Introducció

Al llarg d’aquest curs acadèmic 2022-2023 Idiomes UPF ha registrat un total de 10.151 usuaris (dada de juny del 2023), el que suposa un rècord històric i un increment d’un 11,9% respecte al curs acadèmic anterior. D’una banda, un total de 4.315 persones s’han format en idiomes (un 14,5% més respecte a l’any anterior) i, de l’altra, un total de 5.836 persones (un 4,7% més respecte a l’any anterior) hi han confiat per fer una prova lingüística. Aquests indicadors tan positius permeten celebrar el creixement i la recuperació definitiva després de la pandèmia, que havia afectat especialment la formació en català i espanyol (subjectes a la mobilitat internacional) i també la realització de proves certificadores presencials, que es van haver de suspendre durant alguns mesos.

Així doncs, més de 4.300 persones han escollit Idiomes UPF al llarg d’aquest curs acadèmic per formar-se en idiomes amb qualitat universitària i han fet un curs de qualsevol de les modalitats i llengües diferents que conformen l'oferta acadèmica (alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, rus, xinès i japonès). Aquest volum d’estudiants situa Idiomes UPF com un dels serveis universitaris d’idiomes més importants. Pel que fa al nombre d’alumnes de cada idioma, destaquen l’anglès (amb 1.488 alumnes, un 34,48%), seguit del català (amb 1.359 alumnes, un 31,49%) i de l’espanyol (amb 1.051 alumnes, un 24,35%).

Així mateix, convé subratllar que al llarg d’aquest curs acadèmic 2022-2023 s’han impartit un total de 12.565,5 hores de docència en idiomes (gairebé 1.150 hores al mes), de les quals 4.417 hores (35,15%) han estat d’anglès, 3.890 hores (39,95%) han estat d’espanyol i 2.173 hores han estat de català (17,29%).

Arran de la publicació del Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana en el Sistema Universitari i de Recerca de Catalunya (PEC), publicat per la Generalitat el juliol del 2022, la Universitat Pompeu Fabra ha redoblat la seva aposta per fomentar la formació i acreditació en català de la seva comunitat. Com a resultat, s’ha passat de tenir 578 estudiants de català el curs passat a tenir-ne 1.323, el que suposa un rècord històric i un increment del 128,29%. Aquest èxit es fonamenta en diversos factors.

En primer lloc, s’ha potenciat l’oferta de català adreçada a estudiants internacionals d’intercanvi, estudiants de la resta d’Espanya i estudiants estrangers de grau. Enguany, aquesta oferta subvencionada des del nivell A1 fins al nivell C1.1 ha registrat un total de 354 participants, la qual cosa suposa un augment en aquest tipus de formació en català d’un 21,23% respecte al curs anterior.

En segon lloc, la UPF ha sigut pionera a llançar un curs virtual (MOOC) de nivell A1 de català que, tal com recomana fer el PEC, permet que els estudiants internacionals es puguin formar en català abans de la seva arribada a Catalunya. Aquest curs, obert i gratuït, s'anomena Catalan for Beginners, i té com a objectiu oferir recursos lèxics i gramaticals bàsics del català per afavorir la comunicació en un ventall de situacions quotidianes. Les tres edicions realitzades del curs, tutoritzades per professorat de català d’Idiomes UPF, han comptat amb un total de 365 inscrits (una dada provisional de juny del 2023).

Finalment, Idiomes UPF ha augmentat novament el nombre d’edicions de cursos de nivell C1 i nivell C2 de català, atès el fort creixement en la demanda d’aquests nivells. Hi ha hagut 196 participants en els cursos del nivell de suficiència C1 (un 68,97% més que el curs anterior) i 307 participants als cursos del nivell superior C2 (un 80,59% més que el curs anterior).

Les raons d’aquest increment sostingut són el creixent interès per l’acreditació en català entre el PDI de la UPF i el fet que l’acreditació del C1 o C2 per a l’exercici de la funció pública hagi esdevingut obligatori en uns casos i meritori en d’altres. A més a més, Idiomes UPF ha aconseguit posicionar-se com una de les entitats preferides pel públic extern a la UPF que busca aquest tipus de formació i acreditació en llengua catalana.

