El total d’estudiants matriculats a la UPF durant el curs 2022-2023 a la UPF ha estat de 13.005. S'han matriculat als ensenyaments de grau 10.199, dels quals 2.504 són estudiants de nou ingrés a primer curs, i a postgrau, 2.806, dels quals 1.518 són de màster i 1.288, de doctorat.

Tenint en compte tot el Grup UPF [1] la matrícula augmenta fins als 20.614 estudiants, 15.292 de grau i 5.322 de postgrau.
 

Graus

Aquest curs s’han ofert 2.415 places de 27 graus. La demanda en primera preferència ha estat de 4.250 sol·licituds. Això significa que la ràtio D/O és d'1,76; és a dir, gairebé dues places sol·licitades en primera preferència per cada plaça oferta, un valor similar al dels darrers cursos.

En el 74,1% dels graus oferts per la UPF, la demanda és superior a l’oferta (21 dels 27), i en el 59,2% la demanda supera en més de la meitat les places ofertes (ràtio D/O superior a 1,5). En 7 graus la demanda en primera preferència és inferior a l’oferta de places (25,9%).

Només 8 dels 28 graus integrats de la UPF han incrementat la seva nota de tall en la primera assignació. Tanmateix, la baixada en les notes de tall és poc significativa, ja que en la majoria de casos disminueix només algunes dècimes, i continuen sent molt elevades en la majoria dels graus; més concretament en gairebé el 74% dels estudis (20 de 27) la nota de tall és superior a 9 (la puntuació màxima és 14).

El nombre total d’estudiants matriculats a grau ha anat augmentant els darrers cursos fins a situar-se entorn els 10.199. El seu perfil és d’un 62% de noies i un 38% de nois, de 20 anys d’edat de mitjana, i residents a Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana (68%).
 

Màsters i doctorats

El curs 2022-2023 s’han matriculat 1.211 estudiants de nou ingrés als màsters universitaris de la UPF; la xifra més alta dels últims anys. Globalment, la matrícula de nou ingrés cobreix el 80% de l’oferta.  

El curs 2022-2023, als 34 màsters universitaris de la UPF s’han matriculat un total de 1.518 estudiants, la xifra més alta dels últims anys. El 65% són dones i el 35%, homes, de 26 anys d’edat de mitjana.  

El 10,5% dels estudiants de màster provenen de la UPF i el 42,6%, d’alguna altra universitat catalana. Els estudiants procedents d’universitats espanyoles són el 12%, i el 35% restant vénen d’universitats estrangeres.

A la UPF s’ofereixen 9 doctorats. El curs 2022-2023 hi ha hagut 1.288 estudiants matriculats als doctorats (el 51% dones i el 49% homes). El 55% dels estudiants de doctorat són estrangers, bàsicament provinents d’Europa (22%), de Llatinoamèrica (13%) i d’Àsia (10,5%). Els estudiants de nou accés han estat 263.

1 Pel que fa a la docència, el Grup UPF inclou els estudis oficials oferts per la Universitat (estudis integrats) i els oferts pels centres adscrits.