L’equip de treball de la Memòria de sostenibilitat ha identificat i ha prioritzat els grups d’interès, amb indicació de quins es podien veure afectats per l’activitat de la UPF i quins podien tenir-hi influència. Entre d’altres i per ordre alfabètic, s’han identificat les administracions públiques, l’alumnat, els centres adscrits, l’equip de govern, l’entorn social – Consell Social, el personal d’administració i serveis (PAS), el personal docent i investigador (PDI) i els proveïdors. Aquests grups d’interès poden participar en els òrgans de govern de la Universitat, amb uns canals de comunicació oficial establerts.  

Repte de futur: Augmentar el compromís de la Universitat amb els usuaris dels serveis i el públic en general.

La determinació del contingut d’aquesta memòria així com la materialitat de cada tema, és a dir, quins continguts són significatius, importants i rellevants per ser-hi inclosos, parteix de la idea d’integrar les prioritats i les expectatives de la UPF i dels seus grups d’interès en relació amb les polítiques, les actuacions i les pràctiques de la Universitat relacionades amb la sostenibilitat.

La Memòria està estructurada en nou apartats, que inclouen els continguts de l'Adaptació de la GRI

En ser la primera memòria d’aquest tipus que es fa a la Universitat, la primera anàlisi de materialitat ha resultat d’un procés a quatre bandes:

  • En primer lloc, quan es va fer l’Adaptació dels estàndards de la GRI, conjuntament amb la Universitat de Barcelona, el grup de treball que hi va participar ja va fer la primera identificació i priorització de temes i d’indicadors. Aquesta informació va ser presentada a la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social de la UPF.
  • En segon lloc, l’existència d’un informe previ sobre l’anàlisi del valor social de la UPF (Ayuso, Silvia; Sánchez, Pablo; Retolaza, José Luis (2017). “Análisis del valor social integrado de una universidad pública. Una aproximación al caso de la Universidad Pompeu Fabra”. Documento de Trabajo, 24. En aquest informe es recull específicament una identificació dels grups d’interès de la Universitat i dels seus interessos. Encara que està més relacionat amb temes d’aportacions de valor a la societat i no tant en termes de sostenibilitat, inclou informació sobre quins aspectes són rellevants per a aquests grups. En base a aquesta identificació, s’ha fet una matriu de correspondència entre les categories i les variables de valor d’aquests interessos i els continguts de l’Adaptació dels estàndards de la GRI per a l'elaboració d’informes de sostenibilitat en universitats
  • En tercer lloc, s’ha fet un estudi de “benchmarking” entre diferents universitats i les seves memòries o informes de sostenibilitat. 
  • I, finalment, amb entrevistes i passació d’un qüestionari amb representants dels grups d’interès prioritaris i l’equip de govern i els grups de discussió interns. 

A continuació es presenta la matriu de materialitat, en què l’eix de les abscisses fa referència a la priorització i rellevància dels aspectes considerats com a materials per la Universitat, i l’eix de les ordenades, als considerats pels grups d’interès com a prioritaris (Alumnat, Consell Social, PAS i PDI).

Les zones amb colors referencien els aspectes molt crítics, crítics, importants, emergents i poc rellevants. No s’hi observa cap element considerat ni molt crític ni poc rellevant. El tema 206 Competència deslleial no s’ha considerat material per a la UPF.

Les icones representades a continuació estan relacionades amb cada tema considerat material. La situació dins del gràfic és indicativa de la zona de la graduació de la materialitat.

Font: Elaboració de l’Àmbit de Responsabilitat Social (ARS)

Del resultat de tot aquest procés, n’esdevé la Memòria de sostenibilitat de la UPF, elaborada de conformitat amb l’opció essencial dels estàndards de la GRI, sense verificació externa, atès que es basa en l’adaptació de la GRI, amb una periodicitat biennal i que ha estat revisada i aprovada pel Vicerectorat per a projectes per al compromís social i la igualtat.

La informació inclosa en aquesta memòria de sostenibilitat s’ha obtingut de cadascun dels serveis o unitats de gestió que han aportat les dades dels diferents continguts, així com de la Memòria de la Universitat, curs 2018-2019, La UPF en xifres i la pàgina web de la UPF. En cada apartat i sota la llegenda de “font”, es recull la procedència d’aquesta informació.

 


La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: 102-32; 102-46; Agrup. 102-40, 102-42, 102-43 i 102-44; 102-47; 102-52; 102-54; 102-56.