La UPF demostra el seu compromís amb l'entorn ambiental amb diferents estratègies, declaracions i actuacions. La llista que apareix a continuació no és exhaustiva, però es pot consultar més informació a la web d’UPF Sostenible.

 • L’Agenda 21, aprovada el curs 2007-2008, respon per una banda a la signatura per part de la UPF del compromís ciutadà per la sostenibilitat, i per una altra, a les demandes dels estudiants perquè la Universitat elabori una agenda. L’agenda recull tres grans objectius:
  • fer sostenible la gestió de la mateixa Universitat;
  • sensibilitzar la comunitat universitària per tal de fer-la partícip del nou model de desenvolupament sostenible, i
  • promoure la incorporació dels valors mediambientals en els programes educatius.
 • La Política de Sostenibilitat Ètica (2014), entesa com aquella sostenibilitat que combina a llarg termini el desenvolupament econòmic i el comportament ètic, la justícia social i la protecció del medi ambient. 
 • El Pla Estratègic 2016-2025, que recull la necessitat que la Universitat promogui les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària, i entre elles la sostenibilitat ambiental.
 • El projecte Planetary Wellbeing, un altre element que mostra la participació de la Universitat en la construcció del compromís ambiental.
 • La creació del Centre d'Estudis UPF sobre Sostenibilitat
 • És seu del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA).

 

                          

 Materials

 • Paper reciclat utilitzat: 0,53 Tm
 • Paper no reciclat utilitzat: 40,35 Tm, aquest paper té el Certificat ECF
 • Percentatge del paper reciclat: 1,30%

Energia

Consum total de combustibles:

 • Procedents de fonts no renovables 803.606,00 kWh
 • De fonts renovables: 0

Consum total d'energia: 15.588.853,00 kWh

 • D'electricitat: 9.300.307,00  kWh
 • Calefacció: 773.180,00 kWh
 • Refrigeració: 4.711.760,00 kWh
 • Gas: 803.606,00 kWh 

Ràtio d'intensitat energètica de la Universitat (gas, electricitat i energia tèrmica): 211,65 kWh/m2

Paràmetres (denominador) específics seleccionats per calcular la ràtio: 147.309 m2

 La Universitat forma part del  Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i utilitza una energia elèctrica 100% d'origen renovable

Aigua

Les dades indicades en aquest apartat s'obtenen dels comptadors del consum d'aigua:

 • El volum total d’aigua captada per font: 36.285 m3
 • El consum en termes absoluts d’aigua: 37.517 m3
 • No es fa servir aigua reciclada ni reutilitzada

Emissions

L’any base per als càlculs és el 2018

 • Emissions directes
  • Valor brut d'emissions directes de GEH (abast 1) gas i benzina: 254,1 Tm C02.
  • Per fer aquests càlculs s’han inclòs els gasos següents: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3
  • Els estàndards, metodologies, suposicions i/o eines de càlcul utilitzades s’han obtingut de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), i la font potencial d'escalfament global (PEG) s’ha obtingut de l’OCCC i del subministrador Districlima 
  • En aquests moments no es disposen de dades per a les emissions biogèniques de CO2 en tones mètriques de CO2 equivalent
 • Emissions indirectes
  • El valor brut d'emissions indirectes de GEH en electricitat és zero per la compra d’energia verda, que es fa des del 2018.
  • En relació amb l’energia tèrmica, segons dades de Districlima que és un dels subministradors, és de 422,34 TmCO2eq.
  • En el càlcul estan inclosos els gasos següents: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3.
  • S'han tingut en compte totes les categories i les activitats relatives a altres emissions indirectes de GEH disponibles.
  • La font dels factors d'emissió i les taxes del potencial d'escalfament global (PEG) utilitzades són les d'OCCC i Districlima.
  • Els estàndards, les metodologies, les suposicions i/o les eines de càlcul utilitzades són els de l'OCCC.
 • Altres emissions indirectes de GEH
  • De les emissions d'abast 3 encara no es disposa de dades; tot just ara es comencem a recollir.
  • La ràtio d’intensitat de les emissions de GEH de la Universitat és de 4,59 kgCO2eq/m2.
  • Els paràmetres específics que s’han seleccionat per calcular la ràtio són 147.309,00 m2.
  • Els tipus d’emissions de GEH inclosos a la ràtio d’intensitat són els directes (abast 1) i els indirectes en generar energia (abast 2).
  • Els gasos inclosos al càlcul són CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3
 • Òxids de nitrogen (NOx), òxids de sofre (SOx) i altres emissions significatives a l'aire
  • Només es disposa de dades parcials de gas i no es disposa de dades de mobilitat.

Efluents i residus

En relació amb aquest apartat, no es disposa de dades concretes. Es paga una taxa en funció de l'aigua que consumeix la Universitat, no de la que s’aboca.

En relació amb l'eliminació de residus, la Universitat no els elimina directament; sinó que els gestiona, ja sigui a través del servei municipal o bé a través d'un gestor autoritzat de residus.

Compliment ambiental

No hi ha hagut cap incompliment de la legislació ni de la normativa ambiental.

  Actuacions per reduir l’impacte ambiental de la universitat 

 • S’han fet estudis i diagnosis sobre mobilitat, i la Universitat disposa d’un Pla de Mobilitat que es basa en l’estudi i la diagnosi esmentada.
 • A tots els campus hi ha pàrquings de bicicletes.
 • Per al repartiment del correu intern es disposa d’una furgoneta elèctrica.
 • Dins de les millores en instal·lacions d'aquest any, podem parlar del constant canvi de llums per LED, l'actualització de calderes i refredadores per unes de noves amb millor eficiència, la racionalització de les enceses i apagades dels llums generals.
 • Hi ha 120 m2 de coberta verda.
 • Hi ha guies de bones pràctiques que potencien l’ús de material reutilitzable i reciclable, així com bones pràctiques pel que fa al consum d’energia i aigua. 
 • D'acord amb els requisits del contracte, les cafeteries dels campus disposen de la certificació ISO 14.001, de sistemes de gestió ambiental –i de l'acreditació AMed– de la Generalitat de Catalunya, per promocionar l'alimentació mediterrània.

Per a un llistat més exhaustiu, es pot consultar la web de Sostenibilitat l’apartat de bones pràctiques ambientals

Biodiversitat

La UPF no té àrees protegides; tot i això, s’intenta promoure específicament amb la façana vegetal a l’Àgora i amb la coberta verda de l’edifici Mercè Rodoreda.

             

Font:  Servei d’Infraestructures i Patrimoni (SIP)


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI:  301-1; Agrup. 302-1 i 302-4; 302-3; 303-1; 303-3; 303 Contingut nou 1; 304-3; 305-1; 305-2; 305-3; 305-7; 306-1; 306-2; 307-1; 309 Contingut nou 1; 309 Contingut nou 2, que estan relacionats amb els ODS següents: