Òrgans de govern

Arran del nou mandat rectoral, s'ha modificat el Consell de Direcció, que s’ha estructurat en set vicerectorats, quatre comissionats, el secretari general, el gerent i la cap del Gabinet del Rectorat.

A més del Consell de Direcció, l’equip de govern de la Universitat el configuren altres càrrecs: el director de Programes Internacionals; el director de l'Escola de Doctorat; la directora de la Unitat d'Igualtat; la delegada de Programes Transversals; el delegat de Qualitat; el delegat de Mobilitat Internacional; el delegat d'Estudiants; la delegada del Programa Eutopia More, i el sotscoordinador de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

Equip de govern

Consell de Direcció

Rectora
Laia de Nadal Clanchet

Vicerector de Personal Docent i Investigador
Pablo Pareja Alcaraz

Vicerector de Planificació Acadèmica i d'Estudiants
Sergi Torner Castells

Vicerectora de Recerca
Cristina Pujadas Corbi

Vicerectora de Transferència del Coneixement
Vanesa Daza Fernández

Vicerectora d'Internacionalització
Helena Ramalhinho Dias Lourenço

Vicerectora de Cultura i Comunicació
Raquel Bouso Garcia

Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat
Eva Pujadas Capdevila

Comissionat de Política Lingüística
Marcel Mauri de los Rios

Comissionat de Política Científica
José García Montalvo

Comissionat del Grup UPF
Carles Ramió Matas

Comissionat del Projecte de Benestar Planetari
Josep Lluís Martí Màrmol

Secretari general
Enric Vallduví Botet

Gerent
Oriol Escardíbul Ferrà

Cap del Gabinet del Rectorat
Eulàlia Solé Tomàs

Altres càrrecs

Director de Programes Internacionals
Josep Ibáñez Muñoz

Director de l'Escola de Doctorat
David Comas Martínez

Directora de la Unitat d'Igualtat
Rosa Cerarols Ramírez

Delegada de Programes Transversals
Ester Oliveras Sobrevias

Delegat de Qualitat
Jorge Alberto Luengo Sánchez

Delegat de Mobilitat Internacional
Josep Capdeferro Pla

Delegat d'Estudiants
Roger Cuartielles Saura

Delegada del Programa Eutopia More
Carmen Pérez Vidal

Sotscoordinador de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)
Àngel Javier Gil Estallo

Claustre

El Claustre s’ha reunit en dues ocasions, en sessions ordinàries, el 14 de novembre del 2022 i el 30 de maig del 2023.

Consell de Govern

El Consell de Govern s’ha reunit en sis ocasions al llarg del curs acadèmic. Entre els principals acords destaca l’aprovació del document de retiment de comptes de les actuacions estratègiques de la Universitat desenvolupades durant el curs 2021-2022.

Comissions

La Comissió de Convivència va ser creada per acord del Consell de Govern de la UPF de 12 de desembre del 2022, en el marc de l’aprovació de les Normes del Convivència, que tenen per objecte establir les bases de la convivència a la comunitat universitària de la UPF, fomentant la utilització preferent de modalitats alternatives de resolució de conflictes que puguin alterar-la o que impedeixin el normal desenvolupament de les funcions essencials de la docència, la recerca i la transferència del coneixement. En el Claustre del mes de maig es van escollir els membres de la Comissió.

Així mateix, s’ha modificat la Comissió per a la Internacionalització de la UPF.

Eleccions

Nova rectora

Del 17 al 20 de febrer del 2023 van tenir lloc les eleccions a rector de la UPF, amb un cens de 15.035 peersones (entre estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis). Del total de vots emesos, el 39,15% van ser favorables a la candidata. La participació total va ser d’un 17,55%. Un cop més, les eleccions es van fer exclusivament mitjançant vot electrònic.

La professora Laia de Nadal Clanchet, catedràtica del Departament de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF, va prendre possessió del càrrec el dia 6 de març del 2023.

El juny del 2023, la rectora va presentar a la comunitat universitària Horitzó 2027, un document que recull les prioritats i les accions de mandat que portarà a terme durant els pròxims quatre anys.

Claustre

Durant el curs 2022-2023 es van convocar eleccions al Claustre universitari per escollir els representants dels estudiants. Les votacions van tenir lloc del 18 al 22 de novembre del 2023 (fins al 25 de novembre per als estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa) mitjançant la plataforma electrònica.

Consell de Govern

Durant el segon trimestre es van fer les eleccions per escollir els representants dels estudiants claustrals al Consell de Govern. També es va votar amb la plataforma de vot electrònic.

Degans i directors

Al llarg del curs 2022-2023 han tingut lloc les eleccions als càrrecs de degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (Joan Ramon Masclans Enviz), degana de la Facultat de Dret (Ana María Caballé Martorell) i degana de la Facultat d’Humanitats (Ana Delgado Hervas).

Juntes de centre

Al llarg del curs s'han fet les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de la Junta de la Facultat de Dret. També s’han fet eleccions parcials a la Junta de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i de la Facultat d’Humanitats.

Estructura acadèmica

Centres propis

En aquest apartat destaca l’acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 mitjançant el qual es modifiquen les unitats de coordinació acadèmica (UCA). Així, la direcció de l'UCA correspon als directors de departament, i la forma "unitat de coordinació acadèmica" i el corresponent acrònim es deixen d’utilitzar en els documents institucionals, a la web i en altres elements, i se substitueix per “àmbit acadèmic”.

El Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 també va aprovar la modificació del Reglament del Departament d’Humanitats.

Centres acadèmics adscrits

La Generalitat de Catalunya ha aprovat l’adscripció del Centre Universitari Tecnocampus a la UPF. Aquest centre va néixer de la fusió de les seves escoles d’ensenyament superior (l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus i l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus). A més dels estudis procedents de les tres escoles, el nou centre impartirà un grau en Nutrició Humana i Dietètica.