La participació de la UPF a Eutopia s’emmarca dins de l’objectiu de la Comissió Europea, implementat a través del projecte Erasmus+ European Universities Initiative (EUI), el qual es proposa que a finals del 2024 el 10% de les universitats europees siguin part d’una de les 60 aliances que conformaran el nou panorama de l’educació superior a la UE. 

Eutopia està formada per 10 universitats europees de primer nivell. Al grup fundador de 6 universitats, entre les quals es troba la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), la Universitat Lliure de Brussel·les (Bèlgica), la Universitat CY Cergy de París (França), la Universitat de Göteborg (Suècia), la Universitat de Ljubljana (Eslovènia) i la Universitat de Warwick (Regne Unit), ara membre associat, es van incorporar al 2022 les universitats següents: Universitat Ca Foscari de Venècia (Itàlia), Universitat Nova de Lisboa (Portugal), Universitat Technische de Dresden (Alemanya) i Universitat Babes-Bolyai (Romania). Com a novetat, aquest curs s’ha formalitzat l’adscripció a l’Aliança de 4 Global partners de fora de la UE, Universitat de Monash (Austràlia), Universitat Internacional de Rabat (Marroc), Universitat Stellenbosch (Sud-àfrica) i Universitat Nacional de Kyungpook (Corea del Sud).

L'Aliança Eutopia reuneix així més de 298.000 estudiants, 24.000 professors, 45.000 membres de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis i 874 centres de recerca. 

Aquesta aliança té com a objectiu, a llarg termini, crear una comunitat acadèmica connectada i inclusiva que acabi donant lloc a un Global College (docència) i un Global Institute (recerca). Aquest objectiu implica una profunda transformació, que impacta en totes les activitats i serveis de la UPF i de la resta d’universitats membres.

Durant el curs 2022-2023, Eutopia 2050, el projecte pilot de l'Aliança va finalitzar i va donar pas a un nou projecte, Eutopia More. En fer-ho, Eutopia ha avançat significativament cap a la seva consolidació. La UPF ha assumit el lideratge d’Eutopia More, el projecte central que ha servit per posar les bases de la futura aliança.

Així, les activitats del curs 2022-2023 s’han centrat en el tancament del projecte Eutopia 2050 i en el llançament i posada en marxa del nou projecte Eutopia More.

Equip d'Eutopia UPF

L’equip d’Eutopia a la UPF està format per professionals dedicats a la gestió del projecte, encapçalat per la vicerectora d’Internacionalització, i completat per una delegada de la rectora per al projecte Eutopia More i responsable acadèmica; una coordinadora institucional, responsable d’Estratègia Global i Aliances, i una oficina tècnica, formada per 5 persones, que s’ha constituït durant el segon trimestre del curs 2022-2023. 

S’ha reforçat també la presència de la UPF en els comitès de direcció d’Eutopia, incorporant-hi dos estudiants a l’Student Council de l’Aliança i dos professors i un membre del PTGAS al Faculty and Student Council, de nova creació.

Des del primer moment, Eutopia també s’ha dotat del suport, l’expertesa i la col·laboració del personal tècnic de la UPF que participa en les tasques dels diversos projectes que s’emmarquen sota el paraigua de l’Aliança. 

A Eutopia More, hi participen 30 professionals de diversos serveis i unitats de la UPF. El personal del Servei de Biblioteca i Informàtica, la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, la Fundació UPF, el Servei de Relacions Internacionals, l’Àrea de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, la Unitat de Projectes Estudis i Qualitat, l'Assessoria Jurídica, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, i les direccions de campus, formen part dels grups de treball interdisciplinaris del projecte. Igualment, altres projectes de recerca connectada, que també formen part de l’Aliança, s’han gestionat des del Servei de Recerca (TRAIN, SIF, Co-Tutelle, YLA) o des d’ESCI-UPF (Ecotopia).

En l’àmbit acadèmic, les Connected Communities són al centre de l’activitat docent. A la UPF, un equip de 19 professors de diversos àmbits acadèmics han participat en les 30 Connected Learning Communities, 5 com a líders durant el curs 2022-2023.

Tancament del projecte Eutopia 2050

Durant el primer trimestre del curs, l’equip d'Eutopia ha justificat tècnicament i financera el projecte Eutopia 2050, coordinat per la Universitat de Ljubljana, i el consegüent retiment de comptes a la Comissió Europea.

Durant el mes de novembre del 2022 va tenir lloc, a la Universitat de Ljubljana (Eslovènia), l’Eutopia Week de tancament del projecte Eutopia 2050, amb la participació de més de 300 representants de les universitats de l’Aliança i dels representants de la UPF, tant de l’equip de direcció com de les diferents unitats i serveis que treballen en el projecte. 