En aquesta línia, sota les directrius de la comissionada de Política Lingüística de la UPF, la Universitat ha fet novament un esforç important en relació amb l’acreditació en català del PDI. En les quatre ocasions al llarg d’aquest curs acadèmic en què s’ha celebrat la Comissió Avaluadora de l’Activitat Acadèmica realitzada en català pel Professorat, s’ha aprovat l’acreditació en català d’un total de 310 PDI de la UPF (xifra provisional del mes de juny). Així mateix, al llarg d’aquest curs acadèmic un total de 21 PDI de la UPF s’han presentat als exàmenes oficials CIFALC de català a la UPF per tal d’acreditar un nivell C1 o superior. Aquesta xifra és també provisional, ja que no té en compte la convocatòria CIFALC de juliol.

Així doncs, aquest curs acadèmic ha suposat un pas important i decidit en la defensa i promoció de la llengua catalana a la UPF. A més, s’ha aconseguit despertar entre la comunitat UPF i també entre el públic extern que participa als cursos de català que ofereix Idiomes UPF la necessitat de formar-se i acreditar-se en aquesta llengua, pròpia de Catalunya i de la nostra Universitat. Això ho demostra el fet que s’ha registrat un volum històric tant de persones que s’han format en català com de participants en les proves d’acreditació en català.

1. Formació lingüística dels estudiants de grau i de postgrau de la UPF

1.1. Programa de català

Aquests cursos constitueixen, juntament amb el castellà, el nucli d'activitats del programa per als alumnes no locals. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes.

PROGRAMA INSTITUCIONAL UPF

Cursos trimestrals de llengua catalana de 45 hores, des d’un nivell inicial fins a un nivell avançat, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d’intercanvi, estudiants de la resta d’Espanya i estudiants estrangers de grau. Des de fa un temps, la UPF ha volgut obrir la porta d’aquesta formació de català de qualitat universitària al públic extern, una iniciativa absolutament consolidada que permet any rere any incorporar més públic extern que tria la UPF com a lloc per formar-se en català.

 • CATALAN LANDING PROGRAMME: aquesta oferta, adreçada exclusivament a la comunitat UPF nouvinguda, ha tingut un total 38 inscrits. Aquest programa ofereix dins del pack d’acollida express un taller de cultura molt sintètic de 6 hores (Catalan Culture Survival Kit) i un altre de llengua de 15 hores (Catalan Language Survival Kit), amb la finalitat d’oferir una acollida cultural i lingüística que en només dues setmanes prepari els estudiants no catalanoparlants de màster i doctorat per començar els seus estudis a la UPF en condicions òptimes. D’altra banda, el pack d’acollida ofereix també un curs de 15 hores anomenat A Quick Glance at Catalonia, que permet adquirir uns coneixements més aprofundits sobre cultura, i un altre curs de 45 hores de nivell inicial de llengua catalana, que permet assolir un A1 abans de començar els cursos de grau a la UPF.

Com a novetat, i com a recurs perquè els estudiants internacionals es puguin formar en català abans de la seva arribada a Catalunya, la UPF ha estrenat enguany Catalan for Beginners, un curs de català en línia que té com a objectiu oferir recursos lèxics i gramaticals bàsics del català per poder-se comunicar en un ventall de situacions quotidianes. És gratuït i està obert a tothom, i està dissenyat per a estudiants internacionals que s’incorporaran a una universitat catalana properament i per a qualsevol persona que estigui interessada en la llengua i la cultura catalanes. El MOOC, del qual s’ha ofert un total de tres edicions al llarg del curs acadèmic, ha estat tutoritzat per professorat de català d’Idiomes UPF i ha comptat amb un total de 365 inscrits.

