Pel que fa a les polítiques de recursos humans establertes, es preveu continuar amb la línia de promoció d’un model de gestió basat en l’adequació d’estructures organitzatives, així com en l’ordenació, la simplificació i l'automatització dels processos. 

Per tal de dotar l’administració de la Universitat d’una estructura que doni resposta als objectius del seu Pla Estratègic i al Pla de Govern, s’ha proposat una nova organització de les àrees en què s’estructura la Gerència. Així, doncs, s’ha aprovat la Resolució del rector, de 5 de setembre del 2022, de reestructuració administrativa (que modifica la Resolució del rector de 4 de maig del 2009). L’abast d’aquesta resolució són les àrees de gestió (les vicegerències), deixant per a més endavant, i una vegada estigui consolidada la nova estructura, la reorganització de les unitats administratives i del serveis universitaris que en depenen.

Amb aquesta proposta organitzativa es volen reforçar diversos àmbits, d’entre els quals destaquen: la relació amb l’entorn empresarial i social per millorar el finançament; l’àmbit internacional; la innovació docent; el compromís social; la recerca i la transferència del coneixement; la millora administrativa de gestió, digitalització, automatització i simplificació de l’operativa administrativa; la transformació digital; l’impuls a les polítiques transversals per estendre drets i millorar la relació amb la societat; la comunicació i les relacions amb el Grup UPF.

Aquesta nova proposta inclou, d’una banda, el canvi de nom d’algunes àrees (excepte l’Àrea de Docència) i la creació d’una àrea nova, que han quedat com segueix: 

  • Àrea Econòmica 
  • Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu 
  • Àrea de Recerca, Transferència del Coneixement i Innovació 
  • Àrea de Tecnologia i Recursos d’Informació 
  • Àrea de Projectes Transversals i de Comunitat Universitària

Pel que fa a l'àmbit dels processos, i continuat en col·laboració amb l’Oficina Tècnica de Qualitat i els responsables dels processos de les unitats, una de les principals línies de treball ha estat el projecte de certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels centres. En concret, s’han documentat i revisat 43 processos de centre i 8 de l’Escola de Doctorat.

A més d’aquests processos, aquest curs se n’han donat d’alta 27 més. Cal destacar que la diagramació de processos és fonamental per al bon funcionament de l’organització de les unitats. En conjunt, el mapa de processos de la Universitat conté un total de 1.075 processos operatius actius de tercer nivell.

Així mateix, emmarcat en el projecte del full de ruta de l’Administració electrònica, s’ha documentat la fitxa per produir 5 tràmits electrònics.

En l'àmbit d'organització i processos, cal destacar l’elaboració de 3 anàlisis organitzatives, així com les 21 descripcions de llocs de treball, considerant el lloc de treball com la unitat bàsica d’organització.

En el projecte de l’Aliança europea Eutopia, s’ha participat en el grup de HR directors i s’ha treballat en 4 projectes relacionats amb el personal:

  • Mobilitat
  • Contractació
  • Benestar
  • Lideratge