Per tal de facilitar la integració de les noves universitats que han passat a formar part de l’Aliança Eutopia, es van fer durant l’últim trimestre de l’any 2022 una sèrie de visites institucionals organitzades per les diferents universitats. Representants de la UPF van assistir a les trobades organitzades per les universitats Nova de Lisboa, Babes Bolyai de Romania i Ca Foscari de Venècia. 

La UPF, universitat coordinadora d’Eutopia More

El nou projecte Eutopia More aglutina les 10 universitats que conformen l’Aliança i està dotat amb un pressupost de 14,7 milions d’euros. La UPF és la universitat coordinadora del projecte, amb la responsabilitat d’assegurar que les activitats programades fins al novembre del 2026 es portin a terme amb eficiència i s’assoleixin resultats de qualitat. També es responsable de gestionar el pressupost assignat amb eficàcia i transparència.

La UPF ha assumit, doncs, un paper de lideratge en el futur de l’aliança i es troba perfectament posicionada per impulsar les decisions de gestió que optimitzin l’ús dels recursos i que garanteixin la qualitat de les propostes i de les accions.

Activitats del projecte Eutopia More 

La UPF en tant que coordinadora del projecte Eutopia More, té la responsabilitat de supervisar les tasques realitzades per tots els grups de treball, gestionar les finances del projecte, interlocutar amb la comissió europea i els responsables d’altres aliances i coordinar els gestors del projecte en altres universitats. Eutopia More s’organitza en 6 grups de treball, que s’ocupen de:

 • La gestió i la governança de l’Aliança i del projecte (WP1)

 • La connectivitat entre diferents grups de treball i instàncies de l’Aliança (WP2)

 • Les activitats de docència recerca connectades (WP3)

 • La implantació glocal d’Eutopia i la seva influència i impacte local/regional, europeu, a Europa més enllà de la UE (WP4)

 • Les eines que han de facilitar la connectivitat i les activitats de l’Aliança i del projecte (WP5) 

 • La comunicació i l’impacte de la marca Eutopia (WP6)

Juntament amb la Secretaria General d’Eutopia, la UPF colidera el primer dels grups de treball (WP1: Gestió i Governança). 

Els seus objectius són garantir la sostenibilitat, la direcció i la governança de l'estructura de l'Aliança; però, també, del mateix projecte, tot proporcionant-li una gestió eficaç, assegurant que totes les tasques es lliurin amb la qualitat deguda i dins dels terminis i el pressupost establerts. Les activitats desenvolupades per l’equip de gestió del projecte inclouen l’avaluació dels riscos, la gestió financera, la comunicació entre els diferents actors, la coordinació interna i externa, l’avaluació i la supervisió de tot el projecte i la preparació dels informes de justificació per a la UE.

Durant el curs 2022-2023, s’han fet diverses accions en el marc d’aquest paquet de treball, incloses totes les derivades de la posada en marxa i gestió del projecte tant en el marc de l’Aliança, com internament a la UPF.

El denominador comú de totes les accions, externes i internes, ha estat la definició d’una manera de treball guiada pels principis següents:

 • L'establiment d'un context de confiança mútua i la compartició de la informació entre la UPF, l’Oficina Central a Brussel·les i els diferents socis de l’Aliança.

 • La necessitat i la voluntat d’establir procediments clars, col·laboratius i transparents entre els gestors d’Eutopia de les diferents universitats, tot optimitzant les pràctiques i les eines gestió.

 • La monitorització del desenvolupament dels grups de treball intentant millorar-ne l’eficiència i la capacitat executiva per tal que els productes i els resultats tinguin la qualitat deguda i es completin en els terminis establerts.

 • La necessitat d’optimitzar l’ús dels fons i de millorar la gestió financera entre els diferents socis de l’Aliança, simplificant-la i generant mecanismes de transparència per als fons directament vinculats al projecte i també per a fons externs que se’n deriven.

Activitats relatives a la coordinació general del projecte

En primer lloc, i com a continuació de la preparació i signatura del Gran Agreement amb l'EACEA (agost del 2022), el mes de setembre es van assignar i transferir els fons del primer termini del projecte a totes les universitats de l’Aliança.

L’octubre, es va organitzar una reunió de llançament del projecte (Kick-off meeting). Aquesta reunió va suposar el tret de sortida del projecte Eutopia More, amb unes jornades que es van celebrar a la UPF i que van comptar amb els principals responsables polítics implicats i amb el suport dels tècnics de l’Oficina Eutopia i de les diferents unitats de la nostra universitat. A l’acte, hi van assistir una cinquantena de participants, 40 dels quals de la mateixa Aliança Eutopia.