 • Cursos trimestrals de llengua: s’han obert un total de 12 grups de nivells diferents (des del nivell inicial A1 fins al nivell C1.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües), amb una durada de 45 hores, distribuïts durant tot l’any acadèmic. El nombre d’estudiants total ha estat de 290 alumnes, la qual cosa suposa una dada molt positiva.
 • Cursos no presencials a través de Parla.cat: s’han fet tres cursos de diferents nivells (des del nivell B2.1 fins al nivell C1.1 del del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües), amb una participació total de 26 persones, en el si d’un itinerari dissenyat específicament per tal que membres de la comunitat universitària puguin assolir el nivell C1 de català en un període breu de temps.
 • Cursos específics de preparació del certificat oficial de nivell de Suficiència (C1 del MECR): aquest tipus de curs ha registrat un increment altíssim en la demanda (+68,97% ) encara superior a la registrada el curs passat (que suposava un 46,84% respecte a l’anterior), fonamentalment per l’interès del PDI de la UPF per acreditar-se i pel fet que l’acreditació del nivell C1 sigui necessària per a les diverses oposicions per a la funció pública. S’han fet un total de 5 edicions del curs de 30 hores de preparació del Certificat Interuniversitari de Nivell de Suficiència de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Aquests cursos han tingut una participació total de 196 persones (29 són PDI) i la seva modalitat virtual ha tornat a tenir una molt bona acollida per part dels participants.

PROGRAMA DE PERFECCIONAMENT

Aquestos cursos, adreçats a la comunitat UPF i també al públic extern, permeten presentar-se amb garanties d’èxit a l’examen oficial de nivell superior de la CIFALC, homologat per la Generalitat de Catalunya. Enguany, el curs de preparació del nivell superior (C2 del MECR) de català ha registrat un total de 307 participants a les tretze edicions del curs. Aquest volum de matriculats, suposa un 80,59% més que el de l’any anterior, en el qual ja hi havia hagut un record històric. Resulta evident que la demanda del nivell C2 de català no ha deixat de pujar i que el model de cursos i docència propi d’Idiomes UPF resulta molt satisfactori i molt ben valorat per part dels participants en aquests cursos.

A més a més, novament la UPF ha volgut oferir un descompte de 100 euros a la matrícula al curs als PDI interessats a formar-se en el nivell superior (C2), un per sobre del nivell requerit per a la seva acreditació lingüística (C1, nivell de suficiència). Enguany, un total de 8 PDI de la UPF han gaudit d’aquest incentiu per formar-se en el nivell superior de llengua catalana.

FORMACIÓ A MIDA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha confiat en Idiomes UPF per formar el seu personal en nivell C1 i C2 de català, així com per millorar les seves habilitats comunicatives en llengua catalana. Al llarg d’aquest curs acadèmic, hi ha hagut un total de 101 participants en aquest pla de formació a mida.

Cal destacar el manteniment de la forta pujada en la demanda dels nivells més alts de català (C1 i C2 MECR), que supera notablement la d’anys anteriors, en què ja s’havien assolit xifres històriques. Destaca també el fet que entitats públiques hagin confiat en Idiomes UPF per a la formació i acreditació en nivells C1 i C2 de català del seu personal i, així mateix, que la UPF hagi sigut pionera, en línia amb el que recomana el Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya (PEC), publicat per la Generalitat el juliol del 2022, a oferir a tot el sistema universitari català un curs virtual de nivell A1 de català, obert a tothom i gratuït.

El nombre d’alumnes de català d’enguany (1.323) suposa un increment d’un 128,29% respecte el curs passat i és la xifra més alta de les registrades als últims 5 anys (vegeu el gràfic 1.1) i mai a Idiomes UPF.
 

1.2. Programa d’espanyol

Aquests cursos constitueixen una activitat molt important, ja que l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera suposa gairebé una quarta part de l'activitat docent, i l’espanyol és la segona llengua més sol·licitada després de l’anglès dins de l'oferta acadèmica. Se segueix en la línia de recuperació dels efectes tan negatius causats per la pandèmia que va aturar el ritme habitual de mobilitat internacional i per tant de la demanda dels cursos d’espanyol.

