Des de l’àmbit d’Inclusió es treballen les necessitats educatives d’estudiants amb dèficits visuals, auditius, discapacitats físiques de tipus motora i orgànica, psicosocial i trastorn del neurodesenvolupament. Per al seu desenvolupament l’àmbit compta, d’una banda, amb la Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic, aprovada pel Consell de Govern el 28 d’abril del 2021, i el seu corresponent desenvolupament, i per l’altra, amb el Pla d’Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, que vetlla per garantir la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, facilitar-los la plena mobilitat i autonomia per les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en la vida universitària. Tal com s’especifica en el títol, el pla també preveu les accions per garantir la igualtat d’oportunitats per raons econòmiques entre els estudiants o aspirants a estudiants a la UPF.

Inclusió per a persones amb necessitats especials

En el marc del Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, i amb l'objectiu de continuar la revisió i la millora dels procediments que regeixen l'atenció als estudiants amb necessitats especials, s'ha continuat treballant en l’atenció i el suport d’aquest col·lectiu específic tenint en compte els principals recursos de què disposa, a través del servei d’atenció als estudiants amb necessitats especials, i de manera conjunta i coordinada amb els tutors de necessitats especials, responsables de les unitats de gestió i administració docents i el Servei d'Assessorament Psicològic (SAP) de la UPF.

Durant aquest curs acadèmic, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats educatives especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha atès 268 estudiants (124 homes, 143 dones i 1 no binari), dels quals 105 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya.

Del total d’estudiants, 11 eren estrangers, participants en programes de mobilitat. També s’han atès 4 estudiants de doctorat.

Per segon any s’ha obert la convocatòria dels ajuts econòmics UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda, aprovats per acord del Consell de Govern en la sessió de 15 de desembre del 2021.

Els ajuts, que van destinats als estudiants del programa UPF Inclusió per ajudar-los a fer front en aquestes despeses derivades de la seva discapacitat, amb la finalitat de garantir la continuïtat dels seus estudis universitaris, van comptar en aquesta primera edició d’una dotació econòmica màxima de 12.000 euros. De la convocatòria, en va resultar beneficiari 1 estudiant.

La Universitat ha continuat oferint millores en la plataforma docent respecte a l’accessibilitat i els recursos digitals a través de formats alternatius. Durant aquest curs els estudiants han utilitzat la conversió en 40.362 documents, majoritàriament en format html i pdf etiquetat, en un total de 2.566 assignatures. La mitjana per trimestre és de gairebé 2.050 usuaris.

Per segon any s’ha ofert als estudiants un programa de reforç en l’atenció i suport a la salut mental. Es tracta del projecte "La Foixarda: educació i salut mental", a càrrec de la Fundació Drissa, que incorpora el Servei de Suport Individual Psicològic i Pedagògic, que treballa en sessions individualitzades i es complementa amb el grup d’ajuda mútua (GAM) en format telemàtic, i el Servei de Suport Grupal Psicoeducatiu, que comprèn cinc sessions temàtiques de dues hores cadascuna, en format grupal i presencial, en què es treballen diverses eines per afrontar les competències personals. Els participants d’aquest curs, en total 5, han pogut accedir al programa de manera gratuïta. El projecte també ofereix formació adreçada al professorat sobre salut mental.

Des del programa UPF Inclusió es fomenta l'impuls de pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat. En aquest sentit, el programa ofereix assessorament a les empreses per coordinar les adaptacions necessàries per fer les pràctiques dels estudiants.

Pel que fa al personal docent, el servei ha atès les consultes relatives a les adaptacions dels estudiants amb necessitats educatives especials del professorat en general, així com les del personal docent del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors de necessitats educatives especials designats per cada facultat.

Respecte al Grup UPF, s’han continuat atenent totes aquelles qüestions puntuals que s’han plantejat sobre les adaptacions i l’aplicació de la normativa d’adaptació docent.

