Tipus ajut (Imports en milers d'euros) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Projectes i ajuts competitius

30.531 23.179 26.592 25.342 19.560 34.465

Contractes i ajuts no competitius

3.438 3.850 3.998 2.862 3.353 5.608

Recursos humans

6.534 8.249 6.762 9.418 7.128 8.859

Infrastructura i ajuts institucionals

5.392 5.405 5.276 5.312 6.806 7.727

Total

45.895 40.683 42.628 42.935 36.847 56.659

 

Projectes i ajuts competitius: projectes de recerca, preparació de sol·licituds de projectes, projectes de transferència de tecnologia, ajuts per a l'organització de congressos, xarxes temàtiques, xarxes de formació, accions integrades/concertades, suport a grups de recerca, premis, ...

Recursos humans: Incorporació de personal investigador (inclou programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva), estades fora, ajuts predoctorals.
Contractes i ajuts no competitius: recerca, serveis, ajut basal, formació i serveis científico-tècnics. 
Ajuts institucionals: PROFOR, programa ICREA Senior (valoració anual del conjunt de contractes), ...

La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement