La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és una universitat jove. Des de la seva constitució, l'any 1990, la UPF ha volgut ser, des dels seus diferents àmbits d'actuació -docència, investigació i transferència- un espai de reflexió crítica, accessible i oberta a la societat.

Al llarg d'aquests anys, moltes de les diferents actuacions de la Universitat han anat dirigides a aquests objectius.  

I clars exemples d'això són la creació l’any 2012, per resolució del rector, del Programa de Responsabilitat Social  o la creació el juny de 2013 del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, actualment vicerectorat per a la Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat, al qual s'assigna la coordinació i supervisió del Programa de Responsabilitat Social. O la creació de la figura de la Delegada del rector per a la sostenibilitat.

En l'actualitat, mitjançant el Pla Estratègic 2016-2025 la UPF ha apostat per un model transformador de la responsabilitat social, de caràcter integral i transversal, que incorpora tots els àmbits i que aspira a l'excel·lència on la Responsabilitat social és un eix transversal en aquest model estratègic.

Pel que fa a les estructures, a banda del vicerectorat per a la  Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat, els programes que configuren el Programa de Responsabilitat Social de la UPF estan adscrits a diferents unitats i serveis  

Més informació a la web de Responsabilitat Social 

Font: Web de la UPF

Pel que fa a la precaució, podem considerar que la UPF té polítiques de precaució en relació amb la sostenibilitat, mitjançant l'actuació professional dels equips de gestió (tant de gestió patrimonial, com de contractació, com de pressupostos). Això es concreta, per posar-ne només uns exemples, en els plecs de prescripcions tècniques i administratives; en el treball sistemàtic quinzenal de l'equip econòmic de la Gerència; en les reunions bimestrals o trimestrals de la Comissió Econòmica del Consell Social...

A l’hora de definir els seus reptes, objectius i oportunitats futures, i més enllà dels compromisos en aquest camp continguts en el Pla Estratègic vigent, la UPF ha posat en marxa una iniciativa anomenada Iniciativa UPF per al Benestar Planetari, amb un conjunt d'actuacions de caràcter docent i investigador.

A més, la UPF ha posat en marxa una altra iniciativa per fer una aportació substantiva al projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, anomenat La Ciutadella del Coneixement, als terrenys de l'antic mercat del Peix, on projecta promoure un conjunt d'equipaments dedicats a la recerca científica del més alt nivell sobre temes vinculats a la salut global i el Benestar Planetari. Aquest projecte ha de ser, sens dubte, dels més rellevants i estratègics dels pròxims anys. D'aquesta manera, doncs, podem considerar que tant en l’àmbit  acadèmic com en elcientífic o l’estratègic, tota la comunitat UPF es veurà implicada en un projecte que tindrà en compte la realitat local i global. 

En aquest sentit, la UPF garanteix l’ús racional dels seus recursos econòmics amb l’aprovació, cada any, d’un pressupost d'ingressos i despeses, en què es reflecteixen tant les fonts de finançament i els ingressos previsibles de cadascuna d'aquestes fonts, com els programes que es pensen dur a terme, a més dels essencials, com són la impartició de la docència, l'activitat de recerca i la transferència del coneixement. També, els costos que tindran totes aquestes actuacions i activitats, així com els costos del conjunt de personal i del funcionament de les estructures de la Universitat. Aquest pressupost ha de ser validat pel Consell de Direcció, pel Consell de Govern i pel Consell Social, que són, en el seu conjunt, els òrgans de govern que garanteixen que es fa un ús racional dels recursos econòmics de què disposa la Universitat. Durant l'any, aquests òrgans fan el seguiment de l'execució del pressupost i, al final de cada exercici, aproven la liquidació pressupostària i els comptes. 

Són els mateixos òrgans de govern els que, a proposta de la Gerència i, en darrera instància, del Rectorat, determinen quines són les actuacions prioritàries que es poden i que s'han de dur a terme per garantir la supervivència de la institució en una situació de crisi. Aquestes actuacions són, naturalment, les que tenen a veure amb la missió essencial d'una universitat: docència, recerca i transferència de coneixement. 

Font: Gerència


La descripció inclou els continguts de l’Adaptació de la GRI: Agrup. 102-15 i 102-11; 102 Contingut nou 5.