Els colors dels temes corresponen als colors designats en l’anàlisi de materialitat (crític, important i emergent). Els temes sense color corresponen a l’obligatorietat de resposta si s'opta per l'opció essencial de reporting.

102 CONTINGUTS GENERALS 

 Perfil de la Universitat

102-1 Nom de la universitat  E 

102-2 Serveis prestats per la Universitat  E 

102-3 Ubicació de la seu central de la Universitat

102-4 Països on la Universitat desenvolupa les seves funcions

102-5 Règim jurídic de la Universitat

102-6 Àmbits de coneixement i tipologia de l'alumnat

102-7 Mida de la Universitat  E 

102-8 Informació sobre la plantilla i altres treballadors E   I també a Magnituds

102-10 Canvis significatius

102-12 Principis i iniciatives subscrits per la Universitat

102-13 Afiliació a associacions i organitzacions E

102 Contingut nou 1 – Infraestructura de la Universitat

102 Contingut nou 2 – Qualitat

102 Contingut nou 3 – Internacionalització de la Universitat

102 Contingut nou 4 – Titularitat de la Universitat

Estratègia  

102-14 Declaració del rector i del Consell Social E  

Agrup. 102-15 i 102-11 Precaució, impactes, oportunitats i riscos

102 Contingut nou 5 – Estructures i estratègia en RS

Ètica i integritat

102-16 Valors, principis, estàndards i codis de conducta de la Universitat

102-17 Mecanismes d’assessorament i preocupacions ètiques

Governança 

Agrup. 102-18, 102-19 i 102-20 Estructura de govern de la universitat i responsabilitat en l’àmbit executiu de temes econòmics, ambientals i socials

102-21 Consulta i participació dels grups d’interès en els temes econòmics, ambientals i socials

102-22 Composició dels òrgans de govern 

102-23 Funcions del rector o rectora

102-24 Nomenament i selecció dels òrgans de govern 

102-25 Òrgans de govern i conflictes d’interessos

102-26 Funció dels òrgans de govern a l’hora d’establir propòsits, valors i estratègia de la Universitat

102-27 Coneixements col·lectius dels òrgans de govern 

102-28 Avaluació de les directrius estratègiques de la Universitat

102-32 Òrgans de revisió i aprovació de l’informe de sostenibilitat

Agrup. 102-33 i 102-34 Comunicació de preocupacions

102-35 Polítiques retributives dels òrgans de govern 

102-36 Processos per determinar les retribucions

102-37 Implicació dels grups d’interès quant a retribucions

102-38 Comparativa de les retribucions

102-39 Ràtio de l’increment percentual de la retribució anual bruta

Participació dels grups d’interès

Agrup. 102-40, 102-42, 102-43 i 102-44  Grups d’interès

102-41 Acords de negociació col·lectiva, lleis o d’altres normatives

Pràctiques per a l’elaboració d’informes de sostenibilitat

102-45 Entitats incloses en els estats financers i entitats en les quals la Universitat té participació

102-46 Definició dels continguts de l’informe de sostenibilitat i les cobertures del tema

102-47 Llistat de temes materials

102-48  Reexpressions de la informació  E 

102-49 Canvis en l’elaboració d’informes de sostenibilitat

102-50 Període objecte de l’informe de sostenibilitat

102-51 Data del darrer informe de sostenibilitat

102-52 Cicle d’elaboració de l’informe E

102-53 Punt de contacte a la Universitat

102-54 Declaració de l’elaboració de l’informe de conformitat amb els estàndards de la GRI

102-55 Índex de continguts de la GRI

102-56 Verificació externa

103 ENFOCAMENT DE GESTIÓ 

103-1 Explicació del tema material i de la seva cobertura

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió

ESTÀNDARDS ECONÒMICS (200)

201 Acompliment i impactes econòmics directes 

Agrup. 201-1 i 201-4 Fluxos monetaris i impactes econòmics directes

201-2 Implicacions financeres i altres riscos i oportunitats derivats del canvi climàtic

203 Impactes econòmics indirectes 

Agrup. 203-1 i 203-2 Impactes econòmics indirectes de les inversions en infraestructures, dels canvis en la ubicació de les infraestructures i altres impactes econòmics indirectes

204 Pràctiques d’adquisició  

204-1 Proporció de despesa feta a proveïdors locals 

205 Anticorrupció 

Agrup. 205-1 i 205-3 Mesures de control de la corrupció, casos confirmats i conseqüències d’aquests