Durant els mesos següents, les activitats relatives a la gestió del projecte s’han centrat en la definició i la implementació dels processos de gestió: calendaris, plataforma de treball del projecte, organització de reunions de seguiment, supervisió de l’evolució dels paquets de treball, generació dels models d’informe per al retiment de comptes a la Unió Europea, etc. Aquestes accions han anat acompanyades de la participació en les activitats i les iniciatives del grup d’universitats coordinadores d’aliances (FOR EU) i del grup d’universitats espanyoles en aliances europees.

Des del paquet de treball de governança, la UPF ha participat en l’organització de la primera Eutopia Week, que ha tingut lloc a la Universitat Nova de Lisboa el passat mes de juny, i que ha constituït la primera trobada presencial de tots els actors del projecte Eutopia More per acabar de definir els plans de treball per als pròxims mesos i les qüestions de governança com és el cas de la finalització del procés de signatura de la Legal Entity, i la conformació definitiva dels nous boards de direcció d’Eutopia, en col·laboració amb la Secretaria General.

Activitats relatives a la coordinació interna d’Eutopia a la UPF

En clau de coordinació interna a la UPF, l'activitat durant el curs 2022-2023 s’ha centrat, d’una banda, en el tancament del projecte Eutopia 2050 i, de l’altra, en la formació de l’equip Eutopia a la UPF. 

Així doncs, s’ha constituït l’equip de personal tècnic d’Eutopia, s’han identificat els membres del PDI i del PTGAS de la Universitat que participen en els diferents paquets de treball i s’han iniciat els procediments i les reunions de coordinació interna.

Cal destacar que s’ha fet un important esforç per incentivar i millorar la participació dels estudiants de la UPF a Eutopia, incorporant-los a les task-forces de les iniciatives que els afecten directament i en diferents òrgans de govern de l’Aliança. En aquest sentit, a inicis del 2023 s’ha creat la Comissió Eutopia del Consell d’Estudiants de la UPF, que ha de reforçar la participació i dotar de transparència els processos de selecció d’estudiants per a les diverses oportunitats que ofereix Eutopia i vehicular totes les activitats i actes de representació dels estudiants en el marc del projecte Eutopia More. Està també prevista la creació d’una associació d’estudiants a la UPF, Eutopia Think Tank (EUSTT), que consolidi i reforci la capacitat d’actuació dels estudiants UPF de l’EUSTT. 

Així mateix, s’han creat i s'han posat en marxa procediments per a la  transparència i lliure concurrència competitiva a les activitats tant dels estudiants com del personal investigador i docent que participa en les activitats d'Eutopia mitjançant convocatòries obertes. Amb l’Assessoria Jurídica, s’ha treballat i s'ha posat en marxa una regulació marc per assignar beques per als estudiants, que han entrat en vigor amb la primera convocatòria de la Doctoral Summer School.

El maig del 2023, el grup d’Escoles de Doctorat d'Eutopia ha organitzat la primera Eutopia Doctoral School a la Universitat Nova de Lisboa. S’ha obert una convocatòria d’exempció de matrícula i ajuts de viatge per participar-hi, de la qual s'han beneficiat tres doctorands de la UPF dels departaments d’Humanitats, d'ETIC i de Ciències de la Salut. 

Activitats destacades de la UPF en els altres grups de treball d’Eutopia More

Els dies 25 i 28 d’abril del 2023 va tenir lloc, a Warwick, l’Strategy and Reflection Workshop, en el marc de la segona ronda de learning communities. La jornada va comptar amb els leads i partners de les learning communities de la UPF, un total de cinc professors, i va estar coordinada per l’equip central del model educatiu Eutopia.

Durant el mateix mes d’abril es van publicar i obrir dues convocatòries pertanyents al mateix paquet de treball sobre docència i recerca, la primera relacionada amb noves learning communities i la segona, amb joves investigadors. 

Concretament, el 28 d’abril es va obrir la convocatòria per liderar una connected community (CC) del projecte Eutopia More. A la UPF es van presentar tres propostes, de les quals només una, la Comunitat d’Emprenedoria i Innovació, proposada pel professor Miquel Oliver, ha estat seleccionada. Hi haurà un total de 10 CC noves per a l’Aliança, ja que cada universitat membre en coordinarà una.

D’altra banda, el 21 de juny va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per optar al programa Young Leaders Academy (YLA). Eutopia More finança un màxim de dos ajuts per universitat. A la UPF es van presentar tres propostes, de les quals se n’han seleccionat dues, una d’Humanitats i una altra de Medicina i Ciències de la Vida.

Altres projectes en el marc d’Eutopia

Eutopia presenta oportunitats més enllà del projecte Eutopia More, perquè facilita la participació en projectes de recerca i innovació docent de la CE en col·laboració amb altres universitats de l’Aliança. 

TRAIN 

La convocatòria d'Horizon 2020, Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities (SwafS), va atorgar un ajut de 2 milions d'euros a la iniciativa Eutopia-TRAIN, en el marc de l'Aliança Eutopia.