S’ha de destacar també que s'ha superat un llarg procés d’acreditació de qualitat i ha esdevingut centre d’ensenyament d’espanyol acreditat per l’Instituto Cervantes. Aquesta acreditació subratlla l’alt nivell de qualitat dels programes d’espanyol impartits.

PROGRAMA INSTITUCIONAL UPF

En aquest programa s’ofereixen cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, des d’un nivell inicial fins a un nivell intermedi, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d’intercanvi i a estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s’han obert el total habitual de 8 grups trimestrals de tres nivells diferents (inicial A1, bàsic A2 i intermedi B1 del MECR), distribuïts durant tot l’any acadèmic. El nombre total d’estudiants ha estat de 272, la qual cosa reflecteix un increment d’1,87% respecte a l’any anterior i posa de manifest també la pujada en el nombre d’estudiants internacionals que enguany ha pogut visitar la UPF.

OFERTA ESPECÍFICA UPF

Enguany, es consolida la recuperació dels programes d’espanyol Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) i els cursos d’estiu d’espanyol Barcelona International Summer School (BISS), que no van poder celebrar-se durant la pandèmia. Al llarg d’aquest curs acadèmic, s’han fet un total de 29 cursos d’espanyol semestrals per a alumnes universitaris procedents d’agències nord-americanes i amb un total de 377 alumnes.

SPANISH PROGRAM

Aquesta línia de cursos d’espanyol adreçats a col·lectius externs a la Universitat, així com a alumnes internacionals de postgraus UPF, que s’han fet en modalitat virtual, ha registrat la participació d’un total de 347 estudiants. De cara al curs vinent, s’apostarà per tornar a fer aquest programa de manera presencial a la UPF, ja que a la resta de programes d’espanyol els participants han valorat molt positivament la tornada a la presencialitat dels cursos.

Cursos trimestrals de llengua: s’han fet un total de 20 cursos de llengua, des del nivell A1 fins al nivell superior C1 del MECR, amb una durada de 30 hores cadascun, distribuïts durant tot el curs acadèmic (Landing, Fall, Winter, Spring i Summer).

CURS D’IMMERSIÓ EN ESPANYOL (CIE)

Aquest any, s’ha inaugurat un nou programa d’espanyol anomenat Curso de Inmersión en Español (CIE), que té un caràcter molt intensiu i està adreçat a estudiants internacionals que tinguin un nivel A2 d’espanyol i que estiguin interessats a assolir un nivel avançat (B2 MCER) o superior (C1 MCER) de la llengua en finalitzar el curs acadèmic per poder optar a estudis de grau o de postgrau a Espanya.

Aquest programa, dissenyat i impartit per Idiomes UPF, i avalat pel segell de qualitat de l’Instituto Cervantes, ha tingut un total de 39 participants durant aquest curs acadèmic.

En conclusió, enguany el departament d’espanyol, amb un total de 1.035 estudiants, ha crescut un 2,48% amb relació al curs passat, i ha llançat el nou programa d’immersió CIE, que es preveu que creixi durant els pròxims cursos acadèmics (vegeu el gràfic 1.2).
 

1.3. Programa de terceres llengües

El nucli d’activitats del programa acadèmic per a l’alumnat de grau i de postgrau de la UPF integra cursos generals i cursos específics de preparació per a diplomes, inclosos a l’oferta general d’Idiomes UPF, així com cursos dissenyats a mida per a determinats col·lectius d’estudiants.

Durant aquest curs acadèmic, 1.692 estudiants han participat en programes acadèmics de llengües estrangeres segons les dades que es recullen a l’apartat següent.