205-2 Comunicació i formació sobre polítiques i procediments anticorrupció

300 ESTÀNDARDS AMBIENTALS

301 Materials

301-1 Consum de paper per pes o per volum

302 Energia

Agrup. 302-1 i 302-4 Consum energètic i reducció d’aquest consum  

302-3 Intensitat energètica

303 Aigua 

303-1 Captació d’aigua per font

303-3 Aigua reciclada i reutilitzada

303 Contingut nou 1 – Consum d’aigua

304 Biodiversitat

304-3 Hàbitats protegits o restaurats

305 Emissions  

305-1 Emissions directes de GEH (abast 1)

305-2 Emissions indirectes de GEH en generar energia (abast 2)

305-3 Altres emissions indirectes de GEH (abast 3)

306 Efluents i residus  

306-1 Abocament d’aigües en funció de la seva qualitat i destinació

306-2 Residus per tipus i mètode d’eliminació

307 Compliment ambiental

307-1 Incompliment de la legislació i normativa ambiental

309 Actuacions per reduir l’impacte ambiental de la Universitat 

309 Contingut nou 1 – Actuacions per reduir l’impacte de la mobilitat a la Universitat

309 Contingut nou 2 – Altres actuacions de reducció de l’impacte ambiental

400 ESTÀNDARDS SOCIALS

401 Treball

401-1 Nombre d’incorporacions, rotacions i jubilacions del personal

401-2 Beneficis socials per al personal amb jornada completa i amb vinculació laboral indefinida que no s’ofereixen a la resta de personal

402 Relacions entre el personal i entre el personal i la Universitat

402-1 Preavís de canvis en les condicions laborals

402 Contingut nou 2 – Temporalitat del personal

402 Contingut nou 3 – Consecució d’un bon clima laboral

402 Contingut nou 4 – Polítiques de conciliació de la vida personal i professional

403/416 Salut i seguretat a la Universitat

403/416-1 Representants del personal en comitès formals de seguretat i salut

403/416 Contingut nou 1 – Comportaments i hàbits saludables del personal i de l’alumnat  de la Universitat

403/416 Contingut nou 2 – Control de la salut del personal i de l’alumnat de la Universitat

404 Formació i ensenyament del personal

404-1 Mitjana d’hores i cost econòmic de la formació a l’any per personal

Agrup. 404-2 i 412-2 Programes per millorar la formació, l’ocupabilitat i la transició

404-3 Avaluació de l’acompliment i del desenvolupament professional

405 Diversitat i igualtat d’oportunitats

405-2 Ràtio del salari base, retribució de les dones versus homes i sostres de vidre

405 Contingut nou 1 – Preu dels estudis, beques i altres mesures d’inclusió

405 Contingut nou 2 – Personal i alumnat amb discapacitat, necessitats educatives específiques i altes capacitats

405 Contingut nou 3 – Alumnat que necessita ajustaments en la docència

406 No discriminació

406-1 Casos de discriminació i accions correctives adoptades

406 Contingut nou 1 – Protocols i/o unitats contra la discriminació

413 Entorn de la Universitat

Agrup. 413-1 i 413-2 Impacte de la Universitat en l’entorn proper

413 Contingut nou 1 – Entorn de la Universitat

413 Contingut nou 2 – Paper de la Universitat com a espai generador d’opinió i de debat social

413 Contingut nou 3 – Serveis de la Universitat oferts al conjunt de la ciutadania

414/308 Avaluació social i ambiental dels proveïdors

Agrup. 414/308-1 i 414/308-2 Proveïdors i nous proveïdors avaluats d’acord amb criteris socials i/ o ambientals

417 Transparència i màrqueting sobre l’oferta acadèmica 

Agrup. 417-1 i 417-2 Transparència en la informació sobre els estudis oferts

418 Privacitat dels membres de la comunitat universitària 

418-1 Reclamacions per violacions de la privacitat i per pèrdua de dades de membres de la comunitat universitària

419 Compliment normatiu  

419-1 Incompliment de les lleis i normatives

501 Docència

501 Contingut nou 1 – Principals magnituds relacionades amb la docència  i https://www.upf.edu/web/memoria-sostenibilitat-2018-2019/docencia

https://www.upf.edu/web/memoria-sostenibilitat-2018-2019/ranquings
501 Contingut nou 2 – D’altres magnituds de la docència relacionades amb la responsabilitat social
502 Recerca, transferència i innovació

502 Contingut nou 1 – Principals magnituds relacionades amb la recerca  https://www.upf.edu/web/memoria-sostenibilitat-2018-2019/transf

https://www.upf.edu/web/memoria-sostenibilitat-2018-2019/ranquings

502 Contingut nou 2 – D’altres magnituds de la recerca relacionades amb la responsabilitat social https://www.upf.edu/web/memoria-sostenibilitat-2018-2019/transf
502 Contingut nou 3 – L’RRI a la universitat