Nombe d'alumni donats d'alta % respecte al total de donats d'alta
1994-2004 2.105 9,4
2005-2016 12.747 56,6
2017-2021 9.621 42,8
2022 156 0,7

* Dades a 12 de juny del 2022