SIF 

El Programa Marc de Recerca i Innovació Horizon 2020 de la Comissió Europea va atorgar al Programa de Beques Postdoctorals de Ciència i Innovació Eutopia (Eutopia-SIF) 5,6 milions d'euros. A aquesta quantitat, se li sumaran 4,6 milions d'euros més provinents dels membres de l'Aliança.

D'aquesta manera, Eutopia-SIF formarà 76 investigadors postdoctorals durant cinc anys amb l'objectiu de crear la futura generació de líders en ciència i innovació a Europa, amb investigació i docència col·laborativa, internacionalment excel·lent, i treballant de la mà amb governs locals, empreses i organitzacions.

FlecsLab

L’objectiu del projecte és crear i implementar un marc pedagògic per explorar el potencial d’una aliança europea a l’hora d’oferir recursos i metodologies basades en la formació lifelong learning. El projecte, que compta amb el compromís de les sis primeres universitats de l’Aliança i un pressupost d’uns 320.000 euros, va començar l’1 de gener del 2022 i té una durada de 36 mesos.

EDLab

El projecte EDLab “Experimentació de polítiques europees en educació superior: pilotant un segell europeu de graus conjunts” té una durada d’un any i va ser aprovat el passat mes de gener per la Comissió Europea amb l'objectiu de testar la implementació de programes de grau europeus i internacionals conjunts i el nou Segell de Grau Europeu, amb especial èmfasi a França, Itàlia, Portugal i Espanya. El projecte, en el qual participa la UPF, està coordinat per la Universitat de Granada; agrupa 13 universitats d'Espanya, Portugal, Itàlia, França i Bèlgica en representació d'Arqus i d'altres tres aliances universitàries europees (ENLIGHT, EUTOPIA i SEA-EU).

Comunicació i difusió

Pel que fa a l’estratègia comunicativa, durant aquest curs s’ha fet un important esforç per definir-la i reforçar-la, amb la contractació d’un tècnic especialitzat que ha ajudat a dissenyar i millorar les plataformes de comunicació interna i externa que inclouen la web institucional central d'Eutopia, les xarxes socials i els canals informatius dels campus. Cal destacar especialment la renovació total de la web d'Eutopia-UPF, que s’ha orientat més cap als perfils dels usuaris amb informació actualitzada i apartats de notícies i reportatges que busquen la visibilitat de les persones que estan integrades i col·laborant en els projectes d’Eutopia.

En aquest sentit, s’ha fet una clara aposta per assolir que Eutopia estigui present a la Universitat amb la producció de contingut específic, així com amb la difusió d’esdeveniments i de convocatòries de manera regular i actualitzada. En paral·lel, també s’ha participat en la presa de decisions pel que fa a la política de comunicació de l’Aliança en general, més enllà del mateix perfil UPF. La presència de la UPF en les diferents reunions i trobades del grup de treball dedicat a la difusió de la feina de l’Aliança ha estat una prioritat per part de l’equip UPF i del tècnic de comunicació, juntament amb els responsables de comunicació i de les xarxes socials de la Universitat Pompeu Fabra.

Gestió econòmica i financera 

Durant aquest curs, en l’àmbit de les finances, l’activitat orientada a la gestió financera a la UPF s’ha concretat en els punts següents:

 • Tancament de l’auditoria del projecte Eutopia 2050.

 • Creació de guies internes sobre l’ús de la despesa del projecte Eutopia More. 

 • Definició dels procediments que impliquen despesa (contractació, gestió pressupostària, etc.).

El projecte Eutopia 2050 va finalitzar el novembre del 2022. El passat mes de febrer es va entregar a la Comissió Europea el Final Financial Statement, juntament amb la memòria descriptiva i auditada, com a justificació del projecte. 

En els darrers mesos s’han elaborat una sèrie de documents tècnics i guies d’ús intern que especifiquen en què es poden gastar i justificar els diners rebuts, quines despeses són elegibles i quin és el procediment per gestionar-ho a través de l’oficina Eutopia. Així mateix, s’han habilitat espais i unitats compartides amb les diferents activitats i projectes en què participa la UPF i que es gestionen, parcialment o totalment, des d’Eutopia.

D’altra banda, les accions financeres dutes a terme envers l’Aliança són:

 • Creació de dos models financers per a les Eutopia weeks.
 • Monitorització dels fons rebuts en el marc d’Eutopia.
 • Consultes als diferents WP leaders sobre imports compromesos. 
 • Seguiment financer d'Eutopia More.

Dades d'Eutopia More

 • 14,7 milions de euros
 • 10 universitats
 • 4 global partners
 • 19 professors UPF participants en les Connected Communities
 • 30 membres del personal tècnic i de gestió i d’administració i serveis treballant en el projecte