPF, concretament 27 (un 56% del total) i la resta (21) s’han mantingut virtuals.

El nombre total d’assistents ha estat de 1.449 participants, una xifra similar a la del curs anterior. La mitjana de participants per activitat ha estat de 30 persones, 7 punts per sota del curs anterior (37). Aquest fet és degut a l’increment del nombre d’activitats ofertes (enguany, 5 més que el curs 2021-2022). De tots els participants, aproximadament un 63% han estat dones i la resta (36%), homes. També s’hi inclou gairebé l'1% de persones que no s’identifiquen amb aquesta distinció binària. Seguint la tendència dels cursos anteriors, la majoria dels participants han estat estudiants (95%) i la resta, graduats i graduades de la Universitat.

La major part de les activitats ofertes són transversals; és a dir, per a tots els estudis. La resta han anat dirigides a àmbits o públics específics.

Activitats transversals

Aquestes activitats són les més nombroses –enguany se n’han organitzat 21– i tenen un format de taller o xerrada. Algunes han estat impartides per orientadores del mateix Servei de Carreres Professionals i la resta, per professionals externs. 

Les sessions, adreçades a tots els estudis de la UPF, es distribueixen al voltant de tres grans temàtiques, responent a les necessitats i a l’oferta del mercat de treball actuals, així com a les noves estratègies de cerca de feina:

A. Coaching laboral: autoconeixement i definició d’objectius professionals.

B. Cerca de feina: eines i estratègies per a una recerca d’oportunitats professionals més efectiva.

C. Competències clau: formació en habilitats, coneixements i actituds transversals que poden afavorir un millor encaix a qualsevol lloc de feina.

D. Oportunitats professionals: coneixement del mercat laboral i de les ocupacions.

Aquestes 21 activitats han comptat amb un total de 600 estudiants i alumni participants.

Sessions sobre sortides professionals

El Servei de Carreres Professionals, en col·laboració amb els centres, ha coorganitzat un seguit de sessions sobre sortides professionals de grau. En total, s’han ofert 8 activitats sobre les sortides professionals dels graus següents: grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció; grau en Publicitat i Relacions Públiques; grau en Ciències Polítiques i de l’Administració i grau en Filosofia, Política i Economia; grau en Traducció i Interpretació; grau en Llengües Aplicades, i doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades; grau en Comunicació Audiovisual; grau en Periodisme, i grau en Dret.

Aquestes activitats, dirigides a determinats àmbits i/o graus, han tingut un total de 405 participants.

Nombrosos alumni han estat presents en algunes d’aquestes activitats, sigui en format virtual o presencial, participant com a graduats o graduades, explicant el seu pas per la UPF i compartint les seves experiències professionals amb els estudiants. Així, un total de 34 alumni han retornat a la UPF. 

Per als altres cursos i tallers, s’ha comptat amb la col·laboració de professionals externs, amb PDI involucrat en aquest tipus d’activitats, que sovint han moderat els col·loquis, i també amb l’equip d’orientació professional, que ha dissenyat i ha impartit activitats relacionades amb la confecció d’eines de recerca de feina.

La valoració de les activitats és, en termes generals, molt bona. Tot i que la mostra de respostes és significativament baixa, de totes les respostes obtingudes, la valoració global és puntuada amb una mitjana de 3,5 sobre 4. Finalment, la puntuació més bona de les enquestes és per als formadors, ponents o participants convidats, amb un 3,8 sobre 4.

Activitats ad hoc

Activitats en el marc de l’aliança d’universitats EUTOPIA

El Servei de Carreres Professionals, al llarg d’aquest curs ha organitzat 3 activitats per als estudiants de les 10 universitats que formen l’aliança EUTOPIA. Totes les accions s’han impartit en línia i en anglès i han comptat amb un total de 32 assistents. El públic majoritari ha estat el col·lectiu d’estudiants de les diferents universitats.

La primera sessió, emmarcada dins el projecte “Career Amassador”, ha estat impartida per Rich Kurtzman, consultor, professor, escriptor i coach. Pep Armengol, UPF Eutopia career ambassador, ha parlat sobre la competència intercultural, és a dir, sobre el comportament apropiat en les interaccions amb persones d’altres cultures.

