Els Estatuts de la UPF dediquen el títol VI al personal acadèmic i el títol VII, al personal d’administració i serveis i els reconeixen una sèrie de drets i deures.

D’una altra banda, el Pla Estratègic fa referència tant al PDI com al PAS relacionant-ho, entre d’altres, amb la carrera acadèmica o la millora contínua de les competències.

També, els Projectes del Consell de Direcció per al mandat 2017-2020 recullen, entre d’altres, la necessitat d’una programació a cinc anys per al creixement/estabilització del professorat de les UCA, en la línia d’una política de promoció. I en relació amb el PAS, una consolidació de la plantilla, més estable; més possibilitats de promoció i de mobilitat, i foment de la carrera professional. La promoció d’entorns de treball segurs i saludables és un altre dels elements que es recull com a projecte.


Els continguts d'aquest apartat estan relacionats amb els ODS següents: