L’estructura de govern i la representació de la Universitat s’articula mitjançant diferents òrgans col·legiats i unipersonals recollits en els Estatuts de la UPF i, concretament, en el “Títol 3. Òrgans de govern i representació de la Universitat Pompeu Fabra” (articles 34 al 70), en què es recullen els processos de nomenament i composició, entre d’altres.


La composició d’aquests òrgans de govern per al curs acadèmic 2018-2019, els canvis produïts, així com les seves funcions i la normativa corresponent estan recollits a la web de la Universitat. D’una altra banda, l'article 35 dels Estatuts recull que la Universitat ha de propiciar la presència equilibrada d’homes i dones en els òrgans col·legiats.  

Font: Adaptació de l’ARS, a partir de les dades de la Secretaria General (SG)

El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, i n'exerceix la representació. Els Estatuts, en el capítol 3 del títol 3, recullen, entre d’altres, com s’elegeix –amb la participació de diferents grups d’interès–, així com les seves funcions.

El Vicerectorat per a projectes per al compromís social i la igualtat és l’encarregat de coordinar i de supervisar, sota la direcció del rector o rectora, les matèries següents:

  • El Programa de Responsabilitat Social (cooperació per al desenvolupament, accions solidàries, inclusió, igualtat, promoció de la salut, prevenció de riscos laborals i sostenibilitat).
  • El programa Campus Júnior.

Els ordres del dia i els acords dels òrgans de govern es poden consultar a la web de la UPF.

Els Estatuts de la UPF indiquen el paper que té cada òrgan de govern a l’hora d’establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, i de definir els criteris i els objectius del seu planejament estratègic. No hi ha mesures concretes per tal que els membres dels òrgans de govern tinguin coneixement de l’entorn econòmic, social i ambiental; però aquesta informació és necessària per al seu correcte funcionament.

El Consell de Govern de la UPF té assignada, entre d’altres, la funció d’establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, a proposta del rector o rectora, així com les directrius i els procediments per aplicar-les en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, la recerca i els recursos humans, econòmics i pressupostaris; i la de ratificar la formalització i la denúncia dels convenis de col·laboració i d’intercanvi amb altres universitats i institucions o entitats públiques o privades.

El Pla Estratègic, com s’ha indicat en l’apartat “Enfocament de la gestió, es concreta en els Projectes del Consell de Direcció per al mandat 2017-2020 i en el Pla d’Actuacions 2018-2020. Per fer el seguiment i l’avaluació de les directrius estratègiques, la Universitat està implementant el Pla d’Actuacions 2018-2020, que segueix l’estructura del Pla Estratègic de la UPF i s’organitza en els eixos estratègics de Docència, Recerca, Entorn i Projecció, Comunitat i Finançament i Governança. És un document de tipus operatiu que, a partir de 31 projectes i 75 actuacions, concreta els Projectes del Consell de Direcció per al mandat 2017-2020, presentats al Claustre del 20 de novembre del 2017, i desplega el conjunt dels objectius del Pla Estratègic UPF 2016-2025. El seguiment i l'avaluació es fan mitjançant mecanismes interns de la Universitat –com per exemple el SEP, una eina accessible des del Campus Global–, que també permeten implementar i mesurar les dades. Després de cada seguiment i anàlisi, s'elabora un informe de caràcter públic. El retorn del grau d'execució i els resultats d’aquest Pla d’Actuacions es fa per a tota la comunitat universitària. En ser un document viu i, per tant, el resultat dels diferents seguiments, es pot modificar i corregir.

Font: Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)

La consulta i la participació dels grups d’interès es fa per mecanismes formals, que estan recollits en els Estatuts de la Universitat i en la normativa particular de cada òrgan, com són el Claustre i el Consell Social

En el Portal de la Transparència hi ha un registre de grups d’interès. En l’actualitat, però, no hi ha cap grup inscrit. També són importants els processos participatius oberts a la comunitat universitària.

Font: Secretaria General (SG)

Polítiques retributives

No hi ha una política retributiva específica per als òrgans de govern. Però el Portal de la Transparència recull la informació sobre les taules retributives, les retribucions del Consell de Direcció i d’altres figures de la UPF. Els dos acords vigents l'any 2018 sobre les quanties de les indemnitzacions per raó de servei dels membres del Ple i de les comissions del Consell Social són l’acord del Ple de 22 de desembre del 2005 i l’acord del Ple de 23 de juny del 2011

La participació en activitats de gestió o de responsabilitat institucional comporta una reducció de la docència.