La segona i tercera sessions s’emmarquen dins el programa TeamWork - A virtual international experience summer programme d’EUTOPIA. Així mateix, una sessió sobre consells per al treball en equip, “The keys of teamwork”, es va oferir en línia a tots els participants en el programa de totes les universitats de l’aliança. L’altra sessió, presencial, sobre la competència intercultural, es va oferir al grup de 12 estudiants de la UPF que enguany participen en el programa TeamWork 2023.


Altres activitats en col·laboració amb les facultats

El Servei de Carreres Professionals ha fet diverses presentacions en col·laboració amb diferents facultats, la majoria organitzades en el marc d’una assignatura. 

Per una banda, s’han fet 10 sessions informatives sobre pràctiques acadèmiques externes per part de l’equip de Carreres Professionals, amb gairebé tots els àmbits d’estudi, per explicar les característiques i el funcionament de les pràctiques acadèmiques i, en la majoria de casos, informar sobre els pràcticums i resoldre dubtes. I, per l’altra, presentacions generals als estudiants de tercer i quart curs de Biologia Humana, per informar-los dels diferents serveis que s’ofereixen quant a pràctiques, orientació i activitats.

Fires d'ocupació 

Fira d'ocupació UPFeina

La 18a. edició de la fira d’ocupació, UPFeina, ha tingut lloc el dimecres 9 de novembre del 2022, entre les 9.00 i les 17.00 hores, al campus de la Ciutadella de la UPF. Després de dos anys celebrant-se en format virtual, el curs 2022-2023, ha reprès la seva presencialitat al campus de la Ciutadella (al pati de l’edifici Roger de Llúria i al vestíbul de l’auditori).

Enguany, la fira ha comptat amb una xifra rècord de 80 participants (7 més que l’any passat): vuitanta espais expositors d’empreses i institucions, entre les quals seixanta-tres empreses privades, set administracions públiques, vuit entitats del tercer sector i dos startups, que ofereixen oportunitats de pràctiques i feina als estudiants i alumni de la Universitat i del Grup UPF. També hi han estat presents tres serveis de la UPF: Carreres Professionals (com a organitzador de la fira), Idiomes UPF i la Unitat d'Innovació UPF-Business Shuttle, així com cinc centres del Grup UPF (Barcelona School of Economics, ESCI-UPF, Tecnocampus, IBEI i UPF Barcelona School of Management). Entre les empreses i les institucions que hi han participat per primera vegada hi destaquen IRB Barcelona, Laboratoris HIPRA, pimec, Agència Tributària de Catalunya, Grup Valls-Companys, ColectivaT o EcoVadis.

L’edició d'enguany, però, no ha abandonat les activitats virtuals, sinó que les ha incorporades al seu programa. Hi destaquen, sobretot, les 52 presentacions corporatives en línia, que s'han ofert durant els dies previs a la fira amb la voluntat que els estudiants s'hi connectin i puguin conèixer millor les entitats participants així com la pàgina web habilitada amb la informació de cada organització.

S’han celebrat 8 sessions d’entrevistes ràpides (speed job dating), organitzades per àmbits professionals, en les quals van participar representants de 47 empreses i institucions i s’hi van entrevistar uns 200 estudiants.

Les sessions es van organitzar per sector i/o àmbit d’activitat: Auditoria i consultoria, Comptabilitat i finances, Comunicació i gestió cultural, Informàtica i sistemes, Màrqueting i vendes, Recursos humans, Serveis legals i jurídics i Salut.

A banda de fer difusió de les entitats a través de la pàgina web, on cada una ha tingut espai de presentació, durant tot el mes de novembre les entitats participants van poder publicar ofertes de pràctiques i de feina destacades (etiquetades com a “UPFeina_23”) al Campus Treball.

Durant les setmanes prèvies a la fira, com cada any, des de l'SCP es van oferir activitats sobre LinkedIn, CV i carta, elevator pitch i d'altres eines per ajudar els estudiants a anar preparats per a la fira. Així mateix, l’equip d’orientació professional va estar present als campus oferint revisions de CV.

Aquesta edició de la fira UPFeina ha format part del programa NODE UPF, la setmana durant la qual es van concentrar un conjunt d’activitats de transferència de coneixement i d’apropament de la comunitat universitària a empreses, institucions públiques i entitats del tercer sector.

Aquesta iniciativa pretén posar en valor i donar a conèixer la UPF com a universitat altament compromesa amb l’entorn social i econòmic, que posa el seu potencial de recerca i de talent al servei del desenvolupament i el creixement econòmic del país.