OFERTA GENERAL DE LLENGÜES ESTRANGERES 

Aquesta oferta, adreçada fonamentalment als estudiants de la UPF, acull també persones externes a la Universitat des de fa uns anys, de manera que s’aconsegueix oferir una formació de qualitat universitària també al públic en general. Dins d’aquesta oferta, destaquen enguany els aspectes següents:

 • Cursos anuals de llengua: s’han obert un total de 2 grups, de 90 hores, un en modalitat presencial i un altre en modalitat virtual, que segueixen un itinerari de formació des del nivell inicial (A1 del MECR) fins al nivell superior (C1.2 del MECR), amb 29 estudiants en total, distribuïts en anglès i italià.
 • Cursos específics de preparació de diplomes d’anglès: a més de fer-se un curs de preparació per al Certificate in Advanced English (CAE), de 40 hores i amb un total de 14 participants, s’han fet també dos cursos de preparació del First Certificate in English (FCE) amb un total de 30 participants.
 • Cursos intensius d’anglès: s’han obert 4 cursos intensius, amb un total de 66 participants, de nivells que van des del B2.1 fins al C1.2 del MECR, i que permeten assolir dos nivells d’anglès al llarg d’un curs acadèmic.
 • Cursos de preparació de la PCCL: un total de 52 estudiants han seguit un curs específic per preparar-se per a la Prova de Competència Lingüística (PCCL) d’anglès que dissenya i administra Idiomes UPF.
 • Cursos intensius d’estiu d’anglès: hi ha actualment un total de 28 estudiants matriculats, si bé la xifra definitiva no se sabrà fins que comencin els cursos al juliol.

En conclusió, s’ha de subratllar que tot i que continua la davallada d’aquests tipus de formació en llengües estrangeres agrupada a l’oferta general (un descens del 26,51% respecte del curs passat) és similar al de la resta d’escoles universitàries i en el sector en general que, des de fa uns anys, pateix una caiguda accelerada de la demanda d’ensenyament de terceres llengües, especialment l’anglès. Els motius són diversos:

 • Els estudiants cada vegada arriben més formats en idiomes a la universitat.
 • Ha desaparegut el requisit del B2 en idiomes per als alumnes de grau.
 • No es percep la necessitat d’assolir nivells superiors al B2 en anglès o en l’aprenentatge de més llengües estrangeres.

A la vista d’això, s’ha fet èmfasi en la importància de no quedar-se, només, en un nivell B2, sinó de continuar formant-se i acreditar un nivell més alt d’una tercera llengua i iniciar-se també en la formació de més llengües estrangeres. A més, s'ha continuat modificant l'oferta formativa per tal d’adaptar-la a les demandes dels estudiants en general, que requereix una oferta de cursos específics, de durada més curta i amb l’objectiu final de la certificació.

ASSIGNATURES D’IDIOMES ALS GRAUS

Des de fa més d’una dècada, s'imparteixen assignatures d’idiomes (anglès, alemany, francès, italià, xinès, rus) dins els plans d’estudis de grau de diferents centres adscrits a la UPF i, enguany, aquest tipus de formació s’ha adreçat a un total de 1.419 estudiants (la qual cosa suposa un increment del 6,21% respecte el curs passat).

 • Tecnocampus Mataró Maresme (TCM): s’han impartit 41 assignatures d’anglès del pla docent de diferents graus d’aquest centre adscrit a la UPF, amb una participació de 956 estudiants. Així mateix, també s’han impartit 3 assignatures de grau d’alemany, 3 de francès i 2 assignatures d’italià, amb una participació total de 89 estudiants. Així doncs, s’ha impartit docència en 49 assignatures d’idiomes, amb un total de 1.045 estudiants.
 • Escola de Comerç Internacional (ESCI): s’han impartit 5 assignatures de francès, 8 assignatures d’alemany, 4 assignatures de xinès, 2 assignatures d’àrab i, com a novetat, 2 assignatures de rus dins del pla docent de grau dels estudiants d’ESCI, amb una participació total de 280 alumnes.
 • Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM): s’han impartit 2 cursos d’anglès per a usos acadèmics per als estudiants d’aquest centre, amb una participació de 94 alumnes.

CAMPUS PLURILINGÜE UPF JULIOL 2023

Cursos d’introducció a diferents llengües i cultures (francès, italià, alemany i rus): la Universitat Pompeu Fabra aposta per un perfil multilingüe i intercultural que permeti als membres de la seva comunitat tenir coneixements de diferents llengües i cultures d’arreu del món per tal de ser ciutadans globals. Per aquesta raó posa en marxa novament el Campus Plurilingüe UPF 2023, que convida els participants a conèixer fins a quatre llengües i cultures diferents al llarg del mes de juliol a un preu molt reduït. Els cursos tornen a ser presencials.

