El Centre d’Estudis per al Benestar Planetari s’ha consolidat plenament amb la incorporació d’una project manager i ha dotat el centre de més activitat i de més comunicació, tant entre els seus membres com amb la societat en general. Així, s’han organitzat uns seminaris amb una periodicitat mensual en què es tracten diferents temes d’interès relacionats amb l’objectiu del centre i proposats pels seus membres, convidant-hi primeres espases de l’esfera mundial sobre les temàtiques. També es recull tota l’activitat i els esdeveniments d’interès en una newsletter oberta al públic. El Centre pretén ser un pol generador de sinergies entre els investigadors i professors, així com amb els estudiants per tal de desenvolupar aquesta disciplina llançada per la Universitat i d'abast mundial.

El projecte de la Ciutadella del Coneixement a l’antic Mercat del Peix ha continuat avançant el seu curs seguint la planificació prevista i amb poques desviacions, i ha assolit noves fites aquest curs. Pel que fa a les obres ja s’han iniciat les dels dos soterranis i del pàrquing, i també les de la galeria de serveis que l’ha d’unir amb Roger de Llúria. També pel que fa als edificis de la UPF i de l’IBE, ja es va resoldre el concurs d’arquitectura, i el projecte ha recaigut en la UTE internacional Zimer Gunsul Frasca Architects, LLP, Mirag Arquitectura i Gestió, SLP, Double Twist, que ja estan preparant el projecte bàsic. L’edifici del BIST també compta amb l’equip d’arquitectura que l’ha de liderar i amb el seu projecte bàsic avançat. Es preveu sol·licitar una única llicència per als tres edificis. 

Dins d’aquest mateix àmbit, s’han tornat a convocar les ajudes anuals per a projectes sobre Benestar Planetari per a professorat i doctorands de la Universitat, convocatòria que ha tingut una molt bona acollida, que ha millorat les seves prestacions i que ha estat acompanyada de la celebració de diverses conferències i trobades internacionals així com l'organització d’un MOOC, un màster (en col·laboració amb la UOC i l’ISGlobal) i d’un mínor. La iniciativa també ha tingut el seu reflex en els Diàlegs Humanístics, que organitza regularment la Universitat, amb la realització de diversos debats sobre la temàtica i també amb la convocatòria dels premis en Benestar Planetari per a treballs de fi de grau i de màster.

Dins del Pla de Sostenibilitat Ambiental, s’han continuat duent a terme les diferents accions que el componen i s’està preparant un document resum de l’estat de la qüestió.

Quant a les accions per tal de fer front al canvi climàtic, la Universitat es compromet a reduir les seves emissions de carboni un 25% el 2025, un 55% el 2030, i esdevenir neutres en carboni de cara al 2040. Per tal de poder fer aquests càlculs i conèixer els àmbits on la reducció de la petjada és més urgent es va determinar l’any 1996 com l’any base de la Universitat sobre el qual prendre les mesures. Tal com ja es va poder constatar, la millora entre l’any 2018 i aquest any base era del voltant del 80%. Aquest curs’ha encarregat el càlcul de la petjada de carboni relativa a l’any 2022 per tal de veure si la millora continua la mateixa tònica o s’han d’impulsar accions de reforç noves. Com es va dir, el veritable repte al qual s'ha d'encarar la UPF és la neutralitat de carboni, ja que esdevindrà una tasca important i dificultosa donada la dependència que té encara la societat dels combustibles fòssils.

Aquest curs ees pot considerar pràcticament normal pel que fa a la situació pandèmica. Per aquest motiu es va decidir fer l’enquesta de mobilitat que s'havia ajornat l’any 2020 justament degut a la pandèmia i a les condicions de confinament que es van patir. Aquesta enquesta, la va contestar un 26,1% de la comunitat universitària durant el més de juny del 2022. Els resultats constaten un fort estancament en les opcions de mobilitat, tot i que amb fluctuacions no menyspreables. Per una banda, la comunitat universitària ha augmentat un 6% aproximadament; però, tot i tenir en compte el teletreball i la docència híbrida, els desplaçaments s’han augmentat un 1%, el quilometratge un 9% i les emissions de carboni un 32%. Això en part és degut també al fet que ha disminuït les persones que viuen a Barcelona ciutat, mentre que ha augmentat les que ho fan a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Pel que fa als modes de transport escollits per la comunitat universitària, es veuen poques diferències respecte de l’anterior estudi tot i que hi ha la irrupció dels patinets i dels vehicles de mobilitat personal (VMP).