 Talent Fòrum en Enginyeries TIC

El 14 de febrer s’ha celebrat la primera edició del Talent Fòrum en Enginyeries TIC, a la sala Aranyó, del campus del Poblenou (UPF). La finalitat d’aquesta fira és que els estudiants dels graus en enginyeries TIC puguin conèixer diferents oportunitats professionals, tant de pràctiques com de feina. 

Aquesta jornada, organitzada conjuntament entre l’Escola d’Enginyeria de la UPF i el Servei de Carreres Professionals, ha comptat amb la participació de 15 empreses, totes pertanyents al sector tecnològic.

La jornada s’ha iniciat amb l’entrega dels Premis Talent de l’Escola d’Enginyeria de la UPF (premis patrocinats per NTT Data i Caixa d'Enginyers). Tot seguit, s’ha dut a terme un elevator pitch (presentacions corporatives breus) de les empreses participants, en què cadascuna ha disposat d’un minut i mig per donar-se a conèixer. En acabar les presentacions, els estudiants i representants d’aquestes organitzacions han disposat de dues hores per fer networking i interactuar.

VI Talent Fòrum en Enginyeria Biomèdica

La VI edició del Talent Fòrum en Enginyeria Biomèdica, iniciativa compartida entre les universitats UPF, UB i UPC, s’ha celebrat en format presencial al campus del Poblenou de la UPF durant el matí del 19 d’abril del 2023. Enguany, la UPF ha liderat l’organització, que ha assolit un rècord històric de participació, amb un total de 23 empreses i institucions (9 més que l’any passat). Aquest fet ha estat possible gràcies a les tasques de captació fetes per part de l’equip organitzador.

La jornada s’ha iniciat a l’auditori del campus amb una benvinguda i la inauguració per part dels responsables acadèmics de la UPF; seguidament, ha tingut lloc una taula rodona, moderada per Antoni Ivorra, coordinador acadèmic del grau en Enginyeria Biomèdica de la UPF, amb la participació d’alumni d’aquest mateix grau de la UPF, titulada: “La importància o la no importància de les primeres experiències laborals després del grau”. A continuació, la formadora i conferenciant Naiara Pereyra ha ofert una ponència dirigida als estudiants titulada “Presenta’t en 2 minuts: prepara el teu elevator pitch”, per engrescar l’alumnat a preparar-se per al networking

En acabar, els estudiants han disposat de dues hores per interactuar amb totes les empreses participants, que tenien un espai expositor personalitzat a la plaça Gutenberg des d’on fer-se visibles. Entre les empreses i entitats participants, cinc hi han participat amb un format destacat; és a dir, podien disposar del doble d’espai per fer-se més visibles (HARTMANN, Institut de Bioenginyeria de Catalunya [IBEC], SMITH&NEPHEW, AVINENT i HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU), i la resta hi han participat amb el format senzill.

La participació ha estat, en general, similar a la de les edicions anteriors: 103 alumnes, dels quals 40 provenien del grau en Enginyeria Biomèdica de la UPF (11 més que en l’edició anterior); 29, de la UB, i 33, de la UPC. La gran majoria eren estudiants de quart curs.

II Talent Fòrum en Comunicació

La segona edició del Talent Fòrum en Comunicació, celebrat el 2 de maig, al campus del Poblenou de la UPF, ha unit empreses i institucions que busquen talent UPF amb estudiants del grau en Comunicació Audiovisual, del grau en Periodisme i del grau en Publicitat i Relacions Públiques, que cerquen oportunitats professionals.

Enguany, hi han participat un total d’11 empreses i institucions (dos més que l’any passat), totes de l’àmbit de les comunicacions. Algunes ja van ser-hi presents l’any passat (Agència Catalana de Notícies, Filmin, La Mira, LLYC…), tot i que també hi ha hagut noves incorporacions. 

La jornada, que ha durat un matí, ha començat a l’auditori, amb una benvinguda a càrrec de Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació. Tot seguit, s’ha iniciat un elevator pitch de les empreses i entitats participants, on cada representant ha fet una breu presentació corporativa per captar l’atenció de l’alumnat participant.

Un cop acabat, al vestíbul de l’auditori ha tingut lloc l’espai de networking, on els més de 50 estudiants que hi han participat han disposat de gairebé dues hores per poder interactuar amb aquelles organitzacions que més els han interessat, donar-se a conèixer i formular-los preguntes.