Aquesta iniciativa, oberta als membres de la comunitat UPF així com a la societat en general, té a data d’avui un total provisional de 32 inscrits. Tan bon punt comencin els cursos al juliol es coneixerà el nombre definitiu de participants.

FORMACIÓ A MIDA PER A ESTUDIANTS DE POSTGRAU UPF

Novament es va fer un curs de Writing Academic Articles in English, adreçat a estudiants de postgrau de la Facultat de Traducció i Interpretació, amb una participació total de 22 alumnes.
 

2. Formació lingüística per a professionals

2.1. Formació lingüística per al personal d’administració i serveis (PTGAS) de la UPF

El nucli d’activitats del programa acadèmic per al personal d’administració i serveis (PTGAS) integra cursos generals i cursos específics de diferents modalitats en dues llengües: anglès i català.  

FORMACIÓ EN ANGLÈS

 • Dins el programa Pla d’Anglès Avançat, s’han fet 3 cursos de nivell B2.2, C1.2 i C2.1, amb un total de 34 participants.
 • Cursos específics a mida: s’ha continuat impartint diferents cursos per respondre a les necessitats específiques de diferents col·lectius del PTGAS, amb una participació total de 13 persones.

FORMACIÓ EN CATALÀ

S’ha fet una edició del curs Textos de Català Administratiu, amb un total de 13 participants.
 

2.2. Formació lingüística per al personal docent i investigador (PDI) de la UPF

La UPF ha implementat novament una oferta formativa en llengües i metodologia adreçada al personal docent i investigador (PDI), que integra actuacions en anglès i en català.

FORMACIÓ EN ANGLÈS

 • Anglès per a la docència: s’ha impartit una edició del curs de 10 hores English for Academic Presentations amb un total de 16 participants i dues edicions del curs de 10 hores Oral Fluency for the Classroom amb un total de 23 participants.
 • Anglès per a la recerca: s’han impartit dues edicions del curs de 10 hores English for Writing Academic Articles amb un total de 30 participants.
 • Formació en nivells de domini: s’han impartit dos mòduls trimestrals de 30 hores cadascun de nivells C1.2 i C2.2, amb un total de 61 participants, amb l’objectiu de proporcionar un nivell excel·lent de llengua anglesa al PDI interessat.
 • Anglès per a l’acreditació: s’ha impartit un taller de 6 hores de preparació del CLUC-EMI (Certificat de Capacitació per a la Docència en Anglès per al PDI), amb un total d’11 participants.

FORMACIÓ EN CATALÀ

El PDI té accés prioritari al Programa Institucional UPF de català que ofereix cursos trimestrals des de nivell inicial (A1 MECR) fins al nivell de suficiència (C1 MECR). Com a complement d’aquesta oferta i per tal de respondre a les necessitats específiques en llengua catalana del PDI, també s’han fet els cursos següents:

Català per a la docència del PDI que no té el català com a llengua materna:

 • Una edició del curs de 10 hores anomenat Nocions Bàsiques de Català per a la Docència, amb una participació de 7 persones.
 • Una edició del curs de 10 hores anomenat Millora la Teva Fluïdesa i Comunica’t en Català amb els Teus Estudiants, amb una participació total de 14 persones.

Català per a la docència del PDI catalanoparlant:

 • Una edició de l’acció formativa de dues hores anomenada Assessora’t sobre com Acreditar el Nivell C1 de Llengua Catalana, adreçat al PDI catalanoparlant interessat en acreditar-se oficialment a través dels exàmens oficials CIFALC que organitza Idiomes UPF a la UPF, però que no necessita fer un curs de formació previ.
   

