Acreditació

Durant el curs 2022-2023, han tingut lloc 2 visites externes per acreditar 3 titulacions (3 graus). Les avaluacions han consistit en visites virtuals per part dels comitès externs. Paral·lelament s’han fet 4 autoinformes, corresponents a 5 graus i 2 màsters.
 

Seguiment

Aquest curs s’ha fet el seguiment de 56 titulacions de grau i de màster, tant de centres integrats com de centres adscrits (BIST, BSE, ESIM i TecnoCampus). També s’ha fet el seguiment dels 9 programes de doctorat de la UPF.

La BSM ha iniciat el procés de seguiment de l’acreditació institucional.
 

Certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i acreditació institucional

Durant el curs 2022-2023, la UPF ha obtingut la certificació del SGIQ dels centres d’Humanitats i de Medicina i Ciències de la Vida.
També durant aquest curs s’ha iniciat el procés de certificació del SGIQ de l’Escola de Doctorat.
Pel que fa a centres adscrits, s’ha iniciat la certificació del SGIQ de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI).
 

Revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

Tots els centres UPF han revisat el seu SGIQ, o bé en el marc d’un procés de certificació del centre, o bé en el decurs de la revisió anual del seu SGIQ.
 

Avaluació de la docència

L’AVALDO és el model propi de valoració de la docència i la manera més immediata que té la Universitat per conèixer la satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda. Dona més eines i millor informació a estudiants, professorat valorat i responsables acadèmics. Aquest sistema s'integra en les polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Cada trimestre, els estudiants valoren electrònicament la docència rebuda pel que fa a assignatura-grup.

La valoració de la docència per part dels estudiants d'aquest curs ha estat satisfactòria, en termes generals, amb unes valoracions mitjanes entorn el 7 i el 8 sobre 10 (vegeu la taula 9 de professorat: qüestionaris d’avaluació 2022-2023).

En relació amb la participació dels estudiants, en els graus hi ha hagut una participació mitjana del 37%. En els màsters, la participació s'ha situat en un 41,6%.

L'avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com les activitats que desenvolupa el CLIK, que facilita al professorat un suport per a la millora docent, tant pel que fa a cursos com a assessorament individualitzat. D'aquesta manera, la UPF s'assegura poder proporcionar al professorat els elements adequats de formació, d'informació i de reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent. És a dir, facilita a la institució el retiment de comptes, tant individual com col·lectiu (departament, centre, Universitat), i proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda. 

Per gestionar integralment els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), per facilitar als centres la gestió del seu SGIQ i el pròxim procés d’avaluació de la implantació dels SGIQ dels centres, s’ha contactat amb els diferents serveis implicats (OPPE i UOP principalment) i amb el Servei d’Informàtica, que n'està iniciant la implementació. En concret, està previst oferir a cada UCA un portal propi des d’on gestionar tots els elements implicats en la qualitat de la seva docència: elaboració d’informes, informes aprovats, indicadors, documentació de processos, enquestes, entre d’altres.