Respecte a les relacions amb entitats d'aquest àmbit, s'ha continuat mantenint la participació de la UPF en les xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat: en l’àmbit estatal, a través de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), depenent de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Diversidad y Discapacidad CRUE-Asuntos Estudiantiles, i en l’autonòmic, a través de la Comissió Tècnica UNIDISCAT, depenent del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Així mateix, tant en matèria de recursos tècnics com relatives a la inserció laboral, està en contacte amb diverses fundacions i entitats com ara la Fundació Prevent, la Fundació Universia i la Fundació ONCE. Cada any, la borsa de contactes s’amplia amb la clara voluntat d’incrementar les oportunitats i poder arribar a un major nombre d’estudiants.

Inclusió per a estudiants amb necessitats econòmiques especials

El programa Prometeus està impulsat per l’Associació Educativa Integral del Raval, conjuntament amb el Periódico El Raval, els instituts Milà i Fontanals i Miquel Tarradell, l'Ajuntament de Barcelona i les quatre universitats públiques de Barcelona: UB, UAB, UPC i UPF. El seu objectiu és donar suport social, acadèmic i econòmic als nois i noies en situació socioeconòmica desfavorida, en el trànsit de l'ensenyament secundari a la universitat i durant l'estada universitària. 

Per a aquest curs es va ampliar el nombre de centres vinculats a la UPF, i es va arribar a la xifra de vuit: Institut Milà i Fontanals, Institut Miquel Tarradell, Institut Barri Besòs, Institut Bernat Metge, Institut Pablo Ruiz Picasso, Institut Consell de Cent, Institut Barcelona-Congrés i l’INS Flos i Calcat. Al llarg d’aquest curs hi han hagut 14 estudiants Prometeus (el doble que el curs anterior) cursant estudis de grau a la UPF.

Els estudiants Prometeus també poden optar a una modalitat específica en la convocatòria de les beques salari que es convoquen anualment i que té una dotació mensual de 600 euros. Actualment, 4 dels 14 estudiants tenen una beca salari.

Per consultar les xifres corresponents a aquests ajuts, consulteu l’apartat “Accions relatives als estudiants”, dins "Comunitat universitària".

Els estudiants Prometeus també poden optar a una modalitat específica en la convocatòria de les beques salari que es convoquen anualment i que té una dotació mensual de 600 euros. 

Pel que fa al programa de beques salari per al curs 2022-2023, que s’adreça a nous estudiants de grau, es preveuen 5 beques, 3 en modalitat general i 2 en modalitat Prometeus. 

Per consultar les xifres corresponents a aquests ajuts, consulteu l’apartat “Accions relatives als estudiants”, dins "Comunitat universitària".

Servei d'Assessorament Psicològic

La Universitat Pompeu Fabra posa a disposició dels seus estudiants el Servei d’Assessorament Psicològic (SAP), que té com a finalitat atendre les necessitats dels estudiants i oferir-los recursos adequats que els ajudin a integrar-se plenament en la vida universitària. El servei s’ofereix de manera totalment confidencial i gratuïta, amb l'objectiu bàsic d'afavorir l'adaptació de l'estudiant a la vida universitària, ajudar-lo a mantenir la seva estabilitat personal i assolir un bon rendiment acadèmic. L’atenció als usuaris es fa en un espai de l’edifici Roger de Llúria, del campus de la Ciutadella.

Els psicòlegs tenen la missió d'orientar, de manera personalitzada i confidencial, sobre diverses qüestions com ara la manera més adient per millorar el rendiment acadèmic i personal o bé saber enfrontar-se a l'ansietat davant dels exàmens. Des del 2016, el servei va a càrrec de la Fundació Vidal i Barraquer. L'entitat, que va renovar la prestació del servei en guanyar la nova licitació l'any 2020, té previst mantenir-lo fins al 2024.

El nombre de consultes sol·licitades durant el curs 2022-2023 ha estat de 265. El SAP no ha atès enguany cap assessorament a professor. Respecte al nombre de derivacions per atenció psiquiàtrica, aquest curs s'han fet un total de 25 derivacions a la Fundació Vidal i Barraquer.

El nombre total d’hores de prestació de servei per a aquest curs ha estat de 270, repartides en 90 hores cada trimestre, en horari de matí i tarda. S’han ofert dotze visites setmanals durant totes les setmanes lectives del curs acadèmic.

La majoria de les visites s’han fet en format presencial a excepció d’algunes que s’han ofert en línia a petició de l’usuari.