2.3. Formació lingüística per a professionals d’entitats del Grup UPF i entitats externes

 • Tecnocampus Mataró Maresme, curs d’atenció al públic en anglès (inicial): es va impartir una edició d’aquest curs al novembre, amb la participació de 9 persones.
 • Universitat Politècnica de Catalunya, taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès: se'n va impartir una edició al novembre, una al desembre i una al juny, amb una participació de 30 persones.
 • Formació específica en anglès per al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB): es continua amb aquesta formació altament específica i personalitzada per a 1 persona d’aquesta entitat pública.
 • Formació de català a mida per a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA): com ja s’ha mencionat anteriorment, enguany, per primera vegada, s’ha format en català un total de 101 treballadors d’aquesta entitat pública.
 • Formació de professorat d’Español como Lengua Extranjera (ELE): s’ha fet una edició intensiva d’aquest curs al juliol, amb un total de 16 participants.
   

3. Servei d’avaluació i certificació lingüística

En aquesta línia, s'han dissenyat, s'han elaborat i s'han organitzat diverses proves lingüístiques, en diferents llengües i per a fins específics. Al llarg del curs acadèmic 2022-2023 es van fer un total de 5.836 proves, la qual cosa suposa un creixement del 4,7% respecte al curs passat.
 

3.1. Proves certificadores a Idiomes UPF

 • Proves de certificació de competència lingüística (PCCL)

Per a alumnes de grau, del Grup UPF i públic extern: durant el curs acadèmic 2022-2023 s’han ofert 12 convocatòries de la Prova de Certificació de Competència Lingüística (PCCL) multinivell d’anglès, en les quals un total de 420 inscrits han certificat el seu nivell d’anglès (B1 llindar, B2 avançat o C1 de domini funcional MECR) en funció del seu resultat. Així mateix, s’han programat 5 convocatòries d’altres llengües: de francès, amb un total de 30 participants; d’italià, amb un total de 12 participants; d’alemany, amb un total de 21 participants; de català, amb un total de 7 participants, i d’espanyol, amb un total d’11 participants.

 • Proves de diagnòstic lingüístic
  • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) per a alumnes de grau: el nostre programa ha organitzat un total de 690 proves de diagnòstic lingüístic d’anglès i 24 de francès per als estudiants de grau de centres adscrits a la UPF. Aquesta prova els proporciona informació sobre el seu nivell d’anglès respecte al nivell requerit per tal de graduar-se (B2, nivell avançat del MECR).
  • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) Idiomes UPF: s’han organitzat proves de diferents idiomes per a un total de 2.270 participants interessats a accedir als cursos de l’oferta formativa. Les proves s’han repartit entre: 625 proves d’anglès, 699 proves d’espanyol, 722 proves de català, 75 proves de francès, 12 d’italià i 28 proves d’alemany. Així mateix, un total de 96 estudiants que volen accedir a màsters de la UPF han fet una prova d’accés de nivell B2 d’anglès i 100 d’espanyol.
    

3.2. Acreditacions de coneixements suficients de català per a la docència

La Universitat Pompeu Fabra posa especial èmfasi a oferir formació i vies d’acreditació per al PDI que necessita acreditar el nivell C1 en català per complir d’aquesta manera amb el Decret 128/2010, de 14 de setembre, i per aquest motiu al llarg d’aquest curs acadèmic la Comissió Avaluadora de l’Activitat Acadèmica realitzada en Català pel Professorat de la UPF s’ha reunit un total de quatre vegades i ha acreditat en nivell C1 o superior de català a un total de 310 PDI de la UPF. Actualment, resta pendent la celebració d’una última comissió prevista per al 17 de juliol i, per tant, la xifra esmentada és provisional.

Així mateix, al llarg d’aquest curs acadèmic un total de 21 PDI de la UPF s’han presentat als exàmenes oficials CIFALC de català a la UPF per tal d’acreditar un nivell C1 o superior. Aquesta xifra és també provisional, ja que no té en compte la convocatòria CIFALC de juliol.
 

