Gerent

Oriol Escardíbul Ferrà

Campus de la Ciutadella
Cristina Oliva Berini

Campus del Poblenou
Anna Belchi Divison

Campus del Mar
Josefina Lorente Valderrama

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Jordi Campos Díaz

 

Àrea de Docència

Vicegerenta
Coro Pozuelo Batista
Marta Aragay Sunyol (a partir de juny del 2023)

Servei de Gestió Acadèmica
M. Pilar Carrasco Delgado

Oficina de Postgrau i Doctorat
Marta Aragay Sunyol

Oficina de Programació i Planificació d'Estudis
Pau Solà Ysuar

Servei de Relacions Internacionals
Sara López Selga
 

Àrea de Recerca i Innovació

Vicegerenta
Mònica de Forn Riera

Servei de Recerca
Eva Martín García

Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle
Ana Sagardoy Muñoz

 

Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Vicegerenta
Rosa Maria Pujante i Mitjavila

Servei de PDI
Rosa Olivé Pons

Servei de PAS
Joan Carles Carrion Blanch

Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació
Marc López Hernández

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut
Sergi Jarque Salas

Oficina d'Organització i Desenvolupament
Iolanda Sabater Anell

 

Àrea de Tecnologia i Recursos d'Informació

Vicegerent
Eduard Gil Carbó

Servei d'Informàtica
Manel Lozano Nebro

Biblioteca
Montserrat Espinós Ferrer
 

Àrea d’Economia

Vicegerent
Manuel Giménez Sanz

Servei de Pressupostos i Finances
Àlex Dorado i Marey

Servei d'Infraestructures i Patrimoni
Toni González Cubo

Unitat de Contractació Administrativa
Santi Lewin-Richter Vidal-Quadras

 

Àrea de Projectes Transversals i Comunitat Universitària

Vicegerenta
Elisenda Rius Bergua

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària
Gemma García Giménez

 

Gabinet del Rector

Cap del Gabinet
Eulàlia Solé Tomàs

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals
Marc Boldú i Botam

 

Secretari general

Pere Torra i Pla
Enric Vallduví Botet (a partir de març del 2023)

 

Secretària general adjunta

Silvia Losa Vidal

 

Servei d'Assessoria Jurídica

Enric Arranz Serrano