En les sessions informatives que fa la Universitat en els centres de secundària i en les Jornades de Portes Obertes fa explícit el suport a l'alumnat amb necessitats especials i en risc d’exclusió social i a esportistes d’alt nivell.

A través del Pla d’inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, aprovat pel Consell de Govern el 27 de febrer del 2017, la UPF ofereix suport i acompanyament a l'alumnat amb necessitats educatives especials, els quals disposen durant tota l’estada a la Universitat d’un seguiment acadèmic a través de la figura del tutor de necessitats educatives especials.

Per la seva banda, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) és el responsable del programa UPF Inclusió d’atenció i suport als estudiants que ho sol·licitin per motius de salut, trastorn o discapacitat.

El personal tècnic de l’àmbit d’Inclusió del SACU s’ocupa d’atendre els casos d’estudiants amb ingressos hospitalaris o al domicili per convalescència, rehabilitació o malaltia greu crònica. I se’ls fan recomanacions de seguiment dels estudis a temps parcial i compactació d’horaris amb canvis de grup i subgrup.

Des de fa dos anys, la UPF ofereix suport també a través de la figura de l’estudiant de suport o acompanyament.

A més, la UPF participa cada any en la convocatòria d’ajuts a les universitats catalanes per garantir la igualtat d'oportunitats dels estudiants amb discapacitat. Són els ajuts Unidiscat, que convoca l’AGAUR.

Al mateix temps, la guia de l’estudiant recull informació sobre:

Font: Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)

No es disposa de dades pel que fa al personal de la UPF.

Repte de futur: Dissenyar i desplegar el programa d’altes capacitats.

Els preus dels estudis de grau, de màster i de doctorat, pel fet de tractar-se d’una universitat pública, són fixats anualment per la Generalitat de Catalunya. Els preus d’UPF Sènior també es basen en el Decret de preus de la Generalitat

Pel que fa al nombre d’estudiants amb bonificació en la matrícula segons la tipologia, trobem:

Nivell estudis

Minusvalidesa (grau mínim 33%)

Víctima actes terroristes

Víctima violència de gènere

Total general

Doctorat

3

1

 

4

D

2

   

2

H

1

1

 

2

Grau

128

2

8

138

D

50

1

4

55

H

78

1

4

83

Master

12

 

1

13

D

10

 

1

11

H

2

   

2

Total general

143

3

9

155

Font: Servei de Gestió Acadèmica (SGA)

Quant a les retribucions salarials, el salari del PAS, del PSR i del PDI s’associa a la plaça i no pas a la persona. Així, la relació de llocs de treball (RLT) estableix el nivell de la plaça que correspon a la retribució de cadascun dels llocs de treball de la Universitat, continguts a les taules retributives. Per tant, no hi ha diferència de retribucions entre homes i dones per al mateix lloc de treball.  Únicament n’hi ha en relació amb l’antiguitat i amb d’altres components que tenen a veure amb trams de docència, de recerca i de gestió.

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

La Diagnosi de la igualtat efectiva de dones i homes (2008-2015), publicada l’any 2016, inclou un apartat de resum de l’avaluació per indicadors on es poden veure en els diferents eixos el nivell d’acompliment i la informació, entre d’altres, de l’impacte sobre la incidència de les càrregues familiars en la carrera professional, la segregació vertical o la bretxa retributiva.

Font: web de la UPF 


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI:405-2; 405 Contingut nou 1; 405 Contingut nou 2; 405 Contingut nou 3.