3.3. Preparació i seu oficial de diplomes

 • Llengua catalana (CIFALC): com a seu oficial del Certificat Interuniversitari de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), ha organitzat cinc convocatòries anuals d’exàmens oficials de català, amb un total provisional de 518 candidats (pendent convocatòria oficial de juliol).
 • Llengua espanyola (DELE): com a seu de les proves del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Idiomes UPF ha organitzat set convocatòries oficials d’aquest diploma, amb un total provisional de 564 participants (pendent convocatòria oficial de juliol).
 • Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE): d’aquesta prova, necessària per obtenir la nacionalitat espanyola, se n’han fet 18 convocatòries, amb un total provisional de 845 participants (pendent la convocatòria oficial de juliol).
 • Certificat de Capacitació del PDI per a la Docència en anglès: la UPF, que ha participat juntament amb tres universitats catalanes més (UAB, UdG i UIC) en l’elaboració d’aquest certificat interuniversitari adreçat al personal interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari, ha programat dues convocatòries, amb un total de 27 candidats.

Cal subratllar que més de la meitat dels usuaris d’Idiomes UPF (57,5%) utilitza els serveis oferts per fer una prova lingüística mentre que la resta (42,5%) ho fa per rebre formació en idiomes. Així doncs, el servei d’acreditació recull una part important de l'activitat anual. Pel que fa a les llengües d’acreditació, la més demanada és l’espanyol (38,02 %), seguida de l’anglès (31,84%) i del català (26,68%). Pel que fa al tipus de proves més demanades, el primer lloc l’ocupen les proves de diagnòstic o proves de nivell PDL (49,26%), el CCSE (prova de coneixements culturals necessària per obtenir la nacionalitat espanyola), amb un 14,48% i en tercer lloc el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), amb un 9,66%.
 

3.4. Assessorament sobre certificacions lingüístiques per a la UPF

També s'ha assessorat diferents unitats de la UPF en matèria de llengües i certificacions lingüístiques. S'han elaborat i s'han actualitzat dossiers d’assessorament tècnic pel que fa a requisits lingüístics i equivalències de certificats i títols oficials en diferents llengües per tal d’accedir als postgraus de la UPF, sol·licitar beques de mobilitat internacional, demanar reconeixement de crèdits per idiomes als estudis de grau, etc.

 

4. Formació en didàctica de llengües per a l’equip docent d’Idiomes UPF

4.1. Formació interna

El professorat d’Idiomes UPF gaudeix del pla de formació que la UPF ofereix als membres del PDI de la nostra Universitat.
 

4.2. Formació externa

Seguint el pla estratègic d’ajuts per a la formació externa del professorat, s’ha participat en les activitats següents:

 • Cursos
  • Curs El ChatGPT i la Intel·ligència Artificial Aplicats a la Docència, fet per 8 membres del professorat (maig/juny del 2023, a la UPF)
  • Curs Aprendizaje del Léxico en el Aula de Idiomas, fet per 1 membre del professorat (abril/maig del 2023, en una entitat privada)
  • Curs sobre Mindfulness Aplicat a l’Aula, fet per 1 membre del professorat (abril/maig del 2023, en una entitat privada)
  • Webinar: Qüestionaris d’Avaluació a l’Aula Global, fet per 1 membre del professorat (abril del 2023, a la UPF).
  • Curs Genially: l’Eina per Crear Continguts Educatius, fet per 2 membres del professorat (maig del 2023, a la UPF)

 

5. Relacions externes i representació 

En aquest àmbit es poden destacar les relacions següents amb:

 • Escoles universitàries d’idiomes de Catalunya
 • La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), en relació amb els certificats oficials de català (CIFALC) i els certificats interuniversitaris de llengües estrangeres (CLUC)
 • Associació de Professors d’Anglès de Catalunya (APAC)
 • Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES)

A més a més, es participa en diferents projectes interuniversitaris que reben finançament de la Generalitat a través de la convocatòria INTERLINGUA.

Com a conclusió és necessari subratllar que s'ha superat un llarg procés d’acreditació de qualitat i s'ha esdevingut centre d’ensenyament d’espanyol acreditat per l’Instituto Cervantes a partir del mes de maig del 2022. Aquesta acreditació subratlla l'alt nivell de qualitat dels programes d’espanyol impartits per Idiomes UPF.