Pel que fa a l’àmbit de l’energia, aquest any s’ha continuat amb la compra verda d’electricitat a través del CSUC, fet que permet una electricitat 100% d’origen renovable en els centres. Per altra banda, s’ha aconseguit engegar el projecte de plaques fotovoltaiques de l’edifici Mercè (Rectorat), amb una potència pic instal·lada d’uns 15 kWp. I així mateix, pel que fa a la instal·lació de plaques al Dipòsit de les Aigües, s’ha aconseguit trobar finançament a través dels ajuts gestionats per l’ICAEN, que es troba en fase de redacció del projecte executiu. Pel que fa a les plaques del Roger de Llúria i de Jaume I, es continua a la recerca de finançament que permeti disposar d'aquestes instal·lacions. També s’està aconseguint desencallar totes les problemàtiques per tal que el campus de la Ciutadella disposi de District Heating a través de l’empresa Districlima.

La façana vegetal de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer ja forma part del paisatge de la UPF i facilita ecoserveis a la plaça, tals com disminuir l’efecte d’illa de calor, purificador de l’aire o servir d’hàbitat per a la biodiversitat. En aquest sentit, el projecte ha tingut bona acollida i s’està estudiant de fer una segona façana vegetal als mòduls de Ramon Turró, del campus de la Ciutadella. També s’està estudiant introduir una façana verda al campus del Poblenou.

Per altra banda, la UPF ha continuat les seves tasques d’observador en les cimeres del clima que, anualment, organitza l'ONU, anomenades Conference of the Parties (COP), en què es debat sobre l’actualitat de la ciència en matèria de canvi climàtic i sobre les polítiques necessàries que s'han d'implementar. Així, a través del personal docent i investigador s’ha pogut anar a aquestes cimeres, tant a la primera setmana amb un contingut més tècnic com a la segona amb un contingut més polític, i compartir amb agents de tota la geografia mundial tots els avenços i punts importants per satisfer per tal d’evitar que el món s’escalfi més d’un grau i mig per sobre de les temperatures preindustrials.

També aquest any s’ha continuat el treball en xarxa i la participació en diferents grups de treball d'interès:

  • S’ha continuat participant amb Barcelona + Sostenible en els seus diferents projectes, com la taula de reducció de plàstics.

  • També s’han continuat les reunions amb la Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, en què ostentem la representació de les universitats de Barcelona, i des de la qual s’ha impulsat la Declaració de l’Emergència Climàtica de Barcelona o el posicionament davant la sortida de la crisi de la covid-19.

  • S'han continuat les reunions dels tècnics de medi ambient de les universitats catalanes dins de l’ACUP.

  • S'han continuat les reunions amb el Grup de Treball de Mobilitat de la CRUE Sostenibilitat, i la incorporació al nou Grup de Treball d’Urbanisme Sostenible.

  • S'ha fet el seguiment a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya dels nous concursos per comprar energia de fonts renovables.

  • Així mateix, aquest any ens hem incorporat al Grup de Treball de Mobilitat del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU).

En l’apartat de sensibilització i comunicació, coneixedors de la importància de conscienciar i de comunicar sobre medi ambient i sostenibilitat, UPF Sostenible ha continuat parant especial atenció a la seva vessant comunicativa. Per això, s'han fet diferents tipus d’accions que han permès incrementar la presència a les xarxes del nostre perfil.

També és rellevant mencionar la continuació de la difusió de les guies de bones pràctiques en sostenibilitat per a professors i per als càterings, les quals s’han difós activament a Twitter.