Pel que fa a les remuneracions del personal de la Universitat, aquestes estan determinades per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, la Llei de pressupostos generals de l’Estat, la relació de llocs de treball i els convenis col·lectius.

En determinades situacions, per desplegar aquestes lleis, pel que fa a universitats, es negocia a la Mesa d’Universitats (àmbit de negociació del personal de les universitats públiques de Catalunya) i a les diferents meses de negociació que hi ha en l’àmbit de les universitats catalanes (Comissió Negociadora del PAS-L, Comissió Negociadora del PDI-L, Mesa Específica del PAS-F i d’altres).

Ara bé, tot el desplegament que es fa és en base al que estableixen les lleis de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat en relació amb els increments retributius. A més, la Comissió Econòmica del Consell Social té, entre d’altres funcions, aprovar els complements específics del PAS-funcionari.

Aquestes retribucions es poden consultar a les taules retributives. Actualment, no es disposa d’una comparativa entre les retribucions del personal i queda pendent l’explotació de dades.

Legislació:

La retribució mitjana total anual bruta del 5% del personal que més cobra és la següent:

COL·LECTIU

DONES

HOMES

TOTAL

PDI

91.234,76

89.992,86

90.216,81

PAS

91.342,92

99.941,87

97.792,13

La retribució mitjana total anual bruta del 5% del personal que menys cobra és la següent:

COL·LECTIU

DONES

HOMES

TOTAL

PDI

12.567,55

12.626,66

12.592,88

PAS

12.696,16

12.917,97

12.807,07

La retribució mitjana total anual bruta del total de la plantilla és la següent:

COL·LECTIU

DONES

HOMES

TOTAL

PDI

35.649,74

49.090,76

43.306,79

PAS

31.160,68

34.677,86

32.311,26

La ràtio de retribució mitjana anual bruta del 5% que més cobra en relació amb el 5% que menys cobra és la següent:

COL·LECTIU

DONES

HOMES

TOTAL

PDI

7,26

7,13

7,16

PAS

7,19

7,74

7,64

La ràtio de retribució mitjana anual bruta del 5% que més cobra en relació amb la retribució mitjana anual bruta de tota la plantilla és la següent:.

COL·LECTIU

DONES

HOMES

TOTAL

PDI

2,56

1,83

2,08

PAS

2,93

2,88

3,03

La ràtio de retribució mitjana anual bruta del 5% que menys cobra en relació amb la retribució mitjana anual bruta de tota la plantilla és la següent:

COL·LECTIU

DONES

HOMES

TOTAL

PDI

0,35

0,26

0,29

PAS

0,41

0,37

0,40

Per als càlculs:

  • S’han considerat les dades relatives al personal contractat durant els 12 mesos i a temps complet.
  • S'han tingut en compte els conceptes retributius fixos.

Font: Àrea de Recursos Humans i Organització (ARHiO)

Conflicte d’interessos

Quant als conflictes d’interessos, no hi ha cap declaració de les persones responsables en relació amb aquests; però la normativa de la LOM, la LOU, la LUC i els Estatuts de la UPF inclouen determinades característiques que porten implícita l’obligatorietat de dedicació a temps complet.

Font: Secretaria General (SG)

Preocupacions, propostes i dubtes

La UPF, tal com recullen els seus Estatuts, vincula els òrgans propis dels diferents grups d’interès interns (estudiants, PAS i PDI) amb els òrgans de govern de la Universitat. En aquests òrgans, els grups d’interès poden transmetre les seves preocupacions, propostes i dubtes. I es pot consultar el nombre, les propostes...

Consell d’Estudiants

Consell de Govern

Claustre universitari

Síndic de Greuges

També es poden presentar a través del Portal de la Transparència Instàncies de suggeriments i queixes, Instàncies generals, i es pot exercir el Dret d’accés a la informació pública.


La descripció inclou els continguts de l’adaptació de la GRI:  Agrup. 102-18, 102-19 i 102-20; 102-21; 102-22; 102-23; 102-24; 102-25; 102-26; 102-27; 102-28; Agrup. 102-33 i 102-34; 102-35; 102-36; 102-37; 102-38.