Durant el curs acadèmic 2022-2023, s'ha continuat impulsant el desplegament del projecte d’administració electrònica amb la promoció de l’ús de mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris i la coordinació de les unitats implicades en el projecte.

La demanda de suport i desenvolupaments a mida per part de les unitats i òrgans ha continuat creixent. L’ús de l’eina CAU s’ha consolidat per a les peticions de suport tant internes com externes.

S’ha ampliat l’oferta de cursos de formació sobre tramitació administrativa amb la Plataforma d’Administració Electrònica (PAE) per tal que els tramitadors els puguin cursar en el període que millor s’adapti a les seves necessitats i disponibilitat. També han continuat els cursos en línia sobre identitat digital i certificació electrònica adreçats al PTGAS i al PDI.

S’ha continuat treballant en la millora dels manuals de suport i s’han elaborat guies específiques de tramitació per als tràmits electrònics.
S’ha iniciat una revisió i actualització de les normatives d’administració electrònica per adaptar-les als canvis de la legislació vigent.

 

Tràmits i serveis d'administració electrònica

Nous tràmits

Durant aquest curs acadèmic l’equip de projecte encarregat de desplegar el full de ruta de l'administració electrònica, format per la Secretaria General, el Servei d’Informàtica, l’Oficina d’Organització i Desenvolupament i la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat ha continuat amb el desenvolupament de nous tràmits electrònics per a estudiants, PTGAS i PDI, amb la col·laboració del Servei de Gestió Acadèmica, l’Oficina de Postgrau i Doctorat, el Servei de Recerca, la Unitat de Promoció i Comunicació Institucionals i l’Oficina de Nòmines, Pressupost i Sistemes d’Informació: premi per al treball de Fi de Màster i Tesi Doctoral a la Recerca en Gènere; certificat de participació en projectes de recerca; assignació de mesures organitzatives especials; bestreta; teletreball; trasllat d’expedient de grau o de màster, codirecció de tesi doctoral.

Participació en processos selectius

Es consolida el sistema per a la inscripció de participants en concursos de PTGAS i PDI a través de l’administració electrònica amb la col·laboració del Servei de PTGAS i el Servei de PDI, i s’ha ampliat a altres processos selectius amb la col·laboració de les unitats de gestió i administració (UGA).

Identificació electrònica per a la comunitat UPF

Per tal de potenciar l’ús dels mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris, la UPF continua oferint dos tipus d’identificació electrònica per a la comunitat: el certificat idCAT per a les persones interessades de la comunitat universitària (estudiants, PTGAS i PDI), i el certificat T-CAT per als càrrecs acadèmics i de gestió, i al PTGAS per a l’exercici de les seves funcions.

Interoperabilitat 

La Universitat continua integrada amb altres administracions a través d’EACAT. S’ha ampliat el ventall de dades disponibles en altres administracions consultables a través de Via Oberta per als processos relacionats amb la matriculació.

Integracions

La UPF s’ha integrat a Anot@RCP per enviar documents registrals al Registre Central de Personal del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.