La promoció de la igualtat de gènere en la recerca es fonamenta en la incorporació de la perspectiva de gènere com a criteri de l'RRI. El programa Horizon 2020 n'assenyala dues línies d'acció principals en l'elaboració dels projectes de recerca:  

 • Fomentar l'equilibri entre dones i homes en la composició dels equips de recerca.

 • Incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal en les diferents fases de la recerca, tot recollint i analitzant les dades desagregades per sexe i considerant les implicacions de les diferències biològiques, socials i econòmiques entre ambdós sexes.

L'aposta per aconseguir una ciència amb les dones, per a les dones i sobre les dones ha quedat recollida també en diferents normatives europees i estatals, entre elles la Llei de Ciència, Tecnologia i Innovació (Llei 14/2011), l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació 2013-2020 i els diferents plans de recerca i innovació de Catalunya.

 

Informació UPF d'utilitat

 

Altres accions

 

Més informació

 • Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes. Article 28: Universitats i recerca. Article 49: Recerca en ciències de la salut i de la vida

 • The European Platform of Women Scientists is an international non-profit organisation that represents the needs, concerns, interests, and aspirations of more than 12.000 women scientists in Europe and beyond.

 • Report Gender Equality Policies in Public Research. Anàlisi detallat de les iniciatives per promoure la igualtat de gènere en recerca i innovació a la UE i països associats. (2014)

 • Resolució del Parlamento Europeu, de 9 de setembre de 2015, sobre les carreres professionals de les dones en els àmbits científics i acadèmics i els sostres de vidre existents 

 • Gender Equality in Academia and Research - GEAR tool

 • Website Dones i Ciència. Secretaria d' Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

 • Website de la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC). La UMyC és l'òrgan del Ministerio de Economía y Competitividad encarregat de promoure l'aplicació adequada del principio de transversalitat de gènere en els àmbits científic, tecnològic i d'innovació. 

 • Website Promoting Gender Equality in Research and Innovation. Horizon 2020. EC

 • Website Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering, and Environment. Gendered Innovations stimulate gender-responsible science and technology, thereby enhancing the quality of life for both women and men worldwide.  EC

 • Website The European Institute for Gender Equality (EIGE).The EIGE is an autonomous body of the European Union, established to contribute to and strengthen the promotion of gender equality, including gender mainstreaming in all EU policies and the resulting national policies, and the fight against discrimination based on sex, as well as to raise EU citizens’ awareness of gender equality.