El Pla Estratègic de la Universitat recull com a eix transversal la responsabilitat social (RS), apostant per un model transformador d’aquesta, de caràcter integral, que incorpori tots els àmbits de la nostra universitat i que aspiri a l’excel·lència. Un model educatiu que impliqui els estudiants en activitats de compromís i en projectes socials integrats en la metodologia docent i en el procés d’aprenentatge, i promovent que tots els graduats hagin fet activitats de voluntariat i de responsabilitat social durant els anys de formació a la UPF.

En aquest sentit, la UPF promou des del CLIK la innovació educativa de caire social mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la igualtat i el compromís social a la docència i als plans d'estudis de la UPF. La innovació social a la docència es desenvolupa des de diferents vessants: la formació del professorat, la innovació docent amb perspectiva social i la transferència social a l’entorn.

Aquest curs s’ha ofert el mínor en Estudis de Gènere, que proporciona formació especialitzada de caràcter interdisciplinari i transdisciplinari en diferents àmbits de les ciències socials i jurídiques i de les humanitats, considerant el gènere com una variable analítica i explicativa clau.

Metodologia d’Aprenentatge-Servei (ApS)

En relació amb la metodologia ApS i des del curs 2014-2015, la UPF té incorporada aquesta metodologia al seu model d’innovació i de transferència social com una línia per garantir el compromís social de l’alumnat i la dimensió de relació comunitària amb l’entorn.

La vinculació curricular a la UPF de l’ApS pot ser a través de:

  • Projectes i iniciatives transversals i interdisciplinàries
  • Assignatures específiques
  • Pràctiques curriculars
  • Treball de fi de grau (TFG) i de màster (TFM)
  • Projectes i activitats de transferència social

Iniciatives i activitats al voltant de l’ApS:

  • Difusió de resultats i iniciatives: disseny i elaboració de la web específica sobre ApS
  • Participació en xarxes externes: suport ACUP a la Xarxa d’Aprenentatge-Servei de les universitats catalanes 
  • Participació en l’elaboració de la Guia per a la docència en aprenentatge-servei: Xarxa ApS (U) CAT (2019) Guia 0. Fer aprenentatge-servei a la universitat
  • Projectes de transferència social amb metodología ApS 

      

Projecte Horitzons

 

251 alumnes de 1r de Batxillerat, 6 instituts, 17 estudiants de voluntariat UPF

Projecte Guiatge

2 instituts de Ciutat Vella, 10 estudiants de 3r. i 4rt. d'ESO i 6 estudiants de la UPF

Projecte Prometeus

 

2 Beques Salari Prometeus, 5 estudiants que cursen estudis a la UPF

Clínica Jurídica

 

Ha tractat 13 casos: 13 casos admesos, 100 estudiants implicats (80 de Grau i 20 de Màster).

Mobilitat ApS

 

19 ajuts a estudiants de la UPF

Font: Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

La universitat també disposa d’un fons de Beques Comunitat UPF. És un instrument que permet disposar de recursos permanents per finançar programes d’ajuts a l'estudi de la comunitat UPF. 

Per a més informació, consulteu la Memòria de la UPF, 2018-2019. No es disposa de dades definitives pel que fa a la docència en els graus en relació amb les assignatures relacionades amb l’RS o els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Tampoc, de dades sobre el pressupost vinculat en aquestes activitats docents.

Repte de futur: Articular mecanismes per introduir els conceptes d’ètica i de sostenibilitat en els estudis de grau.