Durant aquest curs les diferents actuacions d’impuls al projecte del Mercat del Peix han centrat l’activitat dels serveis tècnics, de contractació i patrimonials de l’Àrea d’Economia.

També s’han mantingut les actuacions en infraestructures en obres de reposició, adaptació i millora (RAM) dels diferents edificis per tal de donar resposta a les noves necessitats a l’àmbit de la recerca o la docència.

A banda d’aquest aspecte general, s’han executat diferents actuacions, entre les quals podem destacar les següents:

Campus de la Ciutadella

–Durant el període de tancament del campus s’han pogut dur a terme obres de millora de la Biblioteca. En concret, a la sala general de la Biblioteca de Jaume I, s’hi ha renovat el fals sostre i el paviment, s’hi ha millorat l’enllumenat i s’hi han substituït els sobres de taules incorporant noves connexions elèctriques.

–També s’hi han finalitzat els treballs per reformar el sistema de distribució principal de climatització de l’edifici Mercè Rodoreda, 24, una obra que en farà possible un rellevant estalvi del consum elèctric.

–A partir de la detecció d’una contaminació per fongs als espais de l’arxiu administratiu, i en col·laboració amb els tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat, s’ha estudiat la millora de la instal·lació de renovació d’aire i una nova distribució d’espais que permeti incrementar la seguretat ambiental. Es preveu fer les obres de millora durant el pròxim curs

Projecte del Mercat del Peix

Durant aquest curs s’ha continuat avançat en el desenvolupament del projecte del complex immobiliari del Mercat del Peix.

La Universitat manté el lideratge en l’impuls del projecte del Mercat del Peix, que ha de fer possible aixecar un complex de recerca i innovació d’uns 45.000 m2 format per diferents centres: el BIST, l’IBE (CSIC-UPF) i el centre que la UPF vol dedicar a la investigació dins del programa de Benestar Planetari. En aquest nou hub d’investigació científica interdisciplinària, que entrarà en funcionament al 2026, hi treballaran unes 1.200 persones, amb una alta concentració de talent científic.

Actualment, els arquitectes seleccionats per la Universitat i el CSIC, la UTE formada per l’estudi californià ZGF Architects i els catalans MIRAG + Double Twist, ja han redactat el projecte bàsic de l’edifici del Benestar Planetari i de l’edifici de l’IBE, i el projecte d’urbanització de l’entorn.

Actualment es tramiten les llicències d’obres davant de l’Ajuntament de Barcelona. 

Pel que fa a l’execució de les obres, continuen els treballs de construcció de l’aparcament situat en el segon soterrani del complex, obra promoguda per Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) amb un pressupost de licitació de 22.231.083,74 euros, sense IVA.

Aquesta obra és un bon exemple de col·laboració entre entitats. En concret, el BIST, la UPF, B:SM i l'ATM han arribat a un acord per compartir les despeses de construcció del pàrquing i dels fonaments dels edificis de recerca del Mercat del Peix. 

Igualment, la Universitat ha licitat les obres de construcció del pas subterrani entre el Mercat del Peix i la galeria de serveis del campus de la Ciutadella, obres que actualment es troben en fase d’execució preveient la seva finalització dins del pròxim curs. Aquesta actuació farà possible optimitzar les infraestructures del campus compartint l’escomesa elèctrica, les connexions de dades i la nova instal·lació de Districlima amb la resta del campus, amb un important estalvi econòmic d’implantació i d’explotació. 

Dipòsit de les Aigües

L’any 2020, en el context dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (fons NextGeneration EU), es van convocar els ajuts per al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP). La Universitat va sol·licitar-los i ha obtingut una subvenció de 2.200.000 euros, per tal d’instal·lar la climatització i la renovació d’aire del Dipòsit de les Aigües.

Aquesta instal·lació, que serà executada per Infraestructures de la Generalitat, està plantejada per aprofitar l’arribada del sistema de climatització urbana de Districlima.

Actualment, està en fase de contractació del projecte tècnic de la instal·lació, i el calendari d’execució apunta cap al 2025, data en què es preveu l’arribada de les canalitzacions de Districlima al campus.

Antics habitatges militars del carrer Wellington

Durant aquest curs, s’han finalitzat les gestions i les negociacions per tal d’aconseguir la plena disponibilitat de les finques d’aquests solars. Actualment tots els antics habitatges es troben desocupats a l’espera d’inicar els treballs d’enderroc.

Campus del Poblenou

Durant aquest curs, s’han continuant les actuacions adreçades a la transformació de diferents espais emblemàtics, com la sala Arsenal o la sala polivalent a la Nau, per tal d’adequar-ne els espais als nous models educatius que s'han d'implantar a la Universitat.

Campus del Mar

Aquest curs s'ha continuat amb la millora de les infraestructures necessàries per donar resposta al nou escenari que representa que el grau en Medicina sigui exclusivament responsabilitat de la UPF. Aquesta circumstància ha obligat a mantenir un important esforç d’inversió i a una planificació de compra d’equipaments de pràctiques necessaris per al desenvolupament dels estudis.

Cal destacar en aquest àmbit la finalització de les obres d’adequació i l’equipament de la sala de dissecció de la facultat. 

A l’àmbit del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), la Universitat ha continuat ocupant els nous espais i laboratoris de les plantes setena i vuitena, que es van rehabilitar el curs anterior.