Fons de Recerca de convocatòries competitives i no competitives

Evolució de projectes i ajuts competitius per origen de l'entitat

Els resultats corresponen a l'any de concessió dels projectes i mostren el nombre d'ajuts obtinguts (N) i el finançament d'aquests expressat en milers d'euros (k€). Cal assenyalar que els fons procedents de l'administració estatal no tenen en consideració la convocatòria 2018 de projectes I+D dels programes "Retos" i "Generación de conocimiento" perquè no es va resoldre durant l'any objecte d’aquesta memòria.

El total de projectes i ajuts competitius actius durant l’any 2018 són 437.

Origen

2015

2016

2017

2018

Tipus d’entitat

N

K€

N

K€

N

K€

N

K€

Administració autonòmica

21

2.441

17

404

20

1.486

87

5.326

Administració estatal

61

7.056

105

13.251

61

5.250

16

1.067

Administració europea

24

11.516

19

7.660

27

21.307

26

12.938

Empreses i institucions

23

2.180

14

848

15

2.488

33

3.848

Total

129

23.193

155

22.163

123

30.531

162

23.179

Font: Servei de Recerca - Datawarehouse Informe "Evolució de projectes i ajuts competitius per origen de l'entitat (2015-2018)"

Del total de projectes (PRO-PJ) concedits en convocatòria competitiva, un 30,63% tenen en el seu títol alguna paraula clau relacionada amb la responsabilitat social (RS) i/o els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Aquestes dades no són exhaustives i es basen en la identificació de paraules clau en el seu títol, segons una adaptació i traducció feta de les paraules clau de la “Compiled SDG Keywords”, de la Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de dades del Servei de Recerca

Evolució de contractes i ajuts no competitius en milers d’euros

  2015 2016 2017 2018
Contractes i ajuts no competitius 4.403 4.464 3.438 3850

Font: Memòria de la UPF, curs 2018-2019  

Activitats de recerca

  • PDI que participa en projectes de recerca
  • Reconeixement de la recerca
  • Nombre d’estudiants matriculats en programes de doctorat
  • Ajuts postdoctorals i predoctorals
  • Tesis doctorals llegides

PDI que participa en projectes de recerca

Cal assenyalar que només es disposen de dades del PDI de les categories LOM-LOU. No es té en compte ni el personal investigador en formació, ni els becaris ni el personal contractat a càrrec de projectes. (Enquesta ITC de la CRUE - RedOTRI 2018)

Àrees Nombre
Art i humanitats 99
Ciències socials i jurídiques 212
Ciències de la salut 43
Enginyeria i arquitectura 53
Total 407

Font: Memòria de la UPF, curs 2018-2019

Reconeixement de la recerca

L’any 2018, aquest reconeixement intern i extern mostrava com a figures pròpies de la UPF 129 grups de recerca, 15 unitats de recerca, 8 centres específics de recerca i 9 centres d’estudis. I com a grups reconeguts per l’AGAUR, 61 grups consolidats, 8 preconsolidats i 4 emergents. A més, 4  grups amb segell TECNIO, atorgat per la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ.

Font: Memòria UPF 2018-2019

Repte de futur: (Co)responsabilitzar les diferents figures de recerca de la UPF com a agents en àmbits emergents d’interès estratègic (ciència oberta, revisió ètica, integritat ètica, etc.)

Nombre d’estudiants matriculats en programes de doctorat i ajuts postdoctorals i predoctorals

Del total de 1.286 estudiants de programes de doctorat, el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut és el que presenta més matriculacions (34,37%), sobre el total d’alumnat. En aquest global, les dones representen un 52,48% del total, amb una presència més nombrosa en el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (72,30%).

Font: Memòria de la UPF, curs 2018-2019 

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019

Ajuts postdoctorals i predoctorals

  

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades de la Memòria de la UPF, curs 2018-2019

Nombre de tesis doctorals llegides

Del total de les 215 tesis llegides, un 29,77% tenen en el seu títol alguna paraula clau relacionada amb l’RS i/o els ODS. 

Font: Elaboració de l’ARS, a partir de les dades de la web de la UPF