La Memòria que us presentem és la primera memòria de sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que pren com a base els estàndards universals de la Global Reporting Initiative (GRI) i l’Adaptació dels estàndards de la GRI per a l'elaboració d’informes de sostenibilitat en universitats. L'ús d'aquest estàndard és un dels marcs de referència que proposen tant la Unió Europea com l'estat espanyol en la normativa pròpia sobre divulgació d'informació no financera i informació sobre la diversitat.

Respon al que assenyala el Pla Estratègic 2016-2025 com a valor de la Universitat en l’apartat “Retiment de comptes”: “Per establir una relació directa amb les institucions i els col·lectius als quals retem comptes i explicar-los amb transparència els objectius que ens proposem i els resultats que obtenim, amb sensibilitat per absorbir les seves valoracions.” I aquest retiment, en relació amb aquells aspectes vinculats a la responsabilitat social, es pot fer mitjançant la memòria de sostenibilitat.  

Aquesta memòria, doncs:

  • Recull el compromís de la UPF amb la responsabilitat social, el retiment de comptes i la transparència.
  • S'ha fet amb la voluntat d'explicar les polítiques i les estructures de sostenibilitat que hi ha a la Universitat i de poder avaluar quin és el grau de compliment dels compromisos adquirits, tant com a organització com en relació amb els diferents grups d’interès, promovent, al mateix temps, el diàleg amb aquests grups.
  • Reflecteix l’impacte que la Universitat té en el seu entorn, tant intern com extern i tant proper com llunyà, seguint uns protocols que garantiran la fiabilitat de la informació recollida. 
  • Aporta informació detallada sobre la política, la gestió i les activitats de la Universitat relatives a l’any 2018 i al curs acadèmic 2018-2019, en referència a aspectes econòmics, socials, ambientals, de docència i de recerca, innovació i transferència, prenent com a base els estàndards universals de la Global Reporting Initiative (GRI) i l’Adaptació dels estàndards de la GRI per a l'elaboració d’informes de sostenibilitat en universitats.

Aquesta  adaptació no oficial és el resultat d’un treball conjunt entre la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona, fruit d’un acord de col·laboració entre ambdues institucions en l’àmbit de la responsabilitat social.

Tant pel que fa a continguts com a metodologia, està inspirada en la GRI, sense que això impliqui que sigui un reporting que en segueixi completament la metodologia. S'ha elaborat incorporant-hi alguns continguts d’aquest, se n’hi han afegit d'altres que s'han considerat importants per a les universitats i se n’han eliminat els que s'ha cregut que no corresponien a l’àmbit universitari. L’explicació sobre com s'han fet l’anàlisi i l’elaboració d’aquests continguts es pot consultar en l'apartat “Elaboració de la Memòria. Determinació dels continguts, dels temes materials i dels grups d’interès”.

Aquesta memòria, doncs, informa dels diferents temes relacionats amb la sostenibilitat, d’acord amb una estructura en àmbits pròpia, alineada amb la GRI, que es pot consultar a l’apartat “Índex de continguts de la Memòria de sostenibilitat”.

Així, per exemple, l’apartat “La nostra universitat” inclou informació sobre aspectes de bon govern, de les principals magnituds de la Universitat, dels rànquings... O l’apartat “Compromís amb les persones” inclou continguts relacionats amb aspectes socials com els drets humans, els drets laborals..., amb un equilibri entre els diferents aspectes de la sostenibilitat, ambientals, econòmics, socials, de docència i de recerca.  

Per a cada apartat s’inclou l’enfocament de la gestió de la UPF, quins són els continguts relacionats amb l’adaptació de la GRI, com s’està treballant aquest contingut i quins són els reptes de futur que incorporen una visió de sostenibilitat, tant a curt com a mitjà i llarg termini. 

Aquesta memòria recull únicament la informació de la Universitat Pompeu Fabra i no la del seu grup, atès que la Universitat no consolida els seus comptes amb els de cap altra entitat.

En ser la primera memòria, no hi ha ni reexpressions d'informació, ni canvis respecte a memòries anteriors. Al mateix temps, introdueix una relació entre els diferents continguts de l'adaptació de la GRI reportats i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i les seves fites.

El punt de contacte per resoldre dubtes o preguntes que puguin sorgir després de la lectura d’aquesta memòria és l’Àrea de Responsabilitat Social-ARS ([email protected]).

Repte de futur: Elaborar biennalment la Memòria de sostenibilitat de la UPF.

La descripció inclou els continguts de l'Adaptació de la GRI: 102-1; 102-45; 102-48; 102-49; 102-50; 102-51; 102-53, que estan relacionats amb els ODS següents: