El compromís de la UPF amb la recerca i la innovació responsables està recollit en el Pla Estratègic, en el qual s’indica que el model de recerca ha d’estar “inspirat en els principis de la recerca i la innovació responsables (Responsible Research and Innovation, RRI), dins el marc de les polítiques de responsabilitat social de la UPF”.

En aquest sentit, la Universitat té una ferma voluntat d’introduir l’RRI en totes les dimensions i en les diferents activitats de la UPF. Aquesta voluntat es veu recollida en La guia de l’investigador de la UPF, que recull un apartat específic sobre RRI, i també que el primer número de la revista 360 (2017) va estar dedicat a l’RRI de la UPF. 

Dins  l’àmbit de la responsabilitat social, es va crear una coordinació en RRI, en què participen diferents unitats o àmbits de la Universitat i es recullen els aspectes següents de l’RRI.

  • Ciència i accés obert
  • Educació científica i participació
  • Ètica
  • Igualtat de gènere

Ciència i accés obert: Biblioteca. S’han  fet 5 accions formatives en què s'han tractat temes de ciència oberta i RRI. Aquestes accions corresponen a 3 sessions del Plan Estatal; 1 sessió sobre ètica, protecció de dades  i ciència oberta, i un MicroMooc sobre accés obert. El nombre total d’assistents va ser de 139. 

Resum de dades d'estudis sobre accés obert

Universitat Pompeu Fabra (2018) 67 %
Mitjana Observatori (2018) 57,9 %
Mitjana CRUE (2017) 50 %


L’any 2018 va augmentar la publicació científica en accés obert, que se situa en el 67%; mentre que l’any 2017 era del 63%.

Font: Servei de Biblioteca

 

Repte de futur: Promoure les mesures necessàries per fomentar la implementació de la ciència oberta a la UPF.

Educació científica i participació: amb les diferents actuacions desenvolupades pel Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra i les activitats de divulgació, de comunicació, de transferència i de projecció que es promouen, es fan i/o participa el Gabinet de Rectorat.

 

Repte de futur: Reforçar el compromís públic de la recerca que es fa a la UPF, i promoure la divulgació científica i la participació de la UPF en l’educació científica dels ciutadans.

 

Ètica: amb la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF, Servei de Recerca). Va ser constituïda el desembre del 2014 per contribuir a la millora dels estàndards ètics i a la protecció de dades personals de les activitats de recerca i les pràctiques acadèmiques relacionades amb els éssers humans. 

Font: Web de la CIREP

 

 

 

 

 

 

 

Igualtat de gènere. L’àmbit de l’RS ha creat una base de dades, que es va actualitzant, sobre els grups de recerca de la UPF que treballen la perspectiva de gènere, el personal docent i investigador de la UPF amb expertesa en gènere i les tesis doctorals amb temàtica de gènere. A més, a la Unitat d’Igualtat es pot trobar informació sobre docència i recerca amb perspectiva de gènere.

--  

D’una altra banda, el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions convoca les beques Dorcas Muthoni PhD Fellowship, els objectius de les quals, entre d’altres, són promoure la igualtat, compartir la recerca excel·lent amb dones africanes durant el programa de doctorat i contribuir a l’impacte social en països africans.

En l’àmbit de la recerca, el 2018, s’han iniciat quatre nous projectes europeus relacionats amb l'RRI, una explicació més extensa de la qual es pot trobar a la Memòria de la Universitat, curs 2018-2019.

Accions de difusió i transferència

El Vicerectorat per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca i el Vicerectorat per al compromís social i la igualtat han posat en marxa, conjuntament, un nou projecte sobre divulgació i comunicació de la ciència, el qual respon a l’element recollit en el Pla Estratègic, que indica que la recerca ha de tenir vocació de transformació social, buscant les millors maneres de transmetre el coneixement científic i d’implicar-hi tota la societat.

Les activitats de la recerca i la divulgació de la ciència es poden consultar clicant aquí.

I a la web de l’ACUP, els projectes sobre ODS.

Repte de futur: Reforçar el compromís públic de la recerca que es fa a la UPF, i promoure la divulgació científica i la participació de la UPF en l’educació científica